Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård, 60 hp

Specialist Nursing Programme in Intensive Care, 60 credits

MASI3

Undervisningsspråk

Svenska

Studieort

Jönköping

Examensbenämning

Efter fullbordat program om 60 högskolepoäng utfärdas på begäran av studenten ett examensbevis med benämningen Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot intensivvård. Dessutom utfärdas efter ansökan om examensbevis med benämningen Medicine magisterexamen i omvårdnadsvetenskap, 60 högskolepoäng om villkoren för detta är uppfyllda.

Studietakt

Helfart

Syfte

Programmet syftar till att förbereda för examen som specialistsjuksköterska med inriktning mot intensivvård. Vidare syftar programmet till en generell examen på magisternivå och förbereder för fortsatt utbildning på avancerad nivå och forskarnivå.

Mål

Allmänna mål

I Högskolelagen 1 kap §§8-9 (SFS 1992:1434 med uppdateringar) har följande allmänna mål för grundnivå respektive avancerad nivå fastslagits:

9 § Utbildning på avancerad nivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper.

Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå,

 • Ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
 • utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer,
 • utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.

 

Mål för examen
Mål för Specialistsjuksköterskeexamen enligt Högskoleförordningen (SFS 1993:100, med uppdateringar), bilaga 2 - Examensordning.

 

Omfattning
Specialistsjuksköterskeexamen med angivna inriktningar uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 60 högskolepoäng med undantag av inriktningen mot distriktssköterska, där examen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 75 högskolepoäng.

Vidare ställs det krav på legitimation som sjuksköterska som Socialstyrelsen har utfärdat.

För specialistsjuksköterskeexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som specialistsjuksköterska.

 

Kunskap och förståelse
För specialistsjuksköterskeexamen med respektive inriktning ska studenten

 • Visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen, och
 • visa fördjupad kunskap i planering, ledning och samordning av vård- och hälsoarbetet.

 

Färdighet och förmåga
För specialistsjuksköterskeexamen med respektive inriktning ska studenten

 • Visa fördjupad förmåga att självständigt och i samverkan med patient och närstående identifiera vårdbehov och upprätta omvårdnadsplan,
 • visa förmåga att leda och utvärdera omvårdnadsåtgärder,
 • visa fördjupad förmåga att initiera, genomföra och utvärdera hälsofrämjande och förebyggande arbete,
 • visa förmåga att integrera kunskap samt analysera, bedöma och hantera komplexa frågeställningar och situationer,
 • visa förmåga att medverka vid och självständigt utföra undersökningar och behandlingar inklusive vård i livets slutskede, och
 • visa vårdpedagogisk förmåga.

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För specialistsjuksköterskeexamen med respektive inriktning ska studenten

 • Visa självkännedom och empatisk förmåga,
 • visa förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna,
 • visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot patienter och deras närstående, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

 

Inriktningar
För specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot intensivvård ska studenten också

 • Visa förmåga att observera och bedöma funktionen hos patienter avseende alla organsystem och patientens psykiska tillstånd samt förmåga att vid behov initiera och självständigt utföra medicinska åtgärder, och
 • visa förmåga att tillämpa sina specialistkunskaper vid stora olyckor och katastrofer.

 

Självständigt arbete (examensarbete)
För specialistsjuksköterskeexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete).

 

Övrigt
För specialistsjuksköterskeexamen ska studenten ha fullgjort en verksamhetsförlagd del av utbildningen av en omfattning som är anpassad efter behovet för respektive inriktning.

I examensbeviset ska utbildningens inriktning anges.

För en specialistsjuksköterskeexamen med en viss inriktning ska också de preciserade krav gälla som varje högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning.

 

Mål för magisterexamen

Omfattning
Magisterexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 60 högskolepoäng med viss inriktning som varje högskola själv bestämmer, varav minst 30 högskolepoäng med fördjupning inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen. Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.

Undantag från kravet på en tidigare examen får göras för en student som antagits till utbildningen utan att ha haft grundläggande behörighet i form av en examen. Detta gäller dock inte om det vid antagningen gjorts undantag enligt 7 kap. 28 § andra stycket på grund av att examensbevis inte hunnit utfärdas.

 

Kunskap och förståelse
För magisterexamen skall studenten kunna:

 • Visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga
För magisterexamen skall studenten kunna:

 • Visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
 • visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar,
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper,
 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För magisterexamen skall studenten kunna:

 • Visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används,
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Förutom målen ovan skall studenterna efter avslutad utbildning ha uppnått lärosätets lokala mål och utbildningsprogrammets lokala mål.

 

Lokala mål för Medicinska fakulteten

Studenten skall efter genomgången utbildning:

 • Ha förmåga att problematisera situationer i hälso- och sjukvården för att kunna motivera och värdera val av handling som professionell yrkesutövare,
 • visa kunskap om och förståelse för faktorer som påverkar hälsan ur ett lokalt och globalt perspektiv,
 • kunna värdera och tillämpa kunskap om evidens och förbättringsarbete,
 • kunna arbeta för en hållbar och hälsofrämjande utveckling för nuvarande och kommande generationer,
 • ha uppnått en interprofessionell kompetens för att kunna arbeta i team med andra yrkesgrupper,
 • visa kunskap om och förståelse för betydelsen av jämlikhet och lika villkor i samhället.

 

Lokala mål för specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård
En student som genomgått specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot intensivvård vid Linköpings universitet skall dessutom kunna:

 • visa förmåga till arbete inom postoperativ vård samt allmän och specialiserad intensivvård

 

Programmets lokala profil
Vid Linköpings universitet studeras intensivvård utifrån olika patientrelaterade frågeställningar och vetenskapliga metoder.

Innehåll

Programmet omfattar 60 högskolepoäng varav verksamhetsförlagd utbildning (VFU) utgör ca en tredjedel. Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård har huvudområde omvårdnadsvetenskap. Fördelning av ämnesinnehåll anges i respektive kursplan.

 

I programmet ingår följande kurser:

Omvårdnad i samband med grundläggande intensivvård, 7,5 högskolepoäng (termin 1)
Nursing in basic intensive care, 7.5 credits (semester 1).

Grundläggande intensivvård, 15 högskolepoäng (termin 1).
Basic intensive care, 15 credits (semester 1).

Omvårdnad i samband med intensivvård under specifika förutsättningar, 15 högskolepoäng (termin 2)
Nursing in intensive care under specific conditions, 15 credits (semester 2).

Intensivvård under specifika förutsättningar, 7,5 högskolepoäng (termin 2)
Intensive care under specific conditions 7.5 credits (semester 2).

Examensarbete i omvårdnadsvetenskap med inriktning specialistsjuksköterska mot intensivvård, 15 hp (termin 1 och 2)
Master’s Thesis in Nursing Science, intensive care, 15 credits (semester 1 and 2)
eller
Självständigt arbete för specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot intensivvård, 15 hp (termin 1 och 2).
Thesis in Specialist Nursing – Intensive Care, 15 credits (semester 1 and 2).

 

Progression
Progression inom huvudområdet framgår av lärandemålen i respektive kursplan för programmets kurser samt av föreslagen kurslitteratur i litteraturlistorna.

Undervisnings- och arbetsformer

Inom Medicinska fakulteten utgör det studentcentrerade och problembaserade lärandet grunden i undervisningen. Studenten tar ett eget ansvar för sitt lärande genom ett aktivt och bearbetande förhållningssätt till lärandeuppgifterna.

Arbetsformerna utmanar studenterna att självständigt formulera frågor för lärande, att söka kunskap och att i dialog med andra bedöma och utvärdera uppnådd kunskap. Studenter arbetar tillsammans i grupper utifrån verklighetsanknutna situationer för att utveckla det egna lärandet, bidra till medstudenters lärande och för att träna samarbete. Lärarens roll är att stödja studenter i detta arbetssätt.

Utbildningarna är upplagda i ämnesintegrerade teman, i teoretiska och praktiska moment som varvas under hela utbildningen. Medicinska fakultetens utbildningar samverkar under utbildningstiden i återkommande interprofessionella moment. Interprofessionellt lärande innebär att studenter från flera professioner lär med, om och av varandra. Denna arbetsform stimulerar och stödjer studentens utveckling av professionell kompetens, samt förbereder studenten för interprofessionellt lagarbete och samverkan i den kommande yrkesutövningen.

Undervisningsspråk är svenska, men viss undervisning kan ske på engelska. 

Förkunskapskrav

 • Sjuksköterskeexamen 180 hp inklusive examensarbete på fördjupningsnivå 15 hp
 • Legitimation som sjuksköterska
 • 12 månaders yrkeslivserfarenhet på heltid som sjuksköterska efter avlagd examen
 • Godkänd svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå

eller

 • Sjuksköterskeexamen 90-180 hp
 • Legitimation som sjuksköterska
 • Godkänd vetenskaplig metod på grundnivå 15 hp
 • 24 månaders yrkeslivserfarenhet på heltid som sjuksköterska efter avlagd examen
 • Godkänd svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå

  Självständigt arbete (examensarbete)

  Det självständiga arbetet kan utgöras av något av följande alternativ:

  Alternativ 1: Ett självständigt arbete motsvarande kravet för magisterexamen. Då uppfylls kraven för yrkesexamen och magisterexamen.

  Alternativ 2: Ett självständigt arbete på avancerad nivå, vilket leder till en yrkesexamen.

  Examensbenämning på svenska

  Efter fullbordat program om 60 högskolepoäng utfärdas på begäran av studenten ett examensbevis med benämningen Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot intensivvård. Dessutom utfärdas efter ansökan om examensbevis med benämningen Medicine magisterexamen i omvårdnadsvetenskap, 60 högskolepoäng om villkoren för detta är uppfyllda.

  Examensbenämning på engelska

  Postgraduate Diploma in Specialist Nursing - Intensive Care, 60 credits och Degree of Master of Medical Science (60 credits) in Nursing.

  Särskild information

  Resor vid verksamhetsförlagd utbildning och undervisningsmoment kan medföra kostnader för studenten.

  Studiegrupper kan förekomma på andra orter än Linköping.

  Övriga föreskrifter

  För övriga föreskrifter om anstånd, studieuppehåll, återkomst, tillgodoräknande etc. hänvisas till Linköpings universitets regelsamling samt av fakultetsstyrelsen vid medicinska fakulteten fastställda studieadministrativa regler.

  Om det finns synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna utbildningsplan.

  Övergångsregler

  1. Denna utbildningsplan träder i kraft 2020-07-01 och gäller för studenter som antagits till utbildningen från och med höstterminen 2020.

  2. Student som antagits till utbildningen höstterminen 2019 eller tidigare har rätt att genomföra omprov enligt tidigare utbildningsplan vid tre tillfällen inom/i anslutning till de två terminer som följer efter det att respektive kurs ges för sista gången.

  3. Programansvarig beslutar om individuella studieplaner och former för examination för studenter som antagits och följt tidigare utbildningsplan och som på grund av studieuppehåll eller av annan anledning inte fullgjort studierna senast vårterminen 2022.

  Termin 1 HT 2023

  Termin 2 VT 2024

  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
  8INA40 Självständigt arbete för specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot intensivvård 15* A1E v202350-202416 V
  *Kursen läses över flera terminer
  8INA41 Examensarbete i omvårdnadsvetenskap med inriktning specialistsjuksköterska med inriktning intensivvård 15* A1E v202350-202416 V
  *Kursen läses över flera terminer
  8INA12 Omvårdnad i samband med intensivvård under specifika förutsättningar 15 A1X v202404-202423 O
  8INA15 Intensivvård under specifika förutsättningar 7.5 A1X v202404-202423 O