Självständigt arbete för specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot intensivvård, 15 hp

Thesis in Specialist Nursing - Intensive Care, 15 credits

8INA40

Huvudområde

Omvårdnadsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Tiny Jaarsma

Kursansvarig

Carina Hjelm

Studierektor eller motsvarande

Katarina Berg
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
MASI3 Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård 1 (HT 2023) 202350-202416 Svenska Linköping, US V
MASI3 Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård 1 (HT 2023) 202350-202416 Svenska Jönköping V

Huvudområde

Omvårdnadsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1E

Särskild information

Kursen bedrivs på avancerad nivå och utgör det självständiga arbetet som krävs för   yrkesexamen som specialistsjuksköterska med inriktning mot intensivvård. Kursen är en fördjupningskurs inom utbildningsprogrammet och fördelas på terminerna 1 och 2.

Kursen ges för

 • Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård

Förkunskapskrav

 • Sjuksköterskeexamen 180 hp inklusive examensarbete på fördjupningsnivå 15 hp
 • Legitimation som sjuksköterska
 • 12 månaders yrkeslivserfarenhet på heltid som sjuksköterska efter avlagd examen
 • Godkänd svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå

eller

 • Sjuksköterskeexamen 90-180 hp
 • Legitimation som sjuksköterska
 • Godkänd vetenskaplig metod på grundnivå 15 hp
 • 24 månaders yrkeslivserfarenhet på heltid som sjuksköterska efter avlagd examen
 • Godkänd svenska och engelska motsvarande grundläggande

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

 • visa särskild insikt i den forskningsfront som studentens självständiga arbete är baserat på. 

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

 • formulera en problemställning utifrån aktuell forskning samt klargöra samband mellan frågeställning, teori, resultat och slutsatser, och
 • planera, genomföra och skriftligt rapportera samt muntligt presentera det självständiga arbetet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

 • Utifrån evidensbaserad kunskap och etiska aspekter planera och genomföra ett självständigt arbete med klinisk relevans inom området,
 • Kritiskt granska, värdera och diskutera det egna och andras självständiga arbeten.

Kursinnehåll

Kursen är en fördjupningskurs inom utbildningsprogrammet. Intensivvårdssjuksköterskans kompetensområde innefattar att vårda patienter både före och efter operativa ingrepp, speciella undersökningar och behandlingar samt vårda patienter som varit utsatta för trauma, är svårt sjuka eller har smärta. Det är höga krav på intensivvårdssjuksköterskans kompetens att bedriva en säker och trygg vård, varför teoretiska, vetenskapliga och kliniska kunskaper om medicinskt komplexa situationer och dess handläggning är centralt.

Kursens huvudsakliga innehåll är genomförande av ett självständigt arbete inom ett för intensivvårdssjuksköterskan relevant kliniskt problemområde. Kliniska och forskningsetiska aspekter studeras och tillämpas.

Undervisnings- och arbetsformer

Inom Medicinska fakulteten utgör det studentcentrerade och problembaserade lärandet grunden i undervisningen. Studenten tar ett eget ansvar för sitt lärande genom ett aktivt och bearbetande förhållningssätt till lärandeuppgifterna. Arbetsformerna utmanar studenterna att självständigt formulera frågor för lärande, att söka kunskap och att i dialog med andra bedöma och utvärdera uppnådd kunskap. Studenter arbetar tillsammans i grupper utifrån verklighetsanknutna situationer för att utveckla det egna lärandet, bidra till medstudenters lärande och för att träna samarbete. Lärarens roll är att stödja studenter i detta arbetssätt. 

I kursen ingår seminarier samt självständiga studier under handledning som leder fram till ett självständigt arbete/ examensarbete för yrkesexamen. Fältstudier och studiebesök kan ingå.

Examination

Kursen examineras genom skriftlig rapport samt en muntlig presentation av det självständiga arbetet och diskussion, vid ett seminarium på relevant klinisk arbetsplats. Dessutom skall en granskning av ett annat självständigt arbete med inriktning intensivvård genomföras. Granskningen sammanställs i en skriftlig rapport. 

Därutöver krävs aktivt deltagande i obligatoriska moment för godkänt på kursen. Med aktivt deltagande menas att studenten bidrar med arbete, inspel och/eller egna reflektioner med relevans för uppgiften. Obligatoriska moment är projektseminarium samt aktivt deltagande vid tre examinationsseminarier på avancerad nivå för självständiga arbeten inom intensivvård. 

Kursen kan helt eller delvis komma att examineras på engelska om studenter väljer att skriva det självständiga arbetet på engelska. 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

 

Anmälan till examination/tentamen

Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till.

 

Omexamination

Datum för omexamination meddelas normalt senast vid det ordinarie provtillfället, härvid gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination. 

 

Examination för studenter med funktionsnedsättning

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. 

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål. 

 

Byte av examinator

Student som underkänts två gånger vid examination på kursen eller del av kursen har efter begäran rätt att få annan examinator vid förnyat examinationstillfälle, om inte särskilda skäl talar mot det.

Betygsskala

Tvågradig skala, U, G

Kurslitteratur

Litteraturlista fastställs senast två månader före kursstart av programutskottet för specialistsjuksköterskeprogrammen samt barnmorskeprogrammet. Obligatorisk kurslitteratur finns ej.

Övrig information

Planering och genomförande av kursen skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursansvarig lärare sammanställer analys av kursvärdering och ger förslag till utveckling av kursen. Analys och förslag återkopplas till studenterna, programansvarig/studierektor och vid behov till nämnden för utbildning på grund- och avancerad nivå om det rör generell utveckling och förbättring.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom/ i anslutning till de två terminer som följer, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Om det finns synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Institution

Institutionen för hälsa, medicin och vård
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
IDSM Idéseminarium, termin 1 0.5 hp U, G
PRJ1 Projektarbete 1, termin 1 6 hp U, G
PRJ2 Projektarbete 2, termin 2 5.5 hp U, G
PREE Projektseminarium, termin 1 1 hp U, G
PROP Projektpresentation, termin 2 1 hp U, G
SEMP Seminariedeltagande inkl opposition, termin 2 1 hp U, G
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.