Förbättringsarbete, 7.5 hp

Improvement work, 7.5 credits

8MM157

Huvudområde

Folkhälsovetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Kristin Thomas

Kursansvarig

Suzana Holmér

Studierektor eller motsvarande

Elin Ekbladh

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
MMIN2 Masterprogrammet i medicinsk vetenskap 2 (VT 2025) 202514-202523 Svenska Ortsoberoende O
MMIN2 Masterprogrammet i medicinsk vetenskap 4 (VT 2025) 202514-202523 Svenska Ortsoberoende O

Huvudområde

Folkhälsovetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

 • Masterprogrammet i medicinsk vetenskap

Förkunskapskrav

 • Kandidatexamen 180 hp inklusive examensarbete om minst 15 hp i huvudområdet arbetsterapi, folkhälsovetenskap, fysioterapi, logopedi, medicinsk pedagogik, omvårdnadsvetenskap eller annat relevant huvudområde .
  eller 
  Yrkesexamen 180 hp inklusive examensarbete om minst 15 hp i huvudområdet arbetsterapi, folkhälsovetenskap, fysioterapi, logopedi, medicinsk pedagogik, omvårdnadsvetenskap eller annat relevant huvudområde.
 • Godkänd kurs Hälsa, kvalitet och interprofessionellt lärande, 7, 5 hp inom Masterprogrammet i medicinsk vetenskap.
 • Godkänd svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

 • förklara faktorer som påverkar vårdens kvalitet och som har betydelse för en hållbar utveckling, och
 • identifiera och analysera olika lärprocesser vid utveckling och genomförande av förbättringsprojekt.

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

 • utarbeta, planera och organisera ett förbättringsprojekt inom hälso-och sjukvård och omsorg, och
 • tillämpa interprofessionell kompetens för att utveckla resultatinriktade förbättringsprocesser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

 • värdera förbättringsarbete utifrån etiska aspekter,
 • värdera teorier och metoder inom förbättringskunskap, processledarskap och lärande, och
 • reflektera över professionell och interprofessionell kompetens i relation till att utveckla och driva förbättringsprocesser.

Kursinnehåll

Kursen omfattar följande:

 • Motiv för och teorier om förbättringskunskap, inklusive lärande, systemkunskap, och kunskap om brukare.
 • Styrningsprinciper och dess effekter för kvalitet och resursanvändning i hälso- och sjukvård, vård och omsorg.
 • Metoder för att identifiera och kartlägga problem som utgångspunkt för förbättringsprojekt i hälso- och sjukvård, omsorg eller annan verksamhet samt att mäta och utvärdera förbättringsåtgärder.
 • Processledarskap för att skapa god vård som ger störst nytta för patienter och närstående som bäst behöver den.
 • Arbets-och förändringspsykologi, inklusive ledarskap, medarbetarskap, organisationskultur, professionella värderingar, förhållningssätt och attityder och deras betydelse för vårdens resultat.
 • Implementering av förbättringskunskap och förändrade arbetssätt.

Undervisnings- och arbetsformer

Inom Medicinska fakulteten utgör det studentcentrerade och problembaserade lärandet grunden i undervisningen. Studenten tar ett eget ansvar för sitt lärande genom ett aktivt och bearbetande förhållningssätt till lärandeuppgifterna.

Arbetsformerna utmanar studenterna att självständigt formulera frågor för lärande, att söka kunskap och att i dialog med andra bedöma och utvärdera uppnådd kunskap. Studenter arbetar tillsammans i grupper utifrån verklighetsanknutna situationer för att utveckla det egna lärandet, bidra till medstudenters lärande och för att träna samarbete. Lärarens roll är att stödja studenter i detta arbetssätt.

Utbildningarna är upplagda i ämnesintegrerade teman, i teoretiska och praktiska moment som varvas under hela utbildningen. Medicinska fakultetens utbildningar samverkar under utbildningstiden i återkommande interprofessionella moment. Interprofessionellt lärande innebär att studenter från flera professioner lär med, om och av varandra. Denna arbetsform stimulerar och stödjer studentens utveckling av professionell kompetens, samt förbereder studenten för interprofessionellt lagarbete och samverkan i den kommande yrkesutövningen. 

Arbetsformer i denna kurs är basgrupp, grupparbete, seminarier, föreläsningar.

Examination

Examinationsuppgiften utgörs av en individuell skriftlig hemtentamen. Därutöver är deltagande i obligatoriska moment en förutsättning för godkänt på kursen.

Obligatoriska moment i denna kurs är basgruppsarbete, inlämningsuppgifter och seminarier där aktivt deltagande krävs. Med aktivt deltagande menas att studenten bidrar med arbete,

inlägg och/eller egna reflektioner med relevans för uppgiften.

Examinationen får genomföras ett obegränsat antal gånger, av de studenter som inte uppnått godkänt resultat.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

 

Anmälan till examination/tentamen

Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till.

 

Omexamination

Datum för omexamination meddelas normalt senast vid det ordinarie provtillfället, härvid gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination. 

 

Examination för studenter med funktionsnedsättning

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. 

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål. 

 

Byte av examinator

Student som underkänts två gånger vid examination på kursen eller del av kursen har efter begäran rätt att få annan examinator vid förnyat examinationstillfälle, om inte särskilda skäl talar mot det.

Betygsskala

Tvågradig skala, äldre version, U, G

Kurslitteratur

Litteraturlista fastställs senast två månader före kursstart av programutskottet för Masterprogrammet i medicinsk vetenskap. Obligatorisk kurslitteratur finns ej.

Övrig information

Planering och genomförande av kursen skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursansvarig lärare sammanställer analys av kursvärdering och ger förslag till utveckling av kursen. Analys och förslag återkopplas till studenterna, programansvarig/studierektor och vid behov till nämnden för utbildning på grund- och avancerad nivå om det rör generell utveckling och förbättring.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom/ i anslutning till de två terminer som följer, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Om det finns synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Institution

Institutionen för hälsa, medicin och vård
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
SLP1 Slutprov 4 hp U, G
OBL1 Obligatoriskt moment 3.5 hp U, G
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.