Masterprogrammet i medicinsk vetenskap, 120 hp

Master's Programme in Medical Science, 120 credits

MMIN2

Undervisningsspråk

Svenska

Studieort

Ortsoberoende

Examensbenämning

Efter fullbordat program om 120 hp utfärdas på begäran av studenten ett examensbevis med benämningen:
Masterexamen inom medicinsk pedagogik
eller
Medicine masterexamen inom arbetsterapi/folkhälsovetenskap/fysioterapi/logopedi/omvårdnadsvetenskap

Studietakt

Helfart

Syfte

Masterprogrammet i medicinsk vetenskap ges inom något av följande huvudområden: arbetsterapi/folkhälsovetenskap/fysioterapi/logopedi/medicinsk pedagogik/omvårdnadsvetenskap. Programmet syftar till att studenten ska fördjupa sin professionella kunskap inom något av huvudområdena
och stärka sin interprofessionella kompetens.

Inom samtliga huvudområden kan antingen inriktning E-hälsa eller Hälsa, kvalitet och interprofessionell kompetens väljas. Programmets två inriktningar ger fördjupad kunskap antingen inom e-hälsa eller inom hälsa, kvalitet och interprofessionell kompetens för att kunna organisera och hälsoorientera hälso- och
sjukvården.

Programmet ger en masterexamen inom respektive huvudområde med vald inriktning och studierna förbereder för fortsatt utbildning på forskarnivå.

Mål

Allmänna mål

I Högskolelagen 1 kap (SFS 1992:1434 med uppdateringar) har följande allmänna
mål för avancerad nivå fastslagits:
9§ Utbildning på avancerad nivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som
studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper.
Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter
och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som
gäller för utbildning på grundnivå,

 • ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
 • utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och
 • utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.

 

Mål för examen
Mål för masterexamen enligt Högskoleförordningen (SFS 1993:100, med
uppdateringar), bilaga 2 - Examensordning.
 

Kunskap och förståelse
För masterexamen skall studenten

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete och
 • visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

 

Färdighet och förmåga
För masterexamen skall studenten

 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
 • visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,
 • visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För masterexamen skall studenten

 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

 

Förutom målen ovan skall studenten efter avslutad utbildning ha uppnått lärosätets
lokala mål och utbildningsprogrammets lokala mål.
 

Lokala mål för Medicinska fakulteten
Studenten skall efter genomgången utbildning:

 • Ha förmåga att problematisera situationer i hälso- och sjukvården för att kunna motivera och värdera val av handling som professionell yrkesutövare,
 • visa kunskap om och förståelse för faktorer som påverkar hälsan ur ett lokalt och globalt perspektiv,
 • kunna värdera och tillämpa kunskap om evidens och förbättringsarbete,
 • kunna arbeta för en hållbar och hälsofrämjande utveckling för nuvarande och kommande generationer,
 • ha uppnått en interprofessionell kompetens för att kunna arbeta i team med andra yrkesgrupper,
 • visa kunskap om och förståelse för betydelsen av jämlikhet och lika villkor i samhället.

 

Lokala mål för Masterprogrammet i medicinsk vetenskap
Kunskap och förståelse
Efter genomgången utbildning skall studenten

 • ha väsentligt fördjupad kunskap om strategier för kvalitet, förbättring och utvärdering för en evidensbaserad hälsoinriktad hälso-och sjukvård,
 • ha fördjupad förståelse för det egna huvudområdet i relation till andra huvudområden.

 

Färdighet och förmåga
Efter genomgången utbildning skall studenten

 • kunna planera och med adekvata metoder initiera och genomföra hälsofrämjande och förebyggande arbete i såväl patient- som medarbetar- och befolkningsperspektiv samt kunna utvärdera detta arbete,
 • ha professionell och interprofessionell kompetens för att kunna utveckla och leda evidensbaserade och resultatinriktade förbättringsprocesser,
 • ha fördjupad förmåga att identifiera och lösa komplexa problem, som kan uppstå inom vård och rehabilitering och/eller i hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete.

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången utbildning skall studenten

 • med ett kritiskt förhållningssätt ha insikt i sitt eget huvudområde i relation till andra huvudområden.

Innehåll

Programmet omfattar 120 hp. Programmets huvudområden är arbetsterapi, folkhälsovetenskap, fysioterapi, logopedi, medicinsk pedagogik och omvårdnadsvetenskap med möjlighet till inriktning antingen inom E-hälsa eller Hälsa, kvalitet och interprofessionell kompetens. Programmet ges på helfart med möjlighet till individuell studiegång.

 

Oavsett val av inriktning fördjupar studenten sin kunskap om förbättringsarbete och genomför ett förbättringsprojekt i samverkan med aktörer inom hälso- och sjukvård eller annan verksamhet.

 

Programmet innehåller kurser som läses interprofessionellt över ämnesgränserna samt ämnesspecifika kurser inom respektive huvudområde.
 

Progression inom huvudområdet framgår av lärandemålen i respektive kursplan för programmets kurser.
 

I programmet ingår följande kurser:
 

Obligatoriska generella kurser
 

Hälsa, kvalitet och interprofessionellt lärande, 7,5 hp
Health, Quality and Interprofessional Learning, 7.5 credits
 

Vetenskaplig forskningsmetodik inom medicin I, 7,5 hp
Theory of Science and Methodology of Research in Medicine I, 7.5 credits
 

Vetenskaplig forskningsmetodik inom medicin II, 7,5 hp
Theory of Science and Methodology of Research in Medicine II, 7.5 credits
 

Förbättringsarbete, 7,5 hp
Improvement work, 7.5 credits
 

Självständigt arbete (examensarbete) inom respektive huvudområde, master, 30 hp
Master’s (120 credits) Thesis within the main field of study, 30 credits
 

Obligatoriska kurser inom respektive huvudområde
 

Arbetsterapi: Aktivitetsperspektiv på hälsa och rehabilitering, 7,5 hp
Occupational therapy: An Occupational Perspective on Health and Rehabilitation, 7.5 credits
 

Folkhälsovetenskap: Social epidemiology 7,5 hp
Public Health Science: Social epidemiology 7.5 hp
 

Fysioterapi: klinisk utvärdering och mätmetod 7,5 hp
Physiotherapy: Clinical Evaluation and Measurement methodology, 7.5 credits
 

Logopedi: Implementering inom logopedi 7,5 hp
Speech and Language Pathology: Implementation in Speech and Language Pathology, 7.5 credits
 

Medicinsk pedagogik: Pedagogiska processer i hälso- och sjukvården, 7,5 hp
Medical Education: Pedagogical Processes in Health Care, 7.5 credits
 

Omvårdnadsvetenskap: Egenvård vid kroniska sjukdomar 7,5 hp
Science in Nursing: Self-Care in Chronic Illness, 7.5 credits
 

Valbara kurser inom respektive huvudområde
Förutom den obligatoriska kursen inom respektive huvudområde finns ett utbud av valbara kurser som fördjupar studentens ämnesspecifika kunskap inom respektive huvudområde. Vilka kurser som erbjuds kan variera något över tid. För att en kurs ska kunna ges krävs ett visst antal sökande, i annat fall kommer kurs i form av litteraturfördjupning att erbjudas.

Inriktningar

Masterprogrammets studenter har möjlighet att välja en av programmets två inriktningar:
 

E-hälsa
Inom inriktningen E-hälsa studeras e-hälsoutvecklingen ur olika perspektiv och ger kunskap om hur individ, organisation och samhälle kan bidra till utvecklingen inom hälso- och sjukvården. Inom inriktningen studeras digitala verktyg och studenten genomför även ett interdisciplinärt utvecklingsprojekt inom e-hälsa.
För inriktningen E-hälsa ges tre kurser varav de två första är obligatoriska:
 

E-hälsa: visioner och verktyg 7,5 hp
eHealth: Aims and Applications, 7.5 credits
 

E-hälsa: digitala verktyg för att främja hälsa och förebygga sjukdom 7,5 hp
eHealth: Digital Applications on Promoting Health and Preventing Disease, 7.5 credits
 

Projekt i e-hälsa, 15 hp
eHealth Project, 15 credits


Hälsa, kvalitet och interprofessionell kompetens
Inom inriktningen Hälsa, kvalitet och interprofessionell kompetens studeras implementering och resultatmått för att på vetenskaplig grund kunna initiera och leda utvecklingsarbete mot en mer hälsoorienterad och kvalitetsinriktad hälso- och sjukvård. Studenten utvecklar sin interprofessionella kompetens genom integreradestudier med andra professioner/huvudområden.
För inriktningen Hälsa, kvalitet och interprofessionell kompetens ges fyra kurser varav två är obligatoriska, valfritt vilka:
 

Hälsofrämjande förhållningssätt och hälsofrämjande miljö, 7,5 hp
Health Promotion within Health Care; Perspectives and Health Care Environment, 7.5 credits
 

Hälsa, livskvalitet och funktionsförmåga som utfallsmått, 7,5 hp
Health, Quality of Life and Functional Ability as Outcome Measures, 7.5 credits
 

Implementering inom hälso- och sjukvård, 7,5 hp
Implementation in Health Care, 7.5 credits
 

Arbete, hälsa och välfärdssystem, 7,5 hp
Work, Health and Welfare system, 7.5 credits

 

För masterexamen krävs godkänt resultat från följande kurser:
Hälsa, kvalitet och interprofessionellt lärande, 7,5 hp
Vetenskaplig forskningsmetodik inom medicin I, 7,5 hp
Vetenskaplig forskningsmetodik inom medicin II, 7,5 hp
Förbättringsarbete, 7,5 hp
Ämnesspecifika kurser på avancerad nivå inom respektive huvudområde, 30 hp
Självständigt arbete (examensarbete) inom respektive huvudområde, master, 30 hp
 

Därtill vid inriktning E-hälsa godkänt resultat från:
E-hälsa: visioner och verktyg 7,5 hp
E-hälsa: digitala verktyg för att främja hälsa och förebygga sjukdom 7,5 hp
Valbar kurs/kurser, 15 hp (som kan utgöras av kursen Projekt i e-hälsa, 15 hp, eller andra kurser)
 

Därtill vid inriktning Hälsa, kvalitet och interprofessionell kompetens godkänt resultat från minst två av följande kurser:
Hälsofrämjande förhållningssätt och hälsofrämjande miljö, 7,5 hp
Hälsa, livskvalitet och funktionsförmåga som utfallsmått, 7,5 hp
Arbete, hälsa och välfärdssystem, 7,5 hp
Implementering inom hälso- och sjukvård, 7,5 hp
Valbar kurs/kurser, 15 hp (som kan utgöras av resterande två ovan nämnda kurser eller två andra kurser)

Undervisnings- och arbetsformer

Inom Medicinska fakulteten utgör det studentcentrerade och problembaserade lärandet grunden i undervisningen. Studenten tar ett eget ansvar för sitt lärande genom ett aktivt och bearbetande förhållningssätt till lärandeuppgifterna.
 

Arbetsformerna utmanar studenterna att självständigt formulera frågor för lärande, att söka kunskap och att i dialog med andra bedöma och utvärdera uppnådd kunskap. Studenter arbetar tillsammans i grupper utifrån verklighetsanknutna situationer för att utveckla det egna lärandet, bidra till medstudenters lärande och för att träna samarbete. Lärarens roll är att stödja studenter i detta arbetssätt.
Utbildningarna är upplagda i ämnesintegrerade teman, i teoretiska och praktiska moment som varvas under hela utbildningen.
 

Under utbildningen samverkar studenterna i återkommande interprofessionella moment. Interprofessionellt lärande innebär att studenter från flera professioner lär med, om och av varandra. Denna arbetsform stimulerar och stödjer studentens utveckling av professionell kompetens, samt förbereder studenten för interprofessionellt lagarbete och samverkan i den kommande yrkesutövningen.
Inom detta program skriver varje student en individuell studieplan och har en egen mentor att diskutera sina studieval med. Varje student skapar en portfolio där progression visas och kunskapsutveckling inom huvudområdet dokumenteras. I programmet arbetar studenten systematiskt med att dokumentera i en portfolio. Portfolions syfte är att vara ett pedagogiskt verktyg för studenten för att tydliggöra sin interprofessionella kunskapsutveckling och fördjupning inom det egna huvudområdet.

Förkunskapskrav

 • Kandidatexamen 180 hp inklusive examensarbete om minst 15 hp i huvudområdet arbetsterapi, folkhälsovetenskap, fysioterapi, logopedi, medicinsk pedagogik, omvårdnadsvetenskap eller annat relevant huvudområde
  eller
  Yrkesexamen 180 hp inklusive examensarbete om minst 15 hp i huvudområdet arbetsterapi, folkhälsovetenskap, fysioterapi, logopedi, medicinsk pedagogik, omvårdnadsvetenskap eller annat relevant huvudområde
 • Godkänd svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå

  Tillträdeskrav till högre termin eller kurser

  För tillträde till kursen Självständigt arbete (examensarbete) inom respektive huvudområde, master, 30 hp, krävs totalt 22,5 godkända hp enligt nedan:

  • Godkänd kurs Hälsa, kvalitet och interprofessionellt lärande 7,5 hp
  • Godkänd kurs Vetenskaplig forskningsmetodik inom medicin I, 7,5 hp
  • Godkänd kurs inom respektive huvudområde på avancerad nivå, 7,5 hp

  För tillträde till kursen Vetenskaplig forskningsmetodik inom medicin II, 7,5 hp krävs:

  • Godkänd kurs Vetenskaplig forskningsmetodik inom medicin I, 7,5 hp

  För tillträde till kursen E-hälsa: digitala verktyg för att främja hälsa och förebygga sjukdom, 7,5 hp krävs:

  • Godkänd kurs E-hälsa: visioner och verktyg, 7,5 hp

  För tillträde till kursen Projekt i e-hälsa, 15 hp krävs:

  • Godkänd kurs E-hälsa: visioner och verktyg, 7,5 hp
  • Godkänd kurs E-hälsa: digitala verktyg för att främja hälsa och förebygga sjukdom, 7,5 hp

  Självständigt arbete (examensarbete)

  För masterexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna i programmet ha fullgjort ett självständigt arbete på avancerad nivå inom ett av programmets huvudområden. Det självständiga arbetet får omfatta mindre än 30 hp, dock minst 15 hp, om studenten redan har fullgjort ett självständigt arbete på avancerad nivå om minst 15 hp inom huvudområdet för utbildningen eller motsvarande från utländsk utbildning.

  Examensbenämning på svenska

  Efter fullbordat program om 120 hp utfärdas på begäran av studenten ett examensbevis med benämningen:
  Masterexamen inom medicinsk pedagogik
  eller
  Medicine masterexamen inom arbetsterapi/folkhälsovetenskap/fysioterapi/logopedi/omvårdnadsvetenskap

  Examensbenämning på engelska

  Efter fullbordat program om 120 hp utfärdas på begäran av studenten ett examensbevis med benämningen:
  Degree of Master of Science (120 credits) in Medical Education
  eller
  Degree of Master of Medical Science (120 credits) in Occupational Therapy/Public Health/Speech and Language Pathology/Physiotherapy/Nursing

  Särskild information

  Vissa kurser/moment kan komma att genomföras på engelska.

  Övriga föreskrifter

  För övriga föreskrifter om anstånd, studieuppehåll, återkomst, tillgodoräknande etc. hänvisas till Linköpings universitets regelsamling samt av fakultetsstyrelsen vid medicinska fakulteten fastställda studieadministrativa regler.

  Om det finns synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna utbildningsplan.

  Övergångsregler

  1. Denna utbildningsplan träder i kraft den 26 augusti 2019 och gäller för studenter som antas till utbildningen från och med höstterminen 2019.
  Från och med höstterminen 2020 gäller utbildningsplanen även för studenter som antagits till höstterminen 2018 eller tidigare.
  2. Student som antagits till utbildningen höstterminen 2018 eller tidigare har rätt att genomföra omprov enligt tidigare utbildningsplan vid tre tillfällen inom/i anslutning till de två terminer som följer efter det att respektive kurs ges för sista gången.
  3. Programansvarig beslutar om individuella studieplaner och former för examination för studenter som antagits och följt tidigare utbildningsplan och som på grund av studieuppehåll eller av annan anledning inte fullgjort studierna senast vårterminen 2020.

  Termin 1 HT 2024

  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
  8MM139 Aktivitetsperspektiv på hälsa och rehabilitering 7.5 A1X v202435-202444
  8MM228 Egenvård vid kronisk sjukdom 7.5 A1X v202435-202444
  8MM231 Fysioterapi - klinisk utvärdering och mätmetoder 7.5 A1X v202435-202444
  8MM317 Hälsa, kvalitet och interprofessionellt lärande 7.5 A1X v202435-202444
  8MM320 Arbete, hälsa och välfärdssystem 7.5 A1X v202435-202444
  8MM322 Implementering inom hälso- och sjukvård 7.5 A1X v202435-202444
  8MM326 Implementering inom Arbetsterapi 7.5 A1X v202435-202444
  8MM327 Implementering inom Folkhälsovetenskap 7.5 A1X v202435-202444
  8MM328 Implementering inom Fysioterapi 7.5 A1X v202435-202444
  8MM329 Implementering inom Logopedi 7.5 A1X v202435-202444
  8MM331 Implementering inom Omvårdnadsvetenskap 7.5 A1X v202435-202444
  8MM339 Praktisk logopedi och professionellt förhållningssätt 7.5 A1X v202435-202444
  8MM340 Teoretiska perspektiv på interprofessionell utbildning, lärande och samverkan inom hälso- och sjukvårdens praktik samt socialtjänsten 7.5 A1X v202435-202444
  8MM347 Evidensbaserat omhändertagande av cervikal- och thorakalryggsbesvär 7.5 A1X v202435-202444
  8MM348 Socialepidemiologi 7.5 A1X v202435-202444
  8MM350 Litteraturfördjupning inom fysioterapi 7.5 A1X v202435-202444
  8MM351 Handledning och lärande inom hälso-och sjukvårdens professionsutbildningar 7.5 A1N v202435-202444
  8MM342 Projekt i e-hälsa 15.0 A1X v202435-202502
  8MM345 Fysioterapi med inriktning mot fysisk aktivitet och beteendemedicin 7.5 A1X v202435-202502
  8MM333 Litteraturfördjupning inom Logopedi 7.5 A1X v202444-202502
  8MM230 Idrottsmedicin 7.5 A1X v202445-202502
  8MM318 E-hälsa: visioner och verktyg 7.5 A1X v202445-202502
  8MM323 Vetenskaplig forskningsmetodik inom medicin I 7.5 A1N v202445-202502 O
  8MM324 Vetenskaplig forskningsmetodik inom medicin II 7.5 A1X v202445-202502 O
  8MM349 Hälsofrämjande åtgärder och rehabilitering för äldre personer - inriktning arbetsterapi/fysioterapi 7.5 A1X v202445-202502
  8MM350 Litteraturfördjupning inom fysioterapi 7.5 A1X v202445-202502
  8MM353 Pedagogiska processer i hälso- och sjukvården 7.5 A1N v202445-202502
  8MMA80 Arbetsterapi inom arbetslivsinriktad rehabilitering 7.5 A1X v202445-202502

  Termin 2 VT 2025

  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
  8MM339 Praktisk logopedi och professionellt förhållningssätt 7.5 A1X
  8MM227 Personcentrerad vård kontra egenvård 7.5 A1X v202504-202513
  8MM237 Undersökning och behandling av yrsel och balansrubbningar 7.5 A1X v202504-202513
  8MM325 Hälsofrämjande förhållningssätt och hälsofrämjande miljö 7.5 A1X v202504-202513
  8MM332 Litteraturfördjupning inom Arbetsterapi 7.5 A1X v202504-202513
  8MM333 Litteraturfördjupning inom Logopedi 7.5 A1X v202504-202513
  8MM334 Litteraturfördjupning inom Omvårdnadsvetenskap 7.5 A1X v202504-202513
  8MM335 Litteraturfördjupning inom Folkhälsovetenskap 7.5 A1X v202504-202513
  8MM337 Arbetsterapi för att främja hälsa vid psykiska och/eller kognitiva funktionsnedsättningar 7.5 A1X v202504-202513
  8MM341 Informationssystem inom folkhälsovetenskap och sjukvårdsplanering 7.5 A1X v202504-202513
  8MM346 Evidensbaserat omhändertagande av ländryggsbesvär 7.5 A1X v202504-202513
  8MM350 Litteraturfördjupning inom fysioterapi 7.5 A1X v202504-202513
  8MM352 Iscensätta lärande i hälso- och sjukvårdens professionsutbildningar för en modern jämlik, tillgänglig och effektiv vård 7.5 A1N v202504-202513
  8MM354 Pedagogiska processer inom hälso-och sjukvård med fokus på patienters och närståendes lärande 7.5 A1F v202504-202513
  8MM355 Nära vård 7.5 A1N v202504-202513
  8MM300 Självständigt arbete (examensarbete) i Arbetsterapi, magister 15 A1E v202504-202523
  8MM301 Självständigt arbete (examensarbete) i Arbetsterapi, master 15 A2E v202504-202523
  8MM303 Självständigt arbete (examensarbete) i Fysioterapi, magister 15 A1E v202504-202523
  8MM304 Självständigt arbete (examensarbete) i Fysioterapi, master 15 A2E v202504-202523
  8MM306 Självständigt arbete (examensarbete) i Folkhälsovetenskap, magister 15 A1E v202504-202523
  8MM307 Självständigt arbete (examensarbete) i Folkhälsovetenskap, master 15 A2E v202504-202523
  8MM309 Självständigt arbete (examensarbete) i Logopedi, master 15 A2E v202504-202523
  8MM311 Självständigt arbete (examensarbete) i Medicinsk pedagogik, magister 15 A1E v202504-202523
  8MM312 Självständigt arbete (examensarbete) i Medicinsk pedagogik, master 15 A2E v202504-202523
  8MM314 Självständigt arbete (examensarbete) i Omvårdnadsvetenskap, magister 15 A1E v202504-202523
  8MM315 Självständigt arbete (examensarbete) i Omvårdnadsvetenskap, master 15 A2E v202504-202523
  8MM345 Fysioterapi med inriktning mot fysisk aktivitet och beteendemedicin 7.5 A1X v202504-202523
  8MM302 Självständigt arbete (examensarbete) i Arbetsterapi, master 30* A2E v202504-202623
  *Kursen läses över flera terminer
  8MM305 Självständigt arbete (examensarbete) i Fysioterapi, master 30* A2E v202504-202623
  *Kursen läses över flera terminer
  8MM308 Självständigt arbete (examensarbete) i Folkhälsovetenskap, master 30* A2E v202504-202623
  *Kursen läses över flera terminer
  8MM310 Självständigt arbete (examensarbete) i Logopedi, master 30* A2E v202504-202623
  *Kursen läses över flera terminer
  8MM313 Självständigt arbete (examensarbete) i Medicinsk pedagogik, master 30* A2E v202504-202623
  *Kursen läses över flera terminer
  8MM316 Självständigt arbete (examensarbete) i Omvårdnadsvetenskap, master 30* A2E v202504-202623
  *Kursen läses över flera terminer
  8MM157 Förbättringsarbete 7.5 A1X v202514-202523 O
  8MM319 E-hälsa: digitala verktyg för att främja hälsa och förebygga sjukdom 7.5 A1X v202514-202523 O
  8MM321 Hälsa, livskvalitet och funktionsförmåga som utfallsmått 7.5 A1X v202514-202523 O
  8MM344 Smärta och smärtbehandling 7.5 A1X v202514-202523
  8MM350 Litteraturfördjupning inom fysioterapi 7.5 A1X v202514-202523

  Termin 3 HT 2025

  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
  8MM302 Självständigt arbete (examensarbete) i Arbetsterapi, master 30* A2E v202504-202623
  *Kursen läses över flera terminer
  8MM305 Självständigt arbete (examensarbete) i Fysioterapi, master 30* A2E v202504-202623
  *Kursen läses över flera terminer
  8MM308 Självständigt arbete (examensarbete) i Folkhälsovetenskap, master 30* A2E v202504-202623
  *Kursen läses över flera terminer
  8MM310 Självständigt arbete (examensarbete) i Logopedi, master 30* A2E v202504-202623
  *Kursen läses över flera terminer
  8MM313 Självständigt arbete (examensarbete) i Medicinsk pedagogik, master 30* A2E v202504-202623
  *Kursen läses över flera terminer
  8MM316 Självständigt arbete (examensarbete) i Omvårdnadsvetenskap, master 30* A2E v202504-202623
  *Kursen läses över flera terminer

  Termin 4 VT 2026

  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
  8MM302 Självständigt arbete (examensarbete) i Arbetsterapi, master 30* A2E v202504-202623
  *Kursen läses över flera terminer
  8MM305 Självständigt arbete (examensarbete) i Fysioterapi, master 30* A2E v202504-202623
  *Kursen läses över flera terminer
  8MM308 Självständigt arbete (examensarbete) i Folkhälsovetenskap, master 30* A2E v202504-202623
  *Kursen läses över flera terminer
  8MM310 Självständigt arbete (examensarbete) i Logopedi, master 30* A2E v202504-202623
  *Kursen läses över flera terminer
  8MM313 Självständigt arbete (examensarbete) i Medicinsk pedagogik, master 30* A2E v202504-202623
  *Kursen läses över flera terminer
  8MM316 Självständigt arbete (examensarbete) i Omvårdnadsvetenskap, master 30* A2E v202504-202623
  *Kursen läses över flera terminer