Personcentrerad vård kontra egenvård, 7.5 hp

Person-centered care versus self-care, 7.5 credits

8MM227

Huvudområde

Omvårdnadsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Studierektor eller motsvarande

Elin Ekbladh

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
MMIN2 Masterprogrammet i medicinsk vetenskap 2 (VT 2025) 202504-202513 Svenska Ortsoberoende
MMIN2 Masterprogrammet i medicinsk vetenskap 4 (VT 2025) 202504-202513 Svenska Ortsoberoende

Huvudområde

Omvårdnadsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Särskild information

Kursen syftar till fördjupade kunskaper om begreppet personcentrad vård och hur det relaterar till begreppet egenvård ur olika professionella perspektiv. Kursen innehåller både teoretisk fördjupning i begreppet samt hur det kan tillämpas i en klinisk praktik.

Kursen ges för

 • Masterprogrammet i medicinsk vetenskap

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs avlagd kandidatexamen eller motsvarande yrkesexamen omfattande minst 180hp med relevans för kunskapsområdet.
Därutöver krävs godkända kunskaper i svenska och engelska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå, t.ex. Svenska 3/B och Engelska 6/A.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

 • Analysera teoretiska grunder för personcentrerad vård och egenvård
 • Jämföra och kontrastera personcentrerad vård med egenvård från olika disciplinära perspektiv

 

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

 • Applicera personcentrerad vård och kritiskt granska dess tillämpbarhet och användbarhet i klinisk praktik

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

 • Värdera olika perspektiv på personcentrerad vård och egenvård samt relatera dessa till varandra
 • Analysera etiska problem i relation till personcentrerad vård och egenvård

Kursinnehåll

 • Teorier och begrepp som tillämpas i personcentrerad vård
 • Teorier och modeller om egenvård
 • Personcentrerad vård som kärnkompetens i klinisk verksamhet
 • Samverkan i team vid personcentrerad vård och egenvård
 • Etiska principer  

Undervisnings- och arbetsformer

Inom Medicinska fakulteten utgör det studentcentrerade och problembaserade lärandet grunden i undervisningen. Studenten tar ett eget ansvar för sitt lärande genom ett aktivt och bearbetande förhållningssätt till lärandeuppgifterna. Arbetsformerna utmanar studenterna att självständigt formulera frågor för lärande, att söka kunskap och att i dialog med andra bedöma och utvärdera uppnådd kunskap. Studenter arbetar tillsammans i grupper utifrån verklighetsanknutna situationer för att utveckla det egna lärandet, bidra till medstudenters lärande och för att träna samarbete. Lärarens roll är att stödja studenter i detta arbetssätt. Utbildningarna är upplagda i ämnesintegrerade teman, i teoretiska och praktiska moment som varvas under hela utbildningen. Medicinska fakultetens utbildningar samverkar under utbildningstiden i återkommande interprofessionella moment.  Interprofessionellt lärande innebär att studenter från flera professioner lär med, om och av varandra. Denna arbetsform stimulerar och stödjer studentens utveckling av professionell kompetens, samt förbereder studenten för interprofessionellt lagarbete och samverkan i den kommande yrkesutövningen. I denna kurs kommer basgrupp och seminarier att ingå som arbetsform. 

Examination

Kursen examineras genom en individuell skriftlig rapport. Obligatoriska moment är deltagande i basgrupp och seminarier.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

 

Anmälan till examination/tentamen

Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till.

 

Omexamination

Datum för omexamination meddelas normalt senast vid det ordinarie provtillfället, härvid gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination. 

 

Examination för studenter med funktionsnedsättning

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. 

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål. 

 

Byte av examinator

Student som underkänts två gånger vid examination på kursen eller del av kursen har efter begäran rätt att få annan examinator vid förnyat examinationstillfälle, om inte särskilda skäl talar mot det.

Betygsskala

Tvågradig skala, äldre version, U, G

Kurslitteratur

Litteraturlista fastställs senast två månader före kursstart av programutskottet för Masterprogrammet i arbetsterapi/folkhälsovetenskap/fysioterapi/logopedi/ medicinsk pedagogik/omvårdnadsvetenskap. Obligatorisk kurslitteratur finns ej.

Övrig information

Planering och genomförande av kursen skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursansvarig lärare sammanställer analys av kursvärdering och ger förslag till utveckling av kursen. Analys och förslag återkopplas till studenterna, programansvarig/studierektor och vid behov till nämnden för utbildning på grund- och avancerad nivå om det rör generell utveckling och förbättring.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom/ i anslutning till de två terminer som följer, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Om det finns synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Institution

Institutionen för hälsa, medicin och vård
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
EXAM Examination 7.5 hp U, G
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.