Självständigt arbete (examensarbete) i Folkhälsovetenskap, master, 15 hp

Master’s (120 credits) Thesis in Public Health Science, 15 credits

8MM307

Huvudområde

Folkhälsovetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Kristin Thomas, Karin Festin

Kursansvarig

Elin Ekbladh

Studierektor eller motsvarande

Elin Ekbladh

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
MMIN2 Masterprogrammet i medicinsk vetenskap 2 (VT 2025) 202504-202523 Svenska Ortsoberoende
MMIN2 Masterprogrammet i medicinsk vetenskap 4 (VT 2025) 202504-202523 Svenska Ortsoberoende

Huvudområde

Folkhälsovetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A2E

Kursen ges för

 • Masterprogrammet i medicinsk vetenskap

Förkunskapskrav

 • Kandidatexamen 180 hp med relevans för folkhälsovetenskap inklusive examensarbete om minst 15 hp
  eller
  Yrkesexamen 180 hp med relevans för folkhälsovetenskap inklusive fördjupningsarbete om minst 15 hp
 • Godkänd svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå
 • Godkänt självständigt arbete om minst 15 hp på avancerad nivå inom huvudområdet
 • Godkända kurser inom vetenskapliga metoder om minst 15 hp eller motsvarande på avancerad nivå
 • Godkänd kurs Hälsa, kvalitet och interprofessionellt lärande, 7,5 hp
 • Godkänd ämnesspecifik kurs på avancerad nivå inom folkhälsovetenskap, 7,5 hp

Lärandemål

Kunskap och förståelse

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

 • självständigt identifiera ett vetenskapligt problemområde som leder till kunskapstillskott inom huvudområdet
 • värdera och syntetisera aktuell kunskap och pågående forskning inom valt forskningsområde

 

Färdighet och förmåga

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

 • självständigt planera och genomföra ett examensarbete inom givna tidsramar
 • formulera vetenskapliga hypoteser och frågeställningar
 • välja begrepp och tillämpa en teori/modell och kunna motivera och argumentera för valet
 • tillämpa en forskningsmetod, genomföra en fördjupad analys och sammanställa ett resultat med logisk struktur i relation till syftet
 • redogöra muntligt och skriftligt för sina resultat och på en fördjupad nivå diskutera dessa i relation till aktuell forskning
 • formulera en populärvetenskaplig sammanfattning av examensarbetet och kommunicera muntligt och skriftligt till grupper som inte är bekanta med forskningsfältet

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

 • kritiskt granska, värdera och diskutera det egna och andras examensarbeten
 • visa insikt om etiska principer och kunna reflektera över dessa i relation till det egna examensarbetet
 • använda ett forskningsetiskt förhållningssätt under planering, genomförande och framskrivande av examensarbetet
 • reflektera över egen professionell utveckling

Kursinnehåll

Kursen utgör det självständiga arbete som krävs för masterexamen i folkhälsovetenskap.

Examensarbetet ska fokusera på en problematik med inriktning mot medicinsk vetenskap som motiverar forskning inom huvudområdet. Kursens huvudsakliga innehåll är fördjupad tillämpning av medicinsk vetenskapsteori, etik, statistik och forskningsmetodik, genomförande och skriftlig framställan av ett självständigt arbete med relevans för huvudområdet folkhälsovetenskap.

Undervisnings- och arbetsformer

Inom Medicinska fakulteten utgör det studentcentrerade och problembaserade lärandet grunden i undervisningen. Studenten tar ett eget ansvar för sitt lärande genom ett aktivt och bearbetande förhållningssätt till lärandeuppgifterna. Arbetsformerna utmanar studenterna att självständigt formulera frågor för lärande, att söka kunskap och att i dialog med andra bedöma och utvärdera uppnådd kunskap. Studenter arbetar tillsammans i grupper utifrån verklighetsanknutna situationer för att utveckla det egna lärandet, bidra till medstudenters lärande och för att träna samarbete. Lärarens roll är att stödja studenter i detta arbetssätt. Utbildningarna är upplagda i ämnesintegrerade teman, i teoretiska och praktiska moment som varvas under hela utbildningen.

Under utbildningen samverkar studenterna i återkommande interprofessionella moment. Interprofessionellt lärande innebär att studenter från flera professioner lär med, om och av varandra. Denna arbetsform stimulerar och stödjer studentens utveckling av professionell kompetens samt förbereder studenten för interprofessionellt lagarbete och samverkan i den kommande yrkesutövningen.

Undervisningsformerna i denna kurs är seminarier och självständiga studier under handledning som leder fram till ett examensarbete. Arbetet genomförs med mycket hög grad av självständighet och eget ansvar och den personliga och professionella utvecklingen dokumenteras i studentens individuella portfolio.

Examination

Kursen examineras genom ett individuellt skriftligt självständigt arbete inom huvudområdet folkhälsovetenskap med efterföljande respondent- och opponentskap. Seminarier utgör obligatoriska moment på kursen och aktivt deltagande i dessa är en förutsättning för godkänt. Med aktivt deltagande menas att studenten bidrar med arbete, inspel och/eller egna reflektioner med relevans för uppgiften.

Kursen får examineras ett obegränsat antal gånger av de studenter som inte uppnått godkänt resultat. Handledningstiden är dock begränsad.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

 

Anmälan till examination/tentamen

Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till.

 

Omexamination

Datum för omexamination meddelas normalt senast vid det ordinarie provtillfället, härvid gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination. 

 

Examination för studenter med funktionsnedsättning

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. 

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål. 

 

Byte av examinator

Student som underkänts två gånger vid examination på kursen eller del av kursen har efter begäran rätt att få annan examinator vid förnyat examinationstillfälle, om inte särskilda skäl talar mot det.

Betygsskala

Tvågradig skala, U, G

Kurslitteratur

Litteraturlista fastställs senast två månader före kursstart av programutskottet för Masterprogrammet i medicinsk vetenskap. Obligatorisk kurslitteratur finns ej.

Övrig information

Planering och genomförande av kursen skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursansvarig lärare sammanställer analys av kursvärdering och ger förslag till utveckling av kursen. Analys och förslag återkopplas till studenterna, programansvarig/studierektor och vid behov till nämnden för utbildning på grund- och avancerad nivå om det rör generell utveckling och förbättring.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom/ i anslutning till de två terminer som följer, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Om det finns synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Institution

Institutionen för hälsa, medicin och vård
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
PM15 PM 2 hp U, G
LM15 Litteratur och metod 2 hp U, G
PO15 Portfolioreflektion 1.5 hp U, G
AA15 Aktiv åhörare examensarbetesseminarier 1.5 hp U, G
PF15 Populärventenskaplig framställan 1.5 hp U, G
ES15 Examensarbetesseminarie 5 hp U, G
FE15 Slutversion examensarbete 1.5 hp U, G
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.