Arbetsterapi för att främja hälsa vid psykiska och/eller kognitiva funktionsnedsättningar, 7.5 hp

Occupational Therapy to Promote Health at Psychological and/or Cognitive Impairments, 7.5 credits

8MM337

Huvudområde

Arbetsterapi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Mathilda Björk

Kursansvarig

Vedrana Bolic Baric

Studierektor eller motsvarande

Elin Ekbladh

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
MMIN2 Masterprogrammet i medicinsk vetenskap 2 (VT 2024) 202404-202413 Svenska Ortsoberoende
MMIN2 Masterprogrammet i medicinsk vetenskap 4 (VT 2024) 202404-202413 Svenska Ortsoberoende

Huvudområde

Arbetsterapi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Särskild information

I kursen samläser studenter från fristående kurs och studenter från Masterprogrammet i medicinsk vetenskap

Kursen ges för

 • Masterprogrammet i medicinsk vetenskap

Förkunskapskrav

 • Kandidatexamen i arbetsterapi om 180hp inklusive examensarbete om minst 15hp
  eller
  Arbetsterapeutexamen 180hp inklusive examensarbete om minst 15 hp
 • Godkänd svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

 • analysera och kritiskt värdera evidens vid arbetsterapeutisk utredning, intervention och utvärdering för personer med psykiska och/eller kognitiva funktionsnedsättningar
 • analysera hur tillgänglighet och delaktighet påverkar arbetsterapeutisk  intervention för personer med psykiska och/eller kognitiva funktionsnedsättningar

 

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

 • tillämpa en kritisk ansats vid granskning av implementering av hjälpmedel och informations- och kommunikationsteknik för personer med psykiska och/eller kognitiva funktionsnedsättningar
 • föreslå och värdera hälsofrämjande interventioner på individ-, grupp- och samhällsnivå för personer med psykiska och/eller kognitiva funktionsnedsättningar

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

 • reflektera över betydelsen av professionellt förhållningssätt, mångfaldsaspekter och digital kompetens vid utredning, intervention och utvärdering för personer med psykiska och/eller kognitiva funktionsnedsättningar

Kursinnehåll

I kursen används ett biopsykosocialt perspektiv där utredning, intervention och utvärdering och dess evidens behandlas. Fokus i kursen är personer med olika sjukdomar/sjukdomstillstånd och hälsoproblem i olika åldrar inom det psykiska och/eller kognitiva området. Aktivitetsbegränsningar och delaktighetsinskränkningar vid psykiska och/eller kognitiva funktionsnedsättningar studeras i förhållande till dagliga livets aktiviteter. Vidare studeras olika former av teknik, hjälpmedel och informations- och kommunikationsteknik som interventioner och i samband med detta behandlas förskrivningsprocess och hjälpmedelsmodeller. Hälsofrämjande interventioner på olika nivåer bearbetas i kursen. I övrigt omfattar kursinnehållet professionella och samhälleliga faktorer som kan påverka den arbetsterapeutiska yrkesutövningen i arbetet med personer som har psykiska och/eller kognitiva funktionsnedsättningar.

Undervisnings- och arbetsformer

Inom Medicinska fakulteten utgör det studentcentrerade och problembaserade lärandet grunden i undervisningen. Studenten tar ett eget ansvar för sitt lärande genom ett aktivt och bearbetande förhållningssätt till lärandeuppgifterna. Arbetsformerna utmanar studenterna att självständigt formulera frågor för lärande, att söka kunskap och att i dialog med andra bedöma och utvärdera uppnådd kunskap.  Studenter arbetar tillsammans i grupper utifrån verklighetsanknutna situationer för att utveckla det egna lärandet, bidra till medstudenters lärande och för att träna samarbete. Lärarens roll är att stödja studenter i detta arbetssätt.

 

Undervisningsformerna i denna kurs är seminarier, studieuppgifter och föreläsningar.

Examination

Kursen examineras individuellt genom skriftlig inlämningsuppgift med efterföljande seminarium.

 

Studieuppgifter och aktivt deltagande i seminarier är obligatoriska moment och en förutsättning för godkänt på kursen. Med aktivt deltagande menas att studenten bidrar med arbete, inspel och/eller egna reflektioner med relevans för uppgiften.

 

Individuell skriftlig inlämningsuppgift får skrivas obegränsat antal gånger, av de studenter som inte uppnått godkänt resultat.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

 

Anmälan till examination/tentamen

Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till.

 

Omexamination

Datum för omexamination meddelas normalt senast vid det ordinarie provtillfället, härvid gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination. 

 

Examination för studenter med funktionsnedsättning

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. 

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål. 

 

Byte av examinator

Student som underkänts två gånger vid examination på kursen eller del av kursen har efter begäran rätt att få annan examinator vid förnyat examinationstillfälle, om inte särskilda skäl talar mot det.

Betygsskala

Tvågradig skala, U, G

Kurslitteratur

Litteraturlista fastställs senast två månader före kursstart av programutskottet för Masterprogrammet i medicinsk vetenskap. Obligatorisk kurslitteratur finns ej.

Övrig information

Planering och genomförande av kursen skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursansvarig lärare sammanställer analys av kursvärdering och ger förslag till utveckling av kursen. Analys och förslag återkopplas till studenterna, programansvarig/studierektor och vid behov till nämnden för utbildning på grund- och avancerad nivå om det rör generell utveckling och förbättring.

Kursen bedrivs på sådant sätt att kunskaper om kön, könsidentitet/uttryck, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder uppmärksammas, synliggörs och kommuniceras i utbildningen.

Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom/ i anslutning till de två terminer som följer, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Om det finns synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Institution

Institutionen för hälsa, medicin och vård
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
SEM1 Seminarium 1 1 hp U, G
SEM2 Seminarium 2 1.5 hp U, G
SEM3 Seminarium 3 1 hp U, G
EXA1 Examination 4 hp U, G
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.