Praktisk logopedi och professionellt förhållningssätt, 7.5 hp

Professional Practice in Speech and Language Pathology, 7.5 credits

8MM339

Huvudområde

Logopedi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Inger Lundeborg Hammarström

Kursansvarig

Inger Lundeborg Hammarström

Studierektor eller motsvarande

Elin Ekbladh

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
MMIN2 Masterprogrammet i medicinsk vetenskap 2 (VT 2024) 202404-202413 Svenska Ortsoberoende
MMIN2 Masterprogrammet i medicinsk vetenskap 4 (VT 2024) 202404-202413 Svenska Ortsoberoende

Huvudområde

Logopedi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Särskild information

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) utanför Linköping kan medföra ökade kostnader för den studerande.

Kursen ges för

 • Masterprogrammet i medicinsk vetenskap

Förkunskapskrav

 • Kandidatexamen 180 hp inklusive examensarbete om minst 15 hp i huvudområdet logopedi eller annat relevant huvudområde
  eller
  Yrkesexamen 180 hp inklusive examensarbete om minst 15 hp i huvudområdet logopedi eller annat relevant huvudområde
 • Godkänd svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna

 • identifiera relevanta interventioner som kan genomföras i aktuell verksamhet och relatera dessa till tillgänglig evidens, utifrån fördjupade kunskaper inom logopedi

 

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna

 • utreda, diagnosticera och behandla personer som har kommunikations- eller ät- och sväljsvårigheter
 • dokumentera utredning och intervention på ett sätt som medger vetenskaplig utvärdering

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

 • reflektera över hur ålder och kön samt språklig, kulturell och social bakgrund kan relateras till typisk respektive avvikande utveckling och funktion som är aktuella inom det logopediska verksamhetsområdet
 • problematisera begreppet professionellt förhållningssätt i arbetet med patienter, närstående och kollegor

Kursinnehåll

I kursen ingår verksamhetsförlagd utbildning inom ett logopediskt verksamhetsområde som studenten själv valt inom Sverige eller utomlands.  I den verksamhetsförlagda utbildningen ingår handledning och återkoppling. I kursen ingår dessutom litteraturstudier och skrivande av en individuell VFU-rapport.

Undervisnings- och arbetsformer

Arbetsformer i denna kurs är verksamhetsförlagd utbildning under professionell handledning.

Examination

Kursen examineras med en individuell VFU-rapport.
Obligatoriska moment utgörs av minst 16 dagars heltidsplacering i logopedisk verksamhet.

 

Vid underkänt på verksamhetsförlagd utbildning får student göra detta moment ytterligare endast en gång.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

 

Anmälan till examination/tentamen

Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till.

 

Omexamination

Datum för omexamination meddelas normalt senast vid det ordinarie provtillfället, härvid gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination. 

Detta gäller även bedömning av verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Tidpunkt bestäms i varje enskilt fall men kan ske endast när lärare, handledare och VFU-plats finns att tillgå. 

 

Examination för studenter med funktionsnedsättning

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. 

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål. 

 

Byte av examinator

Student som underkänts två gånger vid examination på kursen eller del av kursen har efter begäran rätt att få annan examinator vid förnyat examinationstillfälle, om inte särskilda skäl talar mot det.

 

Avbrytande av VFU 

En student kan komma att få avbryta den verksamhetsförlagda utbildningen i förtid och bli underkänd om det finns en påtaglig risk för att studenten på grund av grov oskicklighet riskerar att skada en person i verksamheten, t.ex. elev, patient eller motsvarande. Studenten får inte delta i den verksamhetsförlagda utbildningen på nytt innan examinator har kontrollerat och godkänt att studenten har de kunskaper och färdigheter som krävs för att inte riskera att skada en annan person. En student har rätt till maximalt två sådana kontrolltillfällen.

Under förutsättning att det finns tillräckligt underlag för bedömning av studentens prestationer under verksamhetsförlagd utbildning i relation till kursens mål får betyg sättas även om studenten har varit delvis frånvarande från den verksamhetsförlagda utbildningen eller avbrutit den i förtid. 

Betygsskala

Tvågradig skala, U, G

Kurslitteratur

Litteraturlista fastställs senast två månader före kursstart av programutskottet för masterprogrammet i medicinsk vetenskap. Obligatorisk kurslitteratur finns ej.

Övrig information

Planering och genomförande av kursen skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursansvarig lärare sammanställer analys av kursvärdering och ger förslag till utveckling av kursen. Analys och förslag återkopplas till studenterna, programansvarig/studierektor och vid behov till nämnden för utbildning på grund- och avancerad nivå om det rör generell utveckling och förbättring.

Kursen bedrivs på sådant sätt att kunskaper om kön, könsidentitet/uttryck, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder uppmärksammas, synliggörs och kommuniceras i utbildningen.

Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom/ i anslutning till de två terminer som följer, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Om det finns synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Institution

Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
FÄLT Fältuppgift 1.5 hp U, G
SEM1 Seminariefältuppgift 1 hp U, G
VFU1 Verksamhetsförlagd utbildning 5 hp U, G
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.