Projekt i e-hälsa, 15.0 hp

eHealth Project, 15.0 credits

8MM342

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Jane Holstein

Kursansvarig

Jane Holstein

Studierektor eller motsvarande

Elin Ekbladh

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
MMIN2 Masterprogrammet i medicinsk vetenskap 1 (HT 2023) 202335-202402 Svenska Linköping
MMIN2 Masterprogrammet i medicinsk vetenskap 3 (HT 2023) 202335-202402 Svenska Linköping

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Särskild information

I kursen samläser studenter från fristående kurs, studenter från teknisk fakultet och studenter från Masterprogrammet i medicinsk vetenskap.

Kursen ges för

 • Masterprogrammet i medicinsk vetenskap

Förkunskapskrav

 • Kandidatexamen 180 hp inklusive examensarbete om minst 15 hp i huvudområdet arbetsterapi, folkhälsovetenskap, fysioterapi, logopedi, medicinsk pedagogik, omvårdnadsvetenskap eller annat relevant huvudområde
  eller
  Yrkesexamen 180 hp inklusive examensarbete om minst 15 hp i huvudområdet arbetsterapi, folkhälsovetenskap, fysioterapi, logopedi, medicinsk pedagogik, omvårdnadsvetenskap eller annat relevant huvudområde
 • Godkänd kurs E-hälsa: visioner och verktyg, 7,5 hp
 • Godkänd kurs E-hälsa digitala verktyg för att främja hälsa och förebygga sjukdom, 7,5 hp
 • Godkänd svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

 • Inhämta kunskaper inom andra områden relaterade till ett e-hälsoprojekt
 • Inhämta kunskap om projektmodeller
 • Tillämpa befintliga och fördjupade kunskaper inom e-hälsa på en relevant frågeställning

 

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

 • Planera och interprofessionellt genomföra ett multidisciplinärt projekt inom e-hälsa med relevans för hälso- och sjukvård, vård och omsorg
 • Dokumentera och kontinuerligt utvärdera arbetsprocessen under projektet
 • Demonstrera, diskutera och kommunicera projektresultat till olika intressenter såväl som användare

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

 • Identifiera det egna behovet av ny kunskap i relation till ett e-hälsoprojekt
 • Reflektera över professionell och interprofessionell kompetens i relation till att utveckla och driva e-hälsoprojekt
 • Värdera grupprocesser, gruppdynamik, processledarskap och lärande i samverkan med andra professioner
 • Reflektera över e-hälsoprojekt ur affärsmässiga, hållbarhetsmässiga och etiska perspektiv
 • Kritiskt granska andra e-hälsoprojekt

Kursinnehåll

Kursens övergripande syfte är att tillämpa studentens förmåga att arbeta i projekt och därigenom fördjupa kunskaperna inom e-hälsa med utgångspunkt i dess interdisciplinära natur. Genom att kursen till stor del samläses mellan fakulteter (medicinsk fakultet och teknisk fakultet) ger den förutsättningar för interprofessionellt lärande. Projekten är kopplade till forskning eller företag verksamma inom e-hälsa. I kursen ingår bland annat följande:

 

Projektmodeller
Universell design (design för alla)
Nyttoaspekter med e-hälsa inom hälso- och sjukvård, vård och omsorg
Användarmedverkan
Hållbar utveckling
Etiska perspektiv
Målgruppsorienterad kommunikation
Innovation, affärsmässighet och entreprenörskap

Undervisnings- och arbetsformer

Inom Medicinska fakulteten utgör det studentcentrerade och problembaserade lärandet grunden i undervisningen. Studenten tar ett eget ansvar för sitt lärande genom ett aktivt och bearbetande förhållningssätt till lärandeuppgifterna. Arbetsformerna utmanar studenterna att självständigt formulera frågor för lärande, att söka kunskap och att i dialog med andra bedöma och utvärdera uppnådd kunskap. Studenter arbetar tillsammans i grupper utifrån verklighetsanknutna situationer för att utveckla det egna lärandet, bidra till medstudenters lärande och för att träna samarbete. Lärarens roll är att stödja studenter i detta arbetssätt. Utbildningarna är upplagda i ämnesintegrerade teman, i teoretiska och praktiska moment som varvas under hela utbildningen.

 

Under utbildningen samverkar studenterna i återkommande interprofessionella moment. Interprofessionellt lärande innebär att studenter från flera professioner lär med, om och av varandra. Denna arbetsform stimulerar och stödjer studentens utveckling av professionell kompetens samt förbereder studenten för interprofessionellt lagarbete och samverkan i den kommande yrkesutövningen.

 

Undervisnings- och arbetsformer i denna kurs är projektarbete enligt en vedertagen modell, föreläsningar, portfolio och seminarier.

Examination

E-hälsoprojektet examineras med tre delmoment: skriftlig individuell dokumentation, muntlig presentation och projektrapport. Speciell vikt läggs vid att kursdeltagarna aktivt verkar för att gruppen arbetar enligt intentionerna i den aktuella projektmodellen.


Därutöver examineras en individuell inlämningsuppgift relaterad till e-hälsoprojektet ur affärsmässiga, hållbarhetsmässiga eller etiska perspektiv.

 

Obligatoriskt moment i kursen är en individuell portfoliouppgift.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

 

Anmälan till examination/tentamen

Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till.

 

Omexamination

Datum för omexamination meddelas normalt senast vid det ordinarie provtillfället, härvid gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination. 

 

Examination för studenter med funktionsnedsättning

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. 

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål. 

 

Byte av examinator

Student som underkänts två gånger vid examination på kursen eller del av kursen har efter begäran rätt att få annan examinator vid förnyat examinationstillfälle, om inte särskilda skäl talar mot det.

Betygsskala

Tvågradig skala, U, G

Kurslitteratur

Litteraturlista fastställs senast två månader före kursstart av programutskottet för Masterprogrammet i medicinsk vetenskap. Obligatorisk kurslitteratur finns ej.

Övrig information

Planering och genomförande av kursen skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursansvarig lärare sammanställer analys av kursvärdering och ger förslag till utveckling av kursen. Analys och förslag återkopplas till studenterna, programansvarig/studierektor och vid behov till nämnden för utbildning på grund- och avancerad nivå om det rör generell utveckling och förbättring.

Kursen bedrivs på sådant sätt att kunskaper om kön, könsidentitet/uttryck, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder uppmärksammas, synliggörs och kommuniceras i utbildningen.

Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom/ i anslutning till de två terminer som följer, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Om det finns synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Institution

Institutionen för hälsa, medicin och vård
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
PRA1 Projektarbete 12 hp U, G
IPU1 Individuell portfoliouppgift 3 hp U, G
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.