Fysioterapi med inriktning mot fysisk aktivitet och beteendemedicin, 7.5 hp

Physiotherapy with Focus on Physical Activity and Behavioural Medicine, 7.5 credits

8MM345

Huvudområde

Fysioterapi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Sabina Borg

Kursansvarig

Hanna Lindblom

Studierektor eller motsvarande

Elin Ekbladh

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Kvartsfart, Dagtid) VT 2025 202504-202523 Svenska Ortsoberoende, US
MMIN2 Masterprogrammet i medicinsk vetenskap 2 (VT 2025) 202504-202523 Svenska Ortsoberoende, US
MMIN2 Masterprogrammet i medicinsk vetenskap 4 (VT 2025) 202504-202523 Svenska Ortsoberoende, US

Huvudområde

Fysioterapi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

 • Masterprogrammet i medicinsk vetenskap

Förkunskapskrav

 • Kandidatexamen 180 hp i fysioterapi inklusive självständigt examensarbete om 15 hp
  eller
  Fysioterapeutexamen 180 hp inklusive självständigt examensarbete om 15 hp
 • Godkänd svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå

Lärandemål

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

 • Tillämpa kunskaper om fysisk aktivitet och träning som prevention och som behandling vid sjukdom och skada,
 • planera en specifikt anpassad fysisk träningsintervention vid sjukdom eller skada med beaktande av verktyg från teorier och modeller inom beteendemedicin och
 • tillämpa beteendemedicinska teorier och modeller i bedömning, behandling och utvärdering samt främjande av hälsosamma levnadsvanor, i synnerhet fysisk aktivitet.

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

 • Värdera fysiologiska effekter av fysisk aktivitet och inaktivitet,
 • värdera forskning avseende teorier och modeller inom beteendemedicin vid fysisk aktivitet eller träning och
 • föreslå och motivera strategier för vidmakthållande av beteendeförändring och hantering av risksituationer för beteendeåterfall.

Kursinnehåll

Kursens innehåll omfattar ämnesområdena fysioterapi (4 hp), medicinsk vetenskap (1,5 hp) samt samhälls− och beteendevetenskap (2 hp). Kursens huvudsakliga innehåll är en ämnesfördjupning  i huvudområdet fysioterapi. Fokus ligger på fysiologiska effekter av inaktivitet och fysisk aktivitet/träning, specifika kunskaper och färdigheter inom  träningsfysiologi  och  anpassad  fysiskträning vid olika sjukdomar och skador. Vidare fokuserar kursen på tillämpning av teorier och modeller inom beteendemedicin när fysisk aktivitet används som intervention.

Undervisnings- och arbetsformer

Inom Medicinska fakulteten utgör det studentcentrerade och problembaserade lärandet grunden i undervisningen. Studenten tar ett eget ansvar för sitt lärande genom ett aktivt och bearbetande förhållningssätt till lärandeuppgifterna. Arbetsformerna utmanar studenterna att självständigt formulera frågor för lärande, att söka kunskap och att i dialog med andra bedöma och utvärdera uppnådd kunskap. Studenter arbetar tillsammans i grupper utifrån verklighetsanknutna situationer för att utveckla det egna lärandet, bidra till medstudenters lärande och för att träna samarbete. Lärarens roll är att stödja studenter i detta arbetssätt. Utbildningarna är upplagda i ämnesintegrerade teman, i teoretiska och praktiska moment som varvas under hela utbildningen. Medicinska fakultetens utbildningar samverkar under utbildningstiden i återkommande interprofessionella moment.

Interprofessionellt lärande innebär att studenter från flera professioner lär med, om och av varandra. Denna arbetsform stimulerar och stödjer studentens utveckling av professionell kompetens, samt förbereder studenten för interprofessionellt lagarbete och samverkan i den kommande yrkesutövningen.

 

I undervisningen på denna kurs tillämpas olika arbetsformer såsom föreläsningar, studieuppgifter, seminarier och gruppdiskussioner. 

Examination

Deltagande i obligatoriska moment är en förutsättning för godkänt på kursen. Obligatoriska moment är seminarier och studieuppgifter. Kursen examineras fortlöpande genom bedömning av individuella prestationer vid de obligatoriska momenten samt genom ett individuellt skriftligt fördjupningsarbete.

Det skriftliga fördjupningsarbetet, studieuppgifter och seminarier får examineras obegränsat antal gånger av de studenter som inte uppnått godkänt resultat.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

 

Anmälan till examination/tentamen

Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till.

 

Omexamination

Datum för omexamination meddelas normalt senast vid det ordinarie provtillfället, härvid gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination. 

 

Examination för studenter med funktionsnedsättning

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. 

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål. 

 

Byte av examinator

Student som underkänts två gånger vid examination på kursen eller del av kursen har efter begäran rätt att få annan examinator vid förnyat examinationstillfälle, om inte särskilda skäl talar mot det.

Betygsskala

Tvågradig skala, U, G

Kurslitteratur

Litteraturlista fastställs senast två månader före kursstart av programutskott vid masterprogrammet i medicinsk vetenskap. Obligatorisk kurslitteratur finns ej.

Övrig information

Planering och genomförande av kursen skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursansvarig lärare sammanställer analys av kursvärdering och ger förslag till utveckling av kursen. Analys och förslag återkopplas till studenterna, programansvarig/studierektor och vid behov till nämnden för utbildning på grund- och avancerad nivå om det rör generell utveckling och förbättring.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom/ i anslutning till de två terminer som följer, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Om det finns synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Institution

Institutionen för hälsa, medicin och vård
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
EXAM Examination 7.5 hp U, G
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.