Socialepidemiologi, 7.5 hp

Social Epidemiology, 7.5 credits

8MM348

Huvudområde

Folkhälsovetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Toomas Timpka

Kursansvarig

Nadine Karlsson

Studierektor eller motsvarande

Elin Ekbladh

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
MMIN2 Masterprogrammet i medicinsk vetenskap 1 (HT 2024) 202435-202444 Engelska Ortsoberoende
MMIN2 Masterprogrammet i medicinsk vetenskap 3 (HT 2024) 202435-202444 Engelska Ortsoberoende

Huvudområde

Folkhälsovetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Särskild information

Kursen ingår som en obligatorisk ämnesspecifik kurs i folkhälsovetenskap i Masterprogrammet i medicinsk vetenskap. Kursen är valbar för övriga huvudområden i Masterprogrammet i medicinsk vetenskap.  Kursen ges i normalfallet på engelska.

Kursen ges för

 • Masterprogrammet i medicinsk vetenskap

Förkunskapskrav

 • Kandidatexamen 180 hp inklusive examensarbete om minst 15 hp i huvudområdet arbetsterapi, folkhälsovetenskap, fysioterapi, logopedi, medicinsk pedagogik, omvårdnadsvetenskap eller annat relevant huvudområde
  eller
  Yrkesexamen 180 hp inklusive examensarbete om minst 15 hp i huvudområdet arbetsterapi, folkhälsovetenskap, fysioterapi, logopedi, medicinsk pedagogik, omvårdnadsvetenskap eller annat relevant huvudområde.
 • Godkänd svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå (Undantag för svenska)

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

 • förstå och förklara centrala epidemiologiska begrepp samt kunna förklara och jämföra olika epidemiologiska mått,
 • redogöra för styrkor och svagheter för olika epidemiologiska studieupplägg samt socialepidemiologiska metoder, och
 • redogöra för olika epidemiologiska felkällor och förstå dess konsekvenser för studieresultat.

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

 • planera och argumentera för socialepidemiologisk studiedesign, och
 • analysera och tolka data avseende determinanter för hälsa och kritiskt granska socialepidemiologiska studier för att kunna bedöma tillförlitlighet och konklusioner.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

 • värdera styrkor och svagheter med de olika definitioner som används för att   beskriva sociala förhållanden vid tillämpning i socialepidemiologiska studier,
 • värdera etiska principer inom socialepidemiologisk forskning, och
 • beakta olika aspekter av hållbar utveckling inom socialepidemiologisk forskning.

Kursinnehåll

Kursen handlar om bio- psyko-sociala determinanter för hälsa och sjukdom, och om hälsans fördelning i grupper och befolkningar.

Det huvudsakliga innehållet i kursen är: 

 • Grundläggande epidemiologisk metodik för att uppskatta och förklara sociala ojämlikheter i hälsa,
 • Hur ojämlikhet i hälsa uppstår utifrån sociala faktorer som till exempel socioekonomisk situation, genus och etnicitet,
 • Socialepidemiologisk studiedesign, genomförande, analys och tillämpning av resultat i olika kontexter.

Undervisnings- och arbetsformer

Inom Medicinska fakulteten utgör det studentcentrerade och problembaserade lärandet grunden i undervisningen. Studenten tar ett eget ansvar för, bearbetar och utforskar aktuellt innehåll i utbildningen. Arbetsformerna utmanar studenterna att självständigt formulera frågor för lärande, att söka kunskap och att i dialog med andra bedöma och utvärdera uppnådd kunskap. Studenter arbetar tillsammans i grupper utifrån verklighetsanknutna situationer för att utveckla det egna lärandet, bidra till medstudenters lärande och för att träna samarbete. Lärarens roll är att stödja studenter i detta arbetssätt.

Undervisningsformer i denna kurs är föreläsningar, basgrupp, studieuppgifter och seminarier.

Examination

Kursen examineras med en individuell skriftlig inlämningsuppgift. Basgrupp och seminarium utgör obligatoriska moment i kursen och aktivt deltagande i dessa är en förutsättning för godkänt. Med aktivt deltagande menas att studenten bidrar med arbete, inspel och/eller egna reflektioner med relevans för uppgiften. 

Individuell skriftlig inlämningsuppgift får skrivas ett obegränsat antal gånger, av de studenter som inte uppnått godkänt resultat. 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

 

Anmälan till examination/tentamen

Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till.

 

Omexamination

Datum för omexamination meddelas normalt senast vid det ordinarie provtillfället, härvid gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination. 

 

Examination för studenter med funktionsnedsättning

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. 

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål. 

 

Byte av examinator

Student som underkänts två gånger vid examination på kursen eller del av kursen har efter begäran rätt att få annan examinator vid förnyat examinationstillfälle, om inte särskilda skäl talar mot det.

Betygsskala

Tvågradig skala, U, G

Kurslitteratur

Litteraturlista fastställs senast två månader före kursstart av programutskottet för Masterprogrammet i medicinsk vetenskap. Obligatorisk kurslitteratur finns ej.

Övrig information

Planering och genomförande av kursen skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursansvarig lärare sammanställer analys av kursvärdering och ger förslag till utveckling av kursen. Analys och förslag återkopplas till studenterna, programansvarig/studierektor och vid behov till nämnden för utbildning på grund- och avancerad nivå om det rör generell utveckling och förbättring.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom/ i anslutning till de två terminer som följer, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Om det finns synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Institution

Institutionen för hälsa, medicin och vård
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
OBL1 Obligatoriska moment 3.5 hp U, G
EXAM Examination 4 hp U, G
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.