Specialistsjuksköterskans hälsofrämjande patientundervisning, 7.5 hp

The specialist nurse's health-promoting patient education, 7.5 credits

8NEA02

Huvudområde

Omvårdnadsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Anita Kärner Köhler

Kursansvarig

Carina Hellqvist

Studierektor eller motsvarande

Katarina Berg
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
MASN1 Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning neurosjukvård 2 (VT 2024) 202414-202423 Svenska Linköping, US O

Huvudområde

Omvårdnadsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Särskild information

Kursen utgör den fjärde kursen i specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning neurosjukvård och ingår i termin två. Undervisning förlagd på campus kan komma att varvas med moment på distans. Kursen kan komma att genomföras i samarbete med andra specialistsjuksköterskeprogram och vissa moment kan komma att bedrivas på engelska. 

Kursen ges för

 • Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning neurosjukvård

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs utöver grundläggande behörighet:

 • Sjuksköterskeexamen 180 hp inklusive examensarbete på fördjupningsnivå 15 hp, 
 • Legitimation som sjuksköterska, 
 • 12 månaders yrkeslivserfarenhet på heltid som sjuksköterska efter avlagd examen och
 • Godkänd svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå

eller

 • Sjuksköterskeexamen 90-180 hp, 
 • Legitimation som sjuksköterska
 • Godkänd kurs i vetenskaplig metod på grundnivå 15 hp,
 • 24 månaders yrkeslivserfarenhet på heltid som sjuksköterska efter avlagd examen och
 • Godkänd svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå

Lärandemål

Kunskap och förståelse

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

 • beskriva olika kommunikativa verktyg vid undervisning av patient och närstående, 
 • relatera användning av undervisningsmetodik med beaktande av hälsolitteracitet, kunskapsbehov, situation och kultur, och
 • identifiera kunskapsbehov och motivation till hälsofrämjande förändring hos patient och närstående utifrån ett personcentrerat förhållningssätt.

Färdighet och förmåga

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

 • anpassa och genomföra evidensbaserade undervisningsformer till patient och närstående i kliniskt omvårdnadsarbete, 
 • skapa förutsättningar för en bra dialog vid undervisning och utbildning av patient och närstående vid både fysiskt möte och vid fjärrkommunikation,
 • använda tolk som kommunikativt stöd i kliniskt omvårdnadsarbete, och
 • förklara och motivera strategier för egenvård hos personer med akut och/eller långvarig sjukdom och ohälsa.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

 • reflektera kring val av metoder för undervisning av patient och närstående, 
 • beakta betydelsen av kulturella och genusnormativa perspektiv i samband med patientundervisning, och
 • värdera innebörden av hälsofrämjande förhållningssätt för att stärka egenvårdsförmågan i undervisning av patient och närstående.

Kursinnehåll

Kursen innehåller fördjupande kunskaper om olika pedagogiska metoder för att främja egenvård och hälsa i omvårdnadssituationer. Mer specifikt ingår:

 • Kommunikationsteorier
 • Teorier inom didaktik, lärande och motivation
 • Pedagogiska metoder för patientundervisning relevanta för omvårdnadsarbete
 • E-hälsa och tekniska möjligheter vid omvårdnad och patientarbete
 • Egenvård – begrepp, teorier och sjuksköterskans praktiska egenvårdsarbete
 • Hälsofrämjande förhållningssätt vid kommunikation och omvårdnad
 • Interkulturellt möte
 • Bedömning och utvärdering av kommunikation mellan vårdpersonal och patient och närstående
 • Etiskt förhållningssätt och mänskliga rättigheter i omvårdnadssituationer

Undervisnings- och arbetsformer

Inom Medicinska fakulteten utgör det studentcentrerade och problembaserade lärandet grunden i undervisningen. Studenten tar eget ansvar för sitt lärande genom ett aktivt och bearbetande förhållningssätt till lärandeuppgifterna. Arbetsformerna utmanar studenterna att självständigt formulera frågor för lärande, att söka kunskap och att i dialog med andra bedöma och utvärdera uppnådd kunskap. Studenter arbetar tillsammans i grupp utifrån verklighetsanknutna situationer för att utveckla det egna lärandet, bidra till medstudenters lärande och för att träna samarbete. Lärarens roll är att stödja studenter i detta arbetssätt. Teoretiska och praktiska moment varvas under kursen. 

Arbetsformerna i denna kurs är föreläsningar, basgruppsarbete, samt seminarium.

Examination

Examinationen sker genom ett skriftligt individuellt arbete med efterföljande muntlig presentation vid ett seminarium. Aktivt deltagande i obligatoriska moment är en förutsättning för godkänt på kursen. Med aktivt deltagande menas att studenten bidrar med arbete, inspel och/eller egna reflektioner med relevans för uppgiften. Formativ bedömning sker kontinuerligt inom de obligatoriska momenten, dessa är basgrupp och seminarium.  

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

 

Anmälan till examination/tentamen

Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till.

 

Omexamination

Datum för omexamination meddelas normalt senast vid det ordinarie provtillfället, härvid gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination. 

 

Examination för studenter med funktionsnedsättning

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. 

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål. 

 

Byte av examinator

Student som underkänts två gånger vid examination på kursen eller del av kursen har efter begäran rätt att få annan examinator vid förnyat examinationstillfälle, om inte särskilda skäl talar mot det.

Betygsskala

Tvågradig skala, U, G

Kurslitteratur

Litteraturlista fastställs senast två månader före kursstart av programutskottet barnmorske- och specialistsjuksköterskeprogrammen. Obligatorisk kurslitteratur finns ej.

Övrig information

Planering och genomförande av kursen skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursansvarig lärare sammanställer analys av kursvärdering och ger förslag till utveckling av kursen. Analys och förslag återkopplas till studenterna, programansvarig/studierektor och vid behov till nämnden för utbildning på grund- och avancerad nivå om det rör generell utveckling och förbättring.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom/ i anslutning till de två terminer som följer, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Om det finns synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Institution

Institutionen för hälsa, medicin och vård
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
BAS1 Basgruppsfall 1 hp U, G
STU1 Examinerande seminarium artikel 1.5 hp U, G
STU2 Individuell skriftlig studieuppgift med seminarium, interkulturellt 1.5 hp U, G
EXA1 Individuell skriftlig hemtentamen med seminarium 3.5 hp U, G
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.