Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning neurosjukvård, 60 hp

Post graduate programme in Specialist Nursing – Neuro Care, 60 credits

MASN1

Undervisningsspråk

Svenska

Studieort

Linköping

Examensbenämning

Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning neurosjukvård, 60 hp. Om det självständiga arbetet är ett magisterarbete kan studenten även begära ett examensbevis med benämningen Medicine Magisterexamen i omvårdnadsvetenskap.

Studietakt

Halvfart

Inledning

Sjukdom och/eller skada i hjärna och nervsystemet drabbar varje år ett betydande antal personer i alla åldersgrupper. För många kan detta komma att påverka flera aspekter i livet och hälsa under lång tid framöver. Sjuksköterskor med specialistkompetens inom neurosjukvård har därför en viktig funktion att tillgodose att personer som drabbats av neurologisk sjukdom och/eller skada får en säker, personcentrerad och evidensbaserad omvårdnad under hela sjukdomsförloppet i samverkan med övriga teammedlemmar och över klinikgränser. Specialistsjuksköterskor inom neurosjukvård tillhandahåller det stöd och omhändertagande som patienter och deras närstående behöver inom såväl akut sjukvård som inom öppenvård och rehabilitering för att få en sammanhängande vårdkedja och en god vård för patienten. Specialistsjuksköterskan inom neurosjukvård är också genom sin ökade vetenskapliga kompetens lämplig att vara delaktig och ledande i kvalitetsutveckling och förbättringsarbete för att förbättra omhändertagande och uppföljning av dessa patienter inom den kliniska verksamheten.

Syfte

Programmet syftar till att vidareutbilda sjuksköterskor för en specialistkompetens med inriktning neurosjukvård, vilket är betydelsefullt för att tillhandahålla en omvårdnad av hög kvalitet inom såväl neurologisk som neurokirurgisk vård samt inom området neurologisk rehabilitering och vid avancerad kommunal sjukvård. Vidare syftar programmet till fördjupad professionell kunskap och ger en generell examen på magisternivå samt förbereder för fortsatt utbildning på master- eller forskarnivå.

Mål

Allmänna mål

I Högskolelagen 1 kap (SFS 1992:1434 med uppdateringar) har följande allmänna mål för avancerad nivå fastslagits:

9§ Utbildning på avancerad nivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper. 

Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå, 

 • ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
 • utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer
 • utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.

 

Mål för specialistsjuksköterskeexamen

Mål för specialistsjuksköterskeexamen enligt Högskoleförordningen (SFS 1993:100, med uppdateringar), bilaga 2 - Examensordning. 

 

Omfattning

Specialistsjuksköterskeexamen med angivna inriktningar uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 60 högskolepoäng med undantag av inriktningen mot distriktssköterska, där examen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 75 högskolepoäng.

Vidare ställs det krav på legitimation som sjuksköterska som Socialstyrelsen har utfärdat.

 

Mål

För specialistsjuksköterskeexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som specialistsjuksköterska.

Kunskap och förståelse

För specialistsjuksköterskeexamen med respektive inriktning ska studenten

 • visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen, och
 • visa fördjupad kunskap i planering, ledning och samordning av vård- och hälsoarbetet.

Färdighet och förmåga

För specialistsjuksköterskeexamen med respektive inriktning ska studenten

 • visa fördjupad förmåga att självständigt och i samverkan med patient och närstående identifiera vårdbehov och upprätta omvårdnadsplan,
 • visa förmåga att leda och utvärdera omvårdnadsåtgärder,
 • visa fördjupad förmåga att initiera, genomföra och utvärdera hälsofrämjande och förebyggande arbete,
 • visa förmåga att integrera kunskap samt analysera, bedöma och hantera komplexa frågeställningar och situationer,
 • visa förmåga att medverka vid och självständigt utföra undersökningar och behandlingar inklusive vård i livets slutskede, och
 • visa vårdpedagogisk förmåga.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För specialistsjuksköterskeexamen med respektive inriktning ska studenten

 • visa självkännedom och empatisk förmåga,
 • visa förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna,
 • visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot patienter och deras närstående, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

 

Inriktning neurosjukvård

För specialistsjuksköterskeexamen med viss annan inriktning (neurosjukvård) ska studenten också

 • visa förmåga att självständigt observera, bedöma och utvärdera vårdbehov, habilitering och rehabilitering hos patienter inom neurosjukvård specialiseringens särskilda område,
 • visa förmåga att självständigt planera, genomföra och utvärdera åtgärder som behövs vid olika sjukdomstillstånd för att främja hälsan samt förebygga uppkomsten av sjukdom och sjukdomskomplikationer inom neurosjukvård,
 • visa förmåga att ansvara för undersökningar och behandlingar inom neurosjukvård och
 • visa förmåga att tillämpa sina specialistkunskaper samt färdigheter under vårdsituationer och mot målgrupper som är särskilt relevanta för neurosjukvård.

 

Självständigt arbete (examensarbete) 

För specialistsjuksköterskeexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete).

 

Övrigt 

För specialistsjuksköterskeexamen ska studenten ha fullgjort en verksamhetsförlagd del av utbildningen av en omfattning som är anpassad efter behovet för respektive inriktning. 

I examensbeviset ska utbildningens inriktning anges. 

För en specialistsjuksköterskeexamen med en viss inriktning ska också de preciserade krav gälla som varje högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning

 

Mål för magisterexamen

Mål för magisterexamen enligt Högskoleförordningen (SFS 1993:100, med uppdateringar), bilaga 2 - Examensordning. 

 

Omfattning

Magisterexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 60 högskolepoäng med viss inriktning som varje högskola själv bestämmer, varav minst 30 högskolepoäng med fördjupning inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen. Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.

Undantag från kravet på en tidigare examen får göras för en student som antagits till utbildningen utan att ha haft grundläggande behörighet i form av en examen. Detta gäller dock inte om det vid antagningen gjorts undantag enligt 7 kap. 28 § andra stycket på grund av att examensbevis inte hunnit utfärdas.

 

Mål

Kunskap och förståelse

För magisterexamen skall studenten

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
 • visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga

För magisterexamen skall studenten

 • visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
 • visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar,
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För magisterexamen skall studenten

 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

 

Självständigt arbete (examensarbete)

För magisterexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen.

 

Övrigt

För magisterexamen med en viss inriktning skall också de preciserade lokala målen gälla som varje högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning.

 

Lokala mål för Medicinska fakulteten 

Studenten skall efter genomgången utbildning:

 • Ha förmåga att problematisera situationer i hälso- och sjukvården för att kunna motivera och värdera val av handling som professionell yrkesutövare,
 • visa kunskap om och förståelse för faktorer som påverkar hälsan ur ett lokalt och globalt perspektiv,
 • kunna värdera och tillämpa kunskap om evidens och förbättringsarbete,
 • ha uppnått en interprofessionell kompetens för att kunna arbeta i team med andra yrkesgrupper,
 • kunna arbeta för en hållbar och hälsofrämjande utveckling för nuvarande och kommande generationer, och
 • visa kunskap om och förståelse för betydelsen av jämlikhet och lika villkor i samhället.

 

Programmets lokala profil

Programmet har en stark klinisk förankring och har sin utgångspunkt i den forskning som bedrivs vid medicinska fakulteten. Forskningen som bedrivs vid lärosätet innefattar akuta och kroniska neurologiska och neurokirurgiska tillstånd, samt hur patienter i neurosjukvården och deras närstående påverkas av sjukdom och ohälsa. Programmets pedagogiska grundsyn baseras på problembaserat lärande.

Innehåll

Programmet ges på halvfart, är i huvudsak campusbaserat och omfattar 60 hp. Verksamhetsintegrerat lärande (VIL) ingår i kurserna på termin 2 till 4 och omfattar totalt 7.5 hp. Specialistsjuksköterskeprogrammets huvudområde är omvårdnadsvetenskap som integreras med medicinsk vetenskap och rehabilitering. Fördelning av ämnesinnehåll anges i respektive kursplan. 

 

I programmet ingår följande kurser: 

Specialistsjuksköterskan och kärnkompetenserna i avancerad omvårdnad, 7.5 högskolepoäng (Termin 1) 
The specialist nurse and the core competencies in advanced nursing, 7.5 credits (Semester 1) 

Systematisk undersökningsmetodik, avancerad hälsobedömning och kliniskt resonemang, 7.5 hp (Termin 1) Systematic physical examination, advanced health assessment and clinical reasoning, 7.5 credits (Semester 1) 

Neurologiska sjukdomar: patofysiologi, behandling och specifik omvårdnad, 7.5 högskolepoäng (Termin 2)
Neurological diseases: pathophysiology, treatment and specific nursing care, 7.5 credits (Semester 2)

Specialistsjuksköterskans hälsofrämjande patientundervisning, 7.5 högskolepoäng (Termin 2) 
The specialist nurse's health-promoting patient education, 7.5 credits (Semester 2) 

Neurokirurgi vid neurologisk sjukdom och skada, 7.5 högskolepoäng (Termin 3)
Neurosurgical treatment for neurological disease, and injury 7.5 credits (Semester 3)

Neurorehabilitering och samverkan i team, 7.5 högskolepoäng (Termin 4)
Neurorehabilitation and collaboration in teams, 7.5 credits (Semester 4)

Examensarbete i omvårdnadsvetenskap med inriktning specialistsjuksköterska med inriktning neurosjukvård, 15 högskolepoäng (Termin 3 och 4) 
Master Thesis in Nursing Science, neuro care, 15 credits (Semester 3 and 4) 

Alternativt: 

Självständigt arbete för specialistsjuksköterskeexamen med inriktning neurosjukvård, 15 högskolepoäng (Termin 3 och 4)
Thesis in specialist nursing, neuro care, 15 credits (Semester 3 and 4) 

 

Progression

Progression inom huvudområdet framgår av lärandemålen i respektive kursplan för programmets kurser samt av föreslagen kurslitteratur i litteraturlistorna.

Undervisnings- och arbetsformer

Inom Medicinska fakulteten utgör det studentcentrerade och problembaserade lärandet grunden i undervisningen. Studenten tar ett eget ansvar för sitt lärande genom ett aktivt och bearbetande förhållningssätt till lärandeuppgifterna. Arbetsformerna utmanar studenterna att självständigt formulera frågor för lärande, att söka kunskap och att i dialog med andra bedöma och utvärdera uppnådd kunskap. Studenter arbetar tillsammans i grupper utifrån verklighetsanknutna situationer för att utveckla det egna lärandet, bidra till medstudenters lärande och för att träna samarbete. Lärarens roll är att stödja studenter i detta arbetssätt. Programmet är upplagt i ämnesintegrerade teman, i teoretiska och praktiska moment som varvas under hela utbildningen. 

Förkunskapskrav

 • Sjuksköterskeexamen 180 hp inklusive examensarbete på fördjupningsnivå 15 hp
 • Legitimation som sjuksköterska
 • 12 månaders yrkeslivserfarenhet på heltid som sjuksköterska efter avlagd examen
 • Godkänd svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå

eller

 • Sjuksköterskeexamen 90-180 hp
 • Godkänd vetenskaplig metod på grundnivå 15 hp
 • 24 månaders yrkeslivserfarenhet på heltid som sjuksköterska efter avlagd examen
 • Godkänd svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå

  Självständigt arbete (examensarbete)

  Arbetet kan utgöras av ett självständigt arbete motsvarande kravet för magisterexamen eller ett självständigt arbete av annan art på avancerad nivå. 

  Här finns möjlighet att välja något av följande alternativ:

  Alternativ 1: Arbetet kan utgöras av ett självständigt arbete motsvarande kravet för magisterexamen. Då uppfylls kraven för yrkesexamen och magisterexamen. 

  Alternativ 2: Ett självständigt arbete på avancerad nivå, vilket leder till en yrkesexamen.

  Examenskrav

  Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning neurosjukvård uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 60 högskolepoäng. Examen utfärdas på begäran av studenten. 

  Examensbenämning på svenska

  Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning neurosjukvård, 60 hp. Om det självständiga arbetet är ett magisterarbete kan studenten även begära ett examensbevis med benämningen Medicine Magisterexamen i omvårdnadsvetenskap.

  Examensbenämning på engelska

  Postgraduate Diploma in Specialist Nursing – Neuro Care, 60 credits och Degree of Master of Medical Science in Nursing, 60 credits.  

  Särskild information

  • Moment som inkluderar verksamhetsintegrerat lärande kan komma att ske utanför studieorten vilket kan medföra merkostnader för studenten. 
  • Vissa kurser/moment kan komma att genomföras på engelska. 
  • Vissa kurser som ingår i programmet kan även komma att bedrivas som fristående kurser och samläses då med programmets studenter. 
  • Vissa kurser/moment samläses med övriga specialistsjuksköterskeprogram

  Övriga föreskrifter

  För övriga föreskrifter om anstånd, studieuppehåll, återkomst, tillgodoräknande etc. hänvisas till Linköpings universitets regelsamling samt av fakultetsstyrelsen vid medicinska fakulteten fastställda studieadministrativa regler.

  Om det finns synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna utbildningsplan.

  Termin 1 HT 2023

  Termin 2 VT 2024

  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
  8NEA01 Neurologiska sjukdomar: patofysiologi, behandling och specifik omvårdnad 7.5 A1X v202404-202413 O
  8NEA02 Specialistsjuksköterskans hälsofrämjande patientundervisning 7.5 A1X v202414-202423 O

  Termin 3 HT 2024

  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
  8NEA20 Examensarbete i omvårdnadsvetenskap med inriktning specialistsjuksköterska med inriktning neurosjukvård 15* A1E v202435-202513 V
  *Kursen läses över flera terminer
  8NEA21 Självständigt arbete för specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot neurosjukvård 15* A1E v202435-202513 V
  *Kursen läses över flera terminer
  8NEA03 Neurokirurgi vid neurologisk sjukdom och skada 7.5 A1X v202437-202446 O

  Termin 4 VT 2025

  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
  8NEA20 Examensarbete i omvårdnadsvetenskap med inriktning specialistsjuksköterska med inriktning neurosjukvård 15* A1E v202435-202513 V
  *Kursen läses över flera terminer
  8NEA21 Självständigt arbete för specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot neurosjukvård 15* A1E v202435-202513 V
  *Kursen läses över flera terminer