Koordinering av sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocesser, 7.5 hp

Coordination of sick leave and rehabilitation processes, 7.5 credits

8UA023

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Uppdragsutbildning

Examinator

Christian Ståhl

Kursansvarig

Christian Ståhl
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Kvartsfart, Dagtid) VT 2019 201904-201922 Svenska Linköping

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Särskild information

Kursen är en uppdragskurs som riktar sig till personer som i sitt arbete har som uppgift att koordinera sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen.
 

Förkunskapskrav

  • Legitimationsgrundande medicinsk, hälsovetenskaplig eller vårdutbildning alternativt socionomexamen
    eller
    Högskoleexamen som i det individuella fallet bedöms som motsvarande
  • Yrkeslivserfarenhet av att koordinera sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse
- Identifiera bestämningsfaktorer för arbetsförmåga och anställningsbarhet
- Beskriva arbetsplatsfaktorer (riskfaktorer, ledning, organisation, arbetsvillkor, arbetsinnehåll), som har samband med hälsa, sjukdom och sjukskrivning
- Identifiera vilka aktörer som är delaktiga i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocesser, samt förklara hur och när de kan bli involverade i dessa
- Redogöra för hur den svenska sjukförsäkringen fungerar, samt för relevant lagstiftning inom arbetsmiljö- och socialförsäkringsområdet

Färdighet och förmåga
- Förklara hur individers arbets- och aktivitetsförmåga påverkas av fysiska, psykiska och sociala faktorer, och hur detta kan påverka personers möjligheter till deltagande i arbetslivet
- Analysera hur ledning, organisation och arbetsvillkor sammanhänger med anställdas hälsa och arbetsförmåga
- Utarbeta och genomföra individuella planer för rehabilitering och återgång i arbete i samarbete med relevanta aktörer
- Använda validerade metoder för att värdera hälsa, funktion och förmåga i relation till arbetets krav
- Kommunicera med olika aktörer i rehabiliteringsprocessen på ett respektfullt och ändamålsenligt sätt

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- Reflektera kring hälsa och sjukdom i arbetsliv och välfärdssystem ur ett etiskt perspektiv
- Reflektera över hållbarheten i insatser relaterade till individers livs- och arbetssituation
- Analysera sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocesser ur ett jämlikhets- och genusperspektiv

Kursinnehåll

Kursen riktar sig till personer som i sitt arbete koordinerar sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocesser samt arbetar för att förebygga sjukskrivning. Syftet med kursen är att utveckla kunskaperna om koordinering av sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocesser, samt att fördjupa förståelsen för hur olika aktörer bidrar i processen tillbaka till arbete efter sjukdom.

Centralt i kursen är:
− ett systemperspektiv där aktörer har olika synsätt och uppdrag som alla påverkar utfallet i en rehabiliteringsprocess;
− ett holistiskt synsätt på arbets- och aktivitetsförmåga där fysiska, psykiska och sociala faktorer tas i beaktande i koordineringen av en rehabiliteringsprocess;
− ett arbetsplatsorienterat synsätt där arbetsplatsen är en central arena för arbetslivsinriktad rehabilitering;
− ett jämlikhetsperspektiv, där människors olika resurser och förutsättningar tas i beaktande;
− ett praktikperspektiv med fokus på att utveckla färdigheter kring metoder för koordinering för olika målgrupper.

Kursen utgår ifrån vetenskaplig litteratur kring återgång i arbete som kopplas till kursdeltagarnas praktiska erfarenheter av att koordinera rehabiliteringsprocesser. I kursen introduceras och diskuteras också lagstiftning och processer för sjukskrivning och återgång i arbete.

Undervisnings- och arbetsformer

Inom Medicinska fakulteten utgör det studentcentrerade och problembaserade lärandet grunden i undervisningen. Studenten tar ett eget ansvar för sitt lärande genom ett aktivt och bearbetande förhållningssätt till lärandeuppgifterna. Arbetsformerna utmanar studenterna att självständigt formulera frågor för lärande, att söka kunskap och att i dialog med andra bedöma och utvärdera uppnådd kunskap. Studenter arbetar tillsammans i grupper utifrån verklighetsanknutna situationer för att utveckla det egna lärandet, bidra till medstudenters lärande och för att träna samarbete. Lärarens roll är att stödja studenter i detta arbetssätt.
Undervisningsformer i denna kurs utgörs av basgruppsarbete, seminarier och föreläsningar.

Examination

Kursen examineras genom en skriftlig examination i rapportform, genomförd i grupp, med efterföljande muntlig redovisning och diskussion vid ett seminarium.
Aktivt deltagande i obligatoriska moment är en förutsättning för godkänt på kursen. Obligatoriska moment är basgrupper och seminarier.
Datum för omexamination meddelas normalt senast vid det ordinarie provtillfället, härvid gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination.
Byte av examinator
Student som underkänts två gånger vid examination på kursen eller del av kursen har efter begäran rätt att få annan examinator vid förnyat examinationstillfälle, om inte särskilda skäl talar mot det.
Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till.

Betygsskala

Tvågradig skala, U, G

Kurslitteratur

Litteraturlista fastställs senast två månader före kursstart av institutionsstyrelsen vid institutionen för medicin och hälsa. Obligatorisk kurslitteratur finns ej.

Institution

Institutionen för medicin och hälsa

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.