Examensarbete utifrån förordningen 2011:689, 15 hp

Examensarbete utifrån förordningen 2011:689, 15 credits

9ÄEGEX

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Monica Sandlund

Kursansvarig

Monica Sandlund

Studierektor eller motsvarande

Margareta Engvall
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 1 (HT 2019) 201934-202003 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 2 (HT 2019) 201934-202003 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 3 (HT 2019) 201934-202003 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 4 (HT 2019) 201934-202003 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 5 (HT 2019) 201934-202003 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 6 (HT 2019) 201934-202003 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 7 (HT 2019) 201934-202003 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 8 (HT 2019) 201934-202003 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

  • VAL II - Vidareutbildning av lärare

Lärandemål

I kursen Examensarbete ska den studerande efter avslutad kurs:

- ha tillägnat sig ett undersökande förhållningssätt till problem som förekommer i lärarverksamhet

- ha valt något problem med yrkesrelevans som anknyter till skolans praktiker

- ha behandlat frågeställningar med hjälp av andra studier och teoretisk kunskap, valt lämplig/a metod/er för datainsamling och därvid beaktat forskningsetiska regler

- ha författat en skriftlig rapport och därvid tillämpat vedertagna regler för vetenskapligt skrivande

- ha försvarat sitt arbete i ett seminarium samt granskat och diskuterat ett annat arbete i ett seminarium

Kursinnehåll

Kunskaper från tidigare kurser och erfarenheter från lärarverksamhet knyts samman och fördjupas. Ett yrkesrelevant problem väljs och avgränsas i samråd med handledare. Någon aspekt av skola och/eller lärarverksamhet undersöks och redovisas i en skriftlig rapport som presenteras i ett seminarium. Ett annat arbete granskas kritiskt och diskuteras konstruktivt i ett seminarium.

Undervisnings- och arbetsformer

Examensarbetet innebär att självständigt planera och genomföra ett vetenskapligt arbete, på egen hand eller i par, med stöd av handledning individuellt och/eller i grupp. Föreläsningar, seminarier och workshops kan förekomma.

Examination

Den studerande ska försvara sitt skriftliga arbete i ett seminarium och som opponent kritiskt granska ett annat arbete i ett seminarium.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

  • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
EXAM Examination 15 hp U, G, VG
Kurslitteratur väljs av den studerande i samråd med handledare och fastställs av för kursen ansvarig institution.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.