VAL II - Vidareutbildning av lärare, 120 hp

VAL II - Professional Qualification Course for Teachers, 120 credits

L7VA2

Undervisningsspråk

Svenska

Studieort

Linköping

Examensbenämning

Avslutad utbildning leder till behörighetsgivande lärarexamen.

Studietakt

Halvfart

Inledning

Vidareutbildningen av lärare och förskollärare som saknar examen (VAL) är en kompletterande utbildning som bygger dels på tidigare högskoleutbildning, dels på yrkeserfarenhet. 

Utbildningsplanen ansluter till förordning SFS 2011:689 om vissa behörighetsgivande examina för legitimation som lärare och förskollärare och om högskoleutbildningar för vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen. 

VAL bedrivs i samverkan mellan Umeå universitet (nationell samordnare), Stockholms universitet, Högskolan Dalarna, Karlstads universitet, Linköpings universitet, Jönköping University, Göteborgs universitet och Malmö universitet. 

Utbildningen får högst omfatta 120 hp och anordnas på minst kvartsfart. VAL pågår till 30 juni 2030. Sista ordinarie antagning sker inför hösten 2026. 

Syfte

Utbildningarna skall, enligt SFS 2011:689, 7 §, ges för att öka andelen lärare och förskollärare i skolan och förskolan som har en examen som kan vara behörighetsgivande för legitimation enligt 2 kap. 16 § skollagen (2010:800). 

Innehåll

Studierna kan avse såväl komplettering inom utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) eller allmänt utbildningsområde (AUO) som verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och/eller kompletterande ämnesstudier. 

De vanligast förekommande kurserna i VAL framgår av programplanen. 

Undervisnings- och arbetsformer

En individuell studieplan upprättas för varje studerande. Vid individuell studieplanering tas hänsyn till varje students tidigare utbildning och arbetslivserfarenhet. De kurser som ingår i utbildningen beror på den individuelle studentens studiebehov för att uppnå avsett examensmål.

Kurserna ges normalt på halvfart och distans med campusträffar. 

Verksamhetsförlagda utbildning (VFU) kan om det är lämpligt genomföras på egen skola. I annat fall ordnar programmet en placering på annan skola. 

Förkunskapskrav

Behörighet att antas är den som:
- är verksam som lärare hos en skolhuvudman (kommun, landsting eller friskola)
- och har tidigare utbildning och yrkeserfarenhet som lärare i sådan omfattning att lärarexamen kan uppnås inom projektets totala ram max 120 högskolepoäng.

  Examenskrav

  Efter genomgånget utbildningsprogram vid Linköpings universitet kan studenten, efter ansökan, erhålla examina enligt 2011 års examensordning (Grundlärarexamen, Ämneslärarexamen, Yrkeslärarexamen) eller Lärarexamen enligt 2001 års förordning eller en examen motsvarande en tidigare påbörjad utbildning till lärare (påbörjad före 2001).

  Examensbenämning på svenska

  Avslutad utbildning leder till behörighetsgivande lärarexamen.

  Särskild information

  Behörighet

  Behörig för utbildning regleras i särskild förordning SFS 2011:689. 

  Behörig är den som saknar en behörighetsgivande examen för legitimation som lärare om personen är verksam som lärare  hos en huvudman inom skolväsendet.

  Därutöver gäller att den sökande ska ha gått igenom högskoleutbildning och/eller på något annat sätt ha förvärvat motsvarande kunskaper i sådan omfattning att en lärarexamen kan uppnås inom ramen för högst 120 hp.

  För yrkeslärare krävs vid Linköpings universitet också godkänd prövning i yrkesämnen samt minst 2 års lärarerfarenhet från gymnasieskolans yrkeskurser. 

  Särskilda behörighetskrav gäller för förskollärare enligt SFS 2011:689. Linköpings universitet antar inte mot inriktning Förskollärarexamen inom VAL. 

  Antagning

  Behörighetsprövning och antagning sker vid det lärosäte den sökande prioriterat som utbildningsgivare. Ansökningsförfarandet är däremot samordnat till ett lärosäte, Umeå universitet. De separata myndighetsbesluten föregås av beredning i den nationella ledningsgruppen för VAL- projektet.

  Lokal antagning tillämpas. 

  Urval 

  I normalfallet har vi platsgaranti på utbildningen. I de fall urval behöver göras tillämpas SFS 2011:689.

  Tillgodoräknande

  En ansökan om studier inom ramen för VAL-projektet är i sig en ansökan om tillgodoräknanden av tidigare studier och yrkesverksamhet. Vid upprättandet av den individuella studieplanen beslutas om tillgodoräknanden. Ytterligare ansökningar om tillgodoräknanden ställs till programmet. Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskola. Ett negativt beslut ska motiveras skriftligt.

  Examination och betyg

  Den studerande examineras utifrån de lärandemål som återfinns i respektive kursplan och de bedömningskriterier som är uppsatta för respektive examination. Formerna för examination och betygsskala anges i respektive kursplan.

  Den studerandes tillämpade kunskaper, färdigheter, förmågor och förhållningssätt i verksamhetsförlagd utbildning examineras genom uppvisande av tillämpade sociala och/eller didaktiska lärarförmågor. Examinationen av de tillämpade sociala lärarförmågorna liksom de tillämpade didaktiska lärarförmågorna begränsas till tre tillfällen, vilket framgår av respektive kursplan.

  Handlingsplan

  Den studerandes utveckling under studietiden skall följas fortlöpande i syfte att hjälpa den som får problem i utbildningen. Vid behov har den studerande rätt att få en handlingsplan upprättad. 

  Avrådan

  Vid tveksamhet om den studerandes möjligheter att med godkänt resultat fullfölja utbildningen eller dennes lämplighet att utöva läraryrket ska ansvarig utbildningsledare ta initiativ till ett avrådanssamtal. I särskilda fall kan ansvarig utbildningsledare besluta att kalla till avrådanssamtal utan att en handlingsplan upprättats. Om den studerande så önskar kan också en studeranderepresentant eller studievägledare delta i avrådanssamtalet. Ansvarig utbildningsledare ska informera den berörda studenten om denna möjlighet. I samband med avrådan skall den studerande erbjudas samtal med studievägledare.

  Termin 1 HT 2019

  Termin 2 VT 2020

  Termin 3 HT 2020

  Termin 4 VT 2021

  Termin 5 HT 2021

  Termin 6 VT 2022

  Termin 7 HT 2022

  Termin 8 VT 2023

  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
  976G05 Bedömning och betygssättning 7.5 G1X v202304-202313 V
  9FVG12 Fortsatt läs- och skrivlärande med inriktning mot F-3 7.5 G1X v202304-202313 V
  9FVG13 Fortsatt läs- och skrivlärande med inriktning mot 4-6 7.5 G1X v202304-202313 V
  9KPA05 Undervisningens sociala processer 7.5 A1X v202304-202313 V
  9KPA07 Undervisningens specialpedagogiska dimensioner 7.5 A1X v202304-202313 V
  9KPA08 Att leda och handleda didaktiska processer 7.5 A1X v202304-202313 V
  9VA101 Kunskap och lärande med fokus på didaktiska processer 7.5 G2X v202304-202313 V
  9VA202 Skolans samhällsuppdrag och organisation 7.5 G2X v202304-202313 V
  9VAA02 Verksamhetsförlagd utbildning 7.5 G1X v202304-202313 V
  9VAA11 Verksamhetsförlagd utbildning 3 7.5 A1X v202304-202313 V
  9VAA12 Verksamhetsförlagd utbildning 4 7.5 A1X v202304-202313 V
  9VFR01 Fritidspedagogik - individuell läskurs 7.5 G2X v202304-202313 V
  LULV06 Forskningsmetodiska begrepp och redskap 7.5 G2X v202304-202313 V
  919G20 Uppsatsarbete i textilslöjd (76-90hp) 15 G2X v202304-202323 V
  919G21 Uppsatsarbete i trä- och metallslöjd (76-90hp) 15 G2X v202304-202323 V
  919G22 Textilslöjd - ämnesdidaktisk fördjupning 7.5 G2X v202304-202323 V
  919G23 Textilslöjd - ämnesspecifik fördjupning 7.5 G2X v202304-202323 V
  919G24 Trä- och metallslöjd - ämnesdidaktisk fördjupning 7.5 G2X v202304-202323 V
  919G25 Trä- och metallslöjd - ämnesspecifik fördjupning 7.5 G2X v202304-202323 V
  919G26 Textilslöjd på distans, kurs 1 - Det pedagogiska slöjdrummet, 1-15hp 15 G2X v202304-202323 V
  919G30 Trä- och metallslöjd på distans, kurs 1 - Det pedagogiska slöjdrummet, 1-15hp 15 G2X v202304-202323 V
  919G44 Textilslöjd på distans, kurs 2 - Lärandeprocesser i slöjd, 16-30hp 15 G2X v202304-202323 V
  919G45 Textilslöjd på distans, kurs 3 - Slöjdens tradition och samtid, 31-45hp 15 G2X v202304-202323 V
  919G46 Textilslöjd på distans, kurs 4 - Slöjd och slöjddidaktik, 46-60hp 15 G2X v202304-202323 V
  919G47 Trä- och metallslöjd på distans, kurs 2 - Lärandeprocesser i slöjd, 16-30hp 15 G1X v202304-202323 V
  919G48 Trä- och metallslöjd på distans, kurs 3 - Slöjdens tradition och samtid, 31-45hp 15 G2X v202304-202323 V
  919G49 Trä- och metallslöjd på distans, kurs 4 - Slöjd och slöjddidaktik, 46-60hp 15 G2X v202304-202323 V
  923G12 Idrott och hälsa: Hälsa och livsstil 7.5 G1X v202304-202323 V
  923G13 Idrott och hälsa: Motorik och lek 7.5 G1X v202304-202323 V
  976G03 Yrkesdidaktik och lärande i yrkesämne del I 15 G1X v202304-202323 V
  9FVG16 Matematik för grundlärare F-3 15 G1X v202304-202323 V
  9FVG17 Matematik för grundlärare 4-6 15 G1X v202304-202323 V
  9FVG18 Fritidspedagogik i fritidshem 1 15 G1X v202304-202323 V
  9FVG21 Fritidspedagogik i fritidshem 2 15 G1N v202304-202323 V
  9FVG24 Geografi årskurs 4-6 7.5 G1N v202304-202323 V
  9FVG25 Samhällskunskap årskurs 4-6 7.5 G1N v202304-202323 V
  9TV391 AUO Tvärvetenskapliga ämnesstudier, Ämnesdidaktik och verksamhetsförlagd utbildning 15 v202304-202323 V
  9VA303 Verksamhetsförlagd utbildning i matematik och svenska åk 1-6 15 G2X v202304-202323 V
  9VA404 Examensarbete på grundnivå inom Lärarutbildningen 15 G2E v202304-202323 V
  9VFR03 Utbildningsvetenskaplig kärna - fritidshem 15 G2X v202304-202323 V
  9ÄEGEX Examensarbete utifrån förordningen 2011:689 15 G2X v202304-202323 V
  9FVG14 Barnlitteratur och litteraturdidaktik med inriktning mot F-3 7.5 G1X v202314-202323 V
  9FVG15 Barn- och ungdomslitteratur och litteraturdidaktik med inriktning mot 4-6 7.5 G1X v202314-202323 V
  9KP304 Undervisningens didaktiska processer 7.5 G2X v202314-202323 V
  9KPA08 Att leda och handleda didaktiska processer 7.5 A1X v202314-202323 V
  9KPA12 Den professionella läraren i en lärande organisation 7.5 A1X v202314-202323 V
  9VAA02 Verksamhetsförlagd utbildning 7.5 G1X v202314-202323 V
  9VAA09 Bedömning och betygssättning i didaktiska processer 7.5 A1X v202314-202323 V
  9VAA11 Verksamhetsförlagd utbildning 3 7.5 A1X v202314-202323 V
  9VAA12 Verksamhetsförlagd utbildning 4 7.5 A1X v202314-202323 V
  9VFR02 Fritidspedagogik – utvecklingsarbete inom det fritidspedagogiska området 7.5 G2X v202314-202323 V
  LULV05 Det professionella språket i skolan 7.5 G2X v202314-202323 V