Examensarbete utifrån förordningen 2011:689, 15 hp

Examensarbete utifrån förordningen 2011:689, 15 credits

9ÄEGEX

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Åsa Larsson

Kursansvarig

Åsa Larsson

Studierektor eller motsvarande

Henrik Lindqvist
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 1 (HT 2022) 202234-202303 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 2 (HT 2022) 202234-202303 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 3 (HT 2022) 202234-202303 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 4 (HT 2022) 202234-202303 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 5 (HT 2022) 202234-202303 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 6 (HT 2022) 202234-202303 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 7 (HT 2022) 202234-202303 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 8 (HT 2022) 202234-202303 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

  • VAL II - Vidareutbildning av lärare

Lärandemål

I kursen Examensarbete ska den studerande efter avslutad kurs:

- ha tillägnat sig ett undersökande förhållningssätt till problem som förekommer i lärarverksamhet

- ha valt något problem med yrkesrelevans som anknyter till skolans praktiker

- ha behandlat frågeställningar med hjälp av andra studier och teoretisk kunskap, valt lämplig/a metod/er för datainsamling och därvid beaktat forskningsetiska regler

- ha författat en skriftlig rapport och därvid tillämpat vedertagna regler för vetenskapligt skrivande

- ha försvarat sitt arbete i ett seminarium samt granskat och diskuterat ett annat arbete i ett seminarium

Kursinnehåll

Kunskaper från tidigare kurser och erfarenheter från lärarverksamhet knyts samman och fördjupas. Ett yrkesrelevant problem väljs och avgränsas i samråd med handledare. Någon aspekt av skola och/eller lärarverksamhet undersöks och redovisas i en skriftlig rapport som presenteras i ett seminarium. Ett annat arbete granskas kritiskt och diskuteras konstruktivt i ett seminarium.

Undervisnings- och arbetsformer

Examensarbetet innebär att självständigt planera och genomföra ett vetenskapligt arbete, på egen hand eller i par, med stöd av handledning individuellt och/eller i grupp. Föreläsningar, seminarier och workshops kan förekomma.

Examination

Den studerande ska försvara sitt skriftliga arbete i ett seminarium och som opponent kritiskt granska ett annat arbete i ett seminarium.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

  • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Kursen reviderad 2020-04-02; Dnr LiU-2020-01361

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

  • Om undervisningsspråk är Svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
  • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
  • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
EXAM Examination 15 hp U, G, VG
Kurslitteratur väljs av den studerande i samråd med handledare och fastställs av för kursen ansvarig institution.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.