Flerspråkighet i kombination med läs- och skrivsvårigheter, 15 hp

Bilingualism associated with dyslexia, 15 credits

910G14

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Elisabeth Zetterholm

Kursansvarig

Elisabeth Zetterholm, Ulrika Örtenberg

Studierektor eller motsvarande

Ioanna Zengler

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Kvartsfart, Blandad undervisningstid) HT 2022 202234-202323 Svenska Ortsoberoende

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2E

Särskild information

Kursen riktar sig till verksamma lärare på olika nivåer, speciallärare, specialpedagoger, logopeder samt lärare inom svenska som andraspråk. 

Förkunskapskrav

 • Lärarexamen 
  eller                  
  logopedexamen
  eller 
  godkänd svenska som andraspråk 30hp

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

 • redogöra för språkutveckling och inlärning samt flerspråkighet
 • diskutera läs- och skrivsvårigheter samt språkstörning i relation till språk-, läs- och skrivutveckling vid flerspråkighet
 • tillämpa och redogöra för strategier för att skapa miljöer för elevers utveckling och lärande vid flerspråkighet, läs- och skrivsvårigheter och språkstörning
 • kritiskt granska test- och bedömningsmaterial som används för att upptäcka elever i läs- och skrivsvårigheter

Kursinnehåll

I kursen studeras barns typiska tal- och språkutveckling och inlärning samt flerspråkighet. I kursen studeras även läs-och skrivsvårigheter/dyslexi samt språkstörning. Bedömning av läs- och skrivsvårigheter i kombination med flerspråkighet diskuteras och problematiseras. Strategier för undervisning som gynnar elevers utveckling och lärande vid flerspråkighet, läs- och skrivsvårigheter samt språkstörning behandlas under kursen. Presentation och genomgång av tillgängligt bedömnings- och kartläggningsmaterial för att identifiera läs- och skrivsvårigheter ingår i kursen.   

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen bygger på föreläsningar, seminarier, gruppdiskussioner och inläsning av kurslitteratur. 

Examination

Kursen examineras genom obligatoriska seminarier, muntlig redovisning i grupp, skriftliga redovisningar samt skriftlig hemtentamen. 

För att få VG på kursen krävs VG på minst 12 hp.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

 • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

 • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

 • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är Svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
 • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
SRE1 Skriftlig redovisning: Teorier om tal- och språkutveckling och flerspråkighet 4 hp U, G, VG
SRE2 Skriftlig redovisning: Presentation, diskussion om bedömningsunderlag 3 hp U, G, VG
HEM1 Skriftlig hemtentamen 7.5 hp U, G, VG
MRE1 Muntlig redovisning: Gruppuppgift 0.5 hp U, G
OBLS Obligatoriska seminarier 0 hp D
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.