Textilslöjd - ämnesdidaktisk fördjupning, 7.5 hp

Textile Craft Didactic Studies, 7.5 credits

919G22

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Kerstin Lind

Kursansvarig

Kerstin Lind

Studierektor eller motsvarande

Katarina Jonsson

Kontaktinformation

Carina Skoog, administratör

Jennie Wallin, studievägledare

Kerstin Lind, kursansvarig lärare

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Kvartsfart, Dagtid) HT 2024 202434-202503 Svenska Linköping, Valla
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 1 (HT 2024) 202434-202503 Svenska Linköping, Valla
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 2 (HT 2024) 202434-202503 Svenska Linköping, Valla
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 3 (HT 2024) 202434-202503 Svenska Linköping, Valla
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 4 (HT 2024) 202434-202503 Svenska Linköping, Valla
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 5 (HT 2024) 202434-202503 Svenska Linköping, Valla
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 6 (HT 2024) 202434-202503 Svenska Linköping, Valla
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 7 (HT 2024) 202434-202503 Svenska Linköping, Valla
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 8 (HT 2024) 202434-202503 Svenska Linköping, Valla

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1F

Kursen ges för

  • VAL II - Vidareutbildning av lärare

Förkunskapskrav

  • Kurser i textilslöjd 60hp varav 45hp godkända

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

- identifiera, analysera och reflektera över lärprocesser i slöjd utifrån forsknings- och erfarenhetsbaserad kunskap,
- självständigt planera organisering av skolslöjdens ämnesinnehåll och arbetsformer,
- argumentera för val av ämnesinnehåll och arbetsformer i relation till styrdokument och elevers förutsättningar,
- självständigt formulera en ämnesdidaktisk frågeställning och genomföra ett utvecklingsarbete inom givna tidsramar.

Kursinnehåll

Kursen utgör en delkurs inom fördjupning 61 till 90hp i Textilslöjd. Kursen har en övergripande inriktning mot teorier för lärande och undervisning ur ett slöjddidaktiskt perspektiv. Studierna innehåller självständigt praktiskt arbete i formgivning, slöjdens material och hantverkstekniker i syfte att analysera och diskutera lärprocesser i slöjd. I kursen ingår att långsiktigt planera för undervisning utifrån olika ramfaktorer och elevers olika förutsättningar. Vidare ingår att den studerande, i samråd med handledare, väljer ett område inom slöjddidaktik till en fördjupningsstudie.

Undervisnings- och arbetsformer

Handledning, individuellt och i grupp, föreläsningar och seminarier samt enskilt arbete

Examination

Kursen examineras dels genom muntlig och visuell redovisning och dels genom skriftliga inlämningsuppgifter. Examination sker även genom kommentarer och diskussioner av andras texter samt aktivt deltagande i seminarier, varav viss del nätbaserat. För VG på hel kurs krävs minst 4hp VG.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

  • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Kursen reviderad 2020-04-02; Dnr LiU-2020-01361

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

  • Om undervisningsspråk är svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
  • Om undervisningsspråk är svenska/engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
  • Om undervisningsspråk är engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
PRE1 Redovisn av praktiskt arbete o reflektioner om lärprocesser 2 hp U, G, VG
SRE1 Skriftlig redovisn av planering och organisation 2 hp U, G, VG
PRO1 Redovisning av projekt didaktisk fördjupningsstudie 3.5 hp U, G, VG
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.