VAL II - Vidareutbildning av lärare, 120 hp

VAL II - Professional Qualification Course for Teachers, 120 credits

L7VA2

Undervisningsspråk

Svenska

Studieort

Linköping

Examensbenämning

Avslutad utbildning leder till behörighetsgivande lärarexamen.

Studietakt

Halvfart

Inledning

Vidareutbildningen av lärare och förskollärare som saknar examen (VAL) är en kompletterande utbildning som bygger dels på tidigare högskoleutbildning, dels på yrkeserfarenhet. 

Utbildningsplanen ansluter till förordning SFS 2011:689 om vissa behörighetsgivande examina för legitimation som lärare och förskollärare och om högskoleutbildningar för vidareutbildning av lärare och pedagogisk personal inom förskolan som leder till lärar- eller förskollärarexamen. 

VAL bedrivs i samverkan mellan Umeå universitet (nationell samordnare), Stockholms universitet, Högskolan Dalarna, Karlstads universitet, Linköpings universitet, Jönköping University, Göteborgs universitet och Malmö universitet. 

Utbildningen får högst omfatta 120 hp och anordnas på minst kvartsfart. VAL pågår till 30 juni 2030. Sista ordinarie antagning sker inför hösten 2026. 

Linköpings universitet antar inte mot inriktning Förskollärarexamen i VAL. 

Syfte

Utbildningen skall, enligt SFS 2011:689, 7 §, ges för att öka andelen lärare och förskollärare i skolan och förskolan som har en examen som kan vara behörighetsgivande för legitimation enligt 2 kap. 16 § i skollagen (2010:800). 

Innehåll

Studierna kan avse såväl komplettering inom utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) eller allmänt utbildningsområde (AUO) som verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och/eller kompletterande ämnesstudier. 

De vanligast förekommande kurserna i VAL framgår av programplanen. 

Undervisnings- och arbetsformer

En individuell studieplan upprättas för varje studerande. Vid individuell studieplanering tas hänsyn till varje students tidigare utbildning och arbetslivserfarenhet. De kurser som ingår i utbildningen beror på den individuelle studentens studiebehov för att uppnå avsett examensmål.

Kurserna ges normalt på halvfart och distans med campusträffar. 

Verksamhetsförlagda utbildning (VFU) kan om det är lämpligt genomföras på egen skola. I annat fall ordnar programmet en placering på annan skola. 

Förkunskapskrav

Behörighet att antas är den som är verksam som lärare i skolväsendet inom fritidshem, grundskolan, gymnasieskolan eller motsvarande vuxenutbildning och har tidigare utbildning och yrkeserfarenhet som lärare i sådan omfattning att lärarexamen kan uppnås inom projektets totala ram max 120 högskolepoäng.

  Examenskrav

  Efter genomgånget utbildningsprogram vid Linköpings universitet kan studenten, efter ansökan, erhålla examen enligt 2011 års examensordning (Grundlärarexamen, Ämneslärarexamen, Yrkeslärarexamen) eller Lärarexamen enligt 2001 års examensordning eller en examen motsvarande en tidigare påbörjad utbildning till lärare eller fritidspedagog (påbörjad före 2001). 

  Examensbenämning på svenska

  Avslutad utbildning leder till behörighetsgivande lärarexamen.

  Särskild information

  Behörighet

  Behörig för utbildning regleras i särskild förordning SFS 2011:689. 

  Behörig är den som saknar en behörighetsgivande examen för legitimation som lärare om personen är verksam som lärare i skolväsendet inom fritidshem, grundskolan, gymnasieskolan eller motsvarande vuxenutbildning.

  Därutöver gäller att den sökande ska ha gått igenom högskoleutbildning och/eller på något annat sätt ha förvärvat motsvarande kunskaper i sådan omfattning att en lärarexamen kan uppnås inom ramen för högst 120 hp.

  För yrkeslärare krävs vid Linköpings universitet också godkänd prövning i yrkesämnen samt minst 2 års lärarerfarenhet från gymnasieskolans yrkeskurser. 

  För antagning mot grundlärarexamen i fritidshem krävs minst 2 års erfarenhet som lärare i fritidshem. 

  Antagning

  Behörighetsprövning och antagning sker vid det lärosäte den sökande prioriterat som utbildningsgivare. Ansökningsförfarandet är däremot samordnat till ett lärosäte, Umeå universitet. De separata myndighetsbesluten föregås av beredning i den nationella ledningsgruppen för VAL- projektet.

  Lokal antagning tillämpas. 

  Urval 

  Om det finns fler behöriga sökande än antal platser kan urval behöva göras. Urval sker utifrån avklarade högskolepoäng, registrerade fram till sista anmälningsdag, med relevans för aktuell examen.

  Tillgodoräknande

  En ansökan om studier inom ramen för VAL-projektet är i sig en ansökan om tillgodoräknanden av tidigare studier och yrkesverksamhet. Vid upprättandet av den individuella studieplanen beslutas om tillgodoräknanden. Ytterligare ansökningar om tillgodoräknanden ställs till programmet. Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskola. Ett negativt beslut ska motiveras skriftligt.

  Examination och betyg

  Den studerande examineras utifrån de lärandemål som återfinns i respektive kursplan och de bedömningskriterier som är uppsatta för respektive examination. Formerna för examination och betygsskala anges i respektive kursplan.

  Den studerandes tillämpade kunskaper, färdigheter, förmågor och förhållningssätt i verksamhetsförlagd utbildning examineras genom uppvisande av tillämpade sociala och/eller didaktiska lärarförmågor.

  Examinationen av de tillämpade sociala lärarförmågorna liksom de tillämpade didaktiska lärarförmågorna begränsas till tre tillfällen, vilket framgår av respektive kursplan.

  Handlingsplan

  Den studerandes utveckling under studietiden skall följas fortlöpande i syfte att hjälpa den som får problem i utbildningen. Vid behov har den studerande rätt att få en handlingsplan upprättad. 

  Avrådan

  Vid tveksamhet om den studerandes möjligheter att med godkänt resultat fullfölja utbildningen eller dennes lämplighet att utöva läraryrket ska ansvarig utbildningsledare ta initiativ till ett avrådanssamtal. I särskilda fall kan ansvarig utbildningsledare besluta att kalla till avrådanssamtal utan att en handlingsplan upprättats. Om den studerande så önskar kan också en studeranderepresentant eller studievägledare delta i avrådanssamtalet. Ansvarig utbildningsledare ska informera den berörda studenten om denna möjlighet. I samband med avrådan skall den studerande erbjudas samtal med studievägledare.

  Avsteg från utbildningsplan

  Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna utbildningsplan.

  Termin 1 VT 2023

  Termin 2 HT 2023

  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
  976G01 Den egna yrkeskunskapen och lärande i yrkesämne 7.5 v202334-202343 V
  976G06 Sociala relationer, lärarens ledarskap och konflikthantering 7.5 G1X v202334-202343 V
  9FVG10 Perspektiv på språk med inriktning mot F-3 7.5 G1X v202334-202343 V
  9FVG11 Perspektiv på språk med inriktning mot 4-6 7.5 G1X v202334-202343 V
  9FVG26 Språkdidaktik för modersmålslärare 7.5 G1N v202334-202343
  9KPA05 Undervisningens sociala processer 7.5 A1X v202334-202343 V
  9VA202 Skolans samhällsuppdrag och organisation 7.5 G2X v202334-202343 V
  9VAA02 Verksamhetsförlagd utbildning 7.5 G1X v202334-202343
  9VAA09 Bedömning och betygssättning i didaktiska processer 7.5 A1X v202334-202343 V
  9VAA11 Verksamhetsförlagd utbildning 3 7.5 A1X v202334-202343 V
  LULV06 Forskningsmetodiska begrepp och redskap 7.5 G2X v202334-202343 V
  919G20 Uppsatsarbete i textilslöjd (76-90hp) 15 G2X v202334-202403 V
  919G21 Uppsatsarbete i trä- och metallslöjd (76-90hp) 15 G2X v202334-202403 V
  919G22 Textilslöjd - ämnesdidaktisk fördjupning 7.5 G2X v202334-202403
  919G23 Textilslöjd - ämnesspecifik fördjupning 7.5 G2X v202334-202403
  919G24 Trä- och metallslöjd - ämnesdidaktisk fördjupning 7.5 G2X v202334-202403
  919G25 Trä- och metallslöjd - ämnesspecifik fördjupning 7.5 G2X v202334-202403
  919G26 Textilslöjd på distans, kurs 1 - Det pedagogiska slöjdrummet, 1-15hp 15 G2X v202334-202403 V
  919G30 Trä- och metallslöjd på distans, kurs 1 - Det pedagogiska slöjdrummet, 1-15hp 15 G2X v202334-202403 V
  919G44 Textilslöjd på distans, kurs 2 - Lärandeprocesser i slöjd, 16-30hp 15 G2X v202334-202403 V
  919G45 Textilslöjd på distans, kurs 3 - Slöjdens tradition och samtid, 31-45hp 15 G2X v202334-202403 V
  919G46 Textilslöjd på distans, kurs 4 - Slöjd och slöjddidaktik, 46-60hp 15 G2X v202334-202403 V
  919G47 Trä- och metallslöjd på distans, kurs 2 - Lärandeprocesser i slöjd, 16-30hp 15 G1X v202334-202403 V
  919G48 Trä- och metallslöjd på distans, kurs 3 - Slöjdens tradition och samtid, 31-45hp 15 G2X v202334-202403 V
  919G49 Trä- och metallslöjd på distans, kurs 4 - Slöjd och slöjddidaktik, 46-60hp 15 G2X v202334-202403 V
  923G14 Idrott och hälsa: Boll och dans 7.5 G1X v202334-202403 V
  923G15 Idrott och hälsa: Friluftsliv och säkerhet 7.5 G1X v202334-202403 V
  9FVG05 Utbildningsvetenskaplig kärna: Fritidshemmet och skolans samhälleliga roll och uppdrag 15 G1X v202334-202403
  9FVG06 Matematikdidaktik åk F-3 15 G1X v202334-202403 V
  9FVG07 Matematikdidaktik åk 4-6 15 G1X v202334-202403 V
  9FVG22 Historia årskurs 4-6 7.5 G1N v202334-202403
  9FVG23 Religionskunskap årskurs 4-6 7.5 G1N v202334-202403
  9FVG28 Svenska som andraspråk med inriktning mot årskurs 4-6 (1-15 hp) 15 G1N v202334-202403
  9FVG29 Svenska som andraspråk med inriktning mot årskurs F-3 (1-15 hp) 15 G1N v202334-202403
  9TV391 AUO Tvärvetenskapliga ämnesstudier, Ämnesdidaktik och verksamhetsförlagd utbildning 15 v202334-202403 V
  9VA303 Verksamhetsförlagd utbildning i matematik och svenska åk 1-6 15 G2X v202334-202403 V
  9VA404 Examensarbete på grundnivå inom Lärarutbildningen 15 G2E v202334-202403 V
  9VFR01 Fritidspedagogik - individuell läskurs 7.5 G2X v202334-202403
  9VFR02 Fritidspedagogik – utvecklingsarbete inom det fritidspedagogiska området 7.5 G2X v202334-202403
  9VFR03 Utbildningsvetenskaplig kärna - fritidshem 15 G2X v202334-202403
  9ÄEGEX Examensarbete utifrån förordningen 2011:689 15 G2X v202334-202403 V
  976G02 Perspektiv på skola, utbildningens styrning och organisation 7.5 v202344-202403 V
  976G04 Yrkesdidaktik och lärande i yrkesämne del II 7.5 G1X v202344-202403 V
  976G07 Utveckling av yrkesutbildning och utvärdering 7.5 G2X v202344-202403 V
  9FVG08 Tidigt läs- och skrivlärande med inriktning mot F-3 7.5 G1X v202344-202403 V
  9FVG09 Tidigt läs- och skrivlärande med inriktning mot 4-6 7.5 G1X v202344-202403 V
  9FVG27 Modersmålsundervisning och studiehandledning i den svenska skolan 7.5 G1F v202344-202403
  9KPA07 Undervisningens specialpedagogiska dimensioner 7.5 A1X v202344-202403 V
  9KPA12 Den professionella läraren i en lärande organisation 7.5 A1X v202344-202403 V
  9VA101 Kunskap och lärande med fokus på didaktiska processer 7.5 G2X v202344-202403 V
  9VAA02 Verksamhetsförlagd utbildning 7.5 G1X v202344-202403 V
  9VAA10 Verksamhetsförlagd utbildning 2 7.5 A1X v202344-202403 V
  9VAA11 Verksamhetsförlagd utbildning 3 7.5 A1X v202344-202403 V
  9VAA12 Verksamhetsförlagd utbildning 4 7.5 A1X v202344-202403 V
  LULV05 Det professionella språket i skolan 7.5 G2X v202344-202403 V

  Termin 3 VT 2024

  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
  976G05 Bedömning och betygssättning 7.5 GXX v202404-202413 V
  9FVG12 Fortsatt läs- och skrivlärande med inriktning mot F-3 7.5 G1N v202404-202413 V
  9FVG13 Fortsatt läs- och skrivlärande med inriktning mot 4-6 7.5 G1N v202404-202413 V
  9FVG30 Flerspråkighet - lärande och utveckling 7.5 G1N v202404-202413 V
  9KPA05 Undervisningens sociala processer 7.5 AXX v202404-202413 V
  9KPA07 Undervisningens specialpedagogiska dimensioner 7.5 AXX v202404-202413 V
  9KPA08 Att leda och handleda didaktiska processer 7.5 AXX v202404-202413 V
  9VA101 Kunskap och lärande med fokus på didaktiska processer 7.5 GXX v202404-202413 V
  9VA202 Skolans samhällsuppdrag och organisation 7.5 GXX v202404-202413 V
  9VAA02 Verksamhetsförlagd utbildning 7.5 GXX v202404-202413 V
  9VAA11 Verksamhetsförlagd utbildning 3 7.5 AXX v202404-202413 V
  9VFR01 Fritidspedagogik - individuell läskurs 7.5 G2X v202404-202413 V
  LULV06 Forskningsmetodiska begrepp och redskap 7.5 GXX v202404-202413 V
  919G20 Uppsatsarbete i textilslöjd (76-90hp) 15 G1F v202404-202423 V
  919G21 Uppsatsarbete i trä- och metallslöjd (76-90hp) 15 G2X v202404-202423 V
  919G22 Textilslöjd - ämnesdidaktisk fördjupning 7.5 G2X v202404-202423 V
  919G23 Textilslöjd - ämnesspecifik fördjupning 7.5 G2X v202404-202423 V
  919G24 Trä- och metallslöjd - ämnesdidaktisk fördjupning 7.5 G2X v202404-202423 V
  919G25 Trä- och metallslöjd - ämnesspecifik fördjupning 7.5 G2X v202404-202423 V
  919G26 Textilslöjd på distans, kurs 1 - Det pedagogiska slöjdrummet, 1-15hp 15 G1N v202404-202423 V
  919G30 Trä- och metallslöjd på distans, kurs 1 - Det pedagogiska slöjdrummet, 1-15hp 15 G2X v202404-202423 V
  919G44 Textilslöjd på distans, kurs 2 - Lärandeprocesser i slöjd, 16-30hp 15 G1F v202404-202423 V
  919G45 Textilslöjd på distans, kurs 3 - Slöjdens tradition och samtid, 31-45hp 15 G1F v202404-202423 V
  919G46 Textilslöjd på distans, kurs 4 - Slöjd och slöjddidaktik, 46-60hp 15 G2X v202404-202423 V
  919G47 Trä- och metallslöjd på distans, kurs 2 - Lärandeprocesser i slöjd, 16-30hp 15 G1X v202404-202423 V
  919G48 Trä- och metallslöjd på distans, kurs 3 - Slöjdens tradition och samtid, 31-45hp 15 G2X v202404-202423 V
  919G49 Trä- och metallslöjd på distans, kurs 4 - Slöjd och slöjddidaktik, 46-60hp 15 G2X v202404-202423 V
  923G12 Idrott och hälsa: Hälsa och livsstil 7.5 G1X v202404-202423 V
  923G13 Idrott och hälsa: Motorik och lek 7.5 G1N v202404-202423 V
  976G03 Yrkesdidaktik och lärande i yrkesämne del I 15 GXX v202404-202423 V
  9FVG16 Matematik för grundlärare F-3 15 G1N v202404-202423 V
  9FVG17 Matematik för grundlärare 4-6 15 G1N v202404-202423 V
  9FVG18 Fritidspedagogik i fritidshem 1 15 G1X v202404-202423 V
  9FVG21 Fritidspedagogik i fritidshem 2 15 G1N v202404-202423 V
  9FVG24 Geografi årskurs 4-6 7.5 G1N v202404-202423 V
  9FVG25 Samhällskunskap årskurs 4-6 7.5 G1N v202404-202423 V
  9FVG32 Svenska som andraspråk med inriktning mot årskurs F-3 (16-30 hp) 15 G1F v202404-202423 V
  9FVG33 Svenska som andraspråk med inriktning mot årskurs 4-6 (16-30 hp) 15 G1F v202404-202423 V
  9TV391 AUO Tvärvetenskapliga ämnesstudier, Ämnesdidaktik och verksamhetsförlagd utbildning 15 G2F v202404-202423 V
  9VA303 Verksamhetsförlagd utbildning i matematik och svenska åk 1-6 15 GXX v202404-202423 V
  9VA404 Examensarbete på grundnivå inom Lärarutbildningen 15 GXX v202404-202423 V
  9VFR03 Utbildningsvetenskaplig kärna - fritidshem 15 G2X v202404-202423 V
  9ÄEGEX Examensarbete utifrån förordningen 2011:689 15 G2X v202404-202423 V
  976G07 Utveckling av yrkesutbildning och utvärdering 7.5 GXX v202414-202423 V
  9FVG14 Barnlitteratur och litteraturdidaktik med inriktning mot F-3 7.5 G1N v202414-202423 V
  9FVG15 Barn- och ungdomslitteratur och litteraturdidaktik med inriktning mot 4-6 7.5 G1N v202414-202423 V
  9FVG31 Litteraturdidaktik i modersmålsundervisning 7.5 G1N v202414-202423 V
  9KP304 Undervisningens didaktiska processer 7.5 GXX v202414-202423 V
  9KPA08 Att leda och handleda didaktiska processer 7.5 AXX v202414-202423 V
  9KPA12 Den professionella läraren i en lärande organisation 7.5 AXX v202414-202423 V
  9VAA02 Verksamhetsförlagd utbildning 7.5 GXX v202414-202423 V
  9VAA09 Bedömning och betygssättning i didaktiska processer 7.5 AXX v202414-202423 V
  9VAA10 Verksamhetsförlagd utbildning 2 7.5 AXX v202414-202423 V
  9VAA11 Verksamhetsförlagd utbildning 3 7.5 AXX v202414-202423 V
  9VAA12 Verksamhetsförlagd utbildning 4 7.5 AXX v202414-202423 V
  9VFR02 Fritidspedagogik – utvecklingsarbete inom det fritidspedagogiska området 7.5 G2X v202414-202423 V
  LULV05 Det professionella språket i skolan 7.5 GXX v202414-202423 V

  Termin 4 HT 2024

  Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
  919G20 Uppsatsarbete i textilslöjd (76-90hp) 15 G2X V
  919G21 Uppsatsarbete i trä- och metallslöjd (76-90hp) 15 G2X V
  919G22 Textilslöjd - ämnesdidaktisk fördjupning 7.5 G2X
  919G23 Textilslöjd - ämnesspecifik fördjupning 7.5 G2X
  919G24 Trä- och metallslöjd - ämnesdidaktisk fördjupning 7.5 G2X
  919G25 Trä- och metallslöjd - ämnesspecifik fördjupning 7.5 G2X
  919G26 Textilslöjd på distans, kurs 1 - Det pedagogiska slöjdrummet, 1-15hp 15 G2X V
  919G30 Trä- och metallslöjd på distans, kurs 1 - Det pedagogiska slöjdrummet, 1-15hp 15 G2X V
  919G44 Textilslöjd på distans, kurs 2 - Lärandeprocesser i slöjd, 16-30hp 15 G2X V
  919G45 Textilslöjd på distans, kurs 3 - Slöjdens tradition och samtid, 31-45hp 15 G2X V
  919G46 Textilslöjd på distans, kurs 4 - Slöjd och slöjddidaktik, 46-60hp 15 G2X V
  919G47 Trä- och metallslöjd på distans, kurs 2 - Lärandeprocesser i slöjd, 16-30hp 15 G1X V
  919G48 Trä- och metallslöjd på distans, kurs 3 - Slöjdens tradition och samtid, 31-45hp 15 G2X V
  919G49 Trä- och metallslöjd på distans, kurs 4 - Slöjd och slöjddidaktik, 46-60hp 15 G2X V
  923G14 Idrott och hälsa: Boll och dans 7.5 G1X V
  923G15 Idrott och hälsa: Friluftsliv och säkerhet 7.5 G1X V
  976G01 Den egna yrkeskunskapen och lärande i yrkesämne 7.5 V
  976G02 Perspektiv på skola, utbildningens styrning och organisation 7.5 V
  976G04 Yrkesdidaktik och lärande i yrkesämne del II 7.5 G1X V
  976G06 Sociala relationer, lärarens ledarskap och konflikthantering 7.5 G1X V
  976G07 Utveckling av yrkesutbildning och utvärdering 7.5 G2X V
  9FVG05 Utbildningsvetenskaplig kärna: Fritidshemmet och skolans samhälleliga roll och uppdrag 15 G1X
  9FVG06 Matematikdidaktik åk F-3 15 G1X V
  9FVG07 Matematikdidaktik åk 4-6 15 G1X V
  9FVG08 Tidigt läs- och skrivlärande med inriktning mot F-3 7.5 G1X V
  9FVG09 Tidigt läs- och skrivlärande med inriktning mot 4-6 7.5 G1X V
  9FVG10 Perspektiv på språk med inriktning mot F-3 7.5 G1X V
  9FVG11 Perspektiv på språk med inriktning mot 4-6 7.5 G1X V
  9FVG22 Historia årskurs 4-6 7.5 G1N
  9FVG23 Religionskunskap årskurs 4-6 7.5 G1N
  9FVG26 Språkdidaktik för modersmålslärare 7.5 G1N
  9FVG27 Modersmålsundervisning och studiehandledning i den svenska skolan 7.5 G1F
  9FVG28 Svenska som andraspråk med inriktning mot årskurs 4-6 (1-15 hp) 15 G1N
  9FVG29 Svenska som andraspråk med inriktning mot årskurs F-3 (1-15 hp) 15 G1N
  9KPA05 Undervisningens sociala processer 7.5 A1X V
  9KPA07 Undervisningens specialpedagogiska dimensioner 7.5 A1X V
  9KPA12 Den professionella läraren i en lärande organisation 7.5 A1X V
  9TV391 AUO Tvärvetenskapliga ämnesstudier, Ämnesdidaktik och verksamhetsförlagd utbildning 15 V
  9VA101 Kunskap och lärande med fokus på didaktiska processer 7.5 G2X V
  9VA202 Skolans samhällsuppdrag och organisation 7.5 G2X V
  9VA303 Verksamhetsförlagd utbildning i matematik och svenska åk 1-6 15 G2X V
  9VA404 Examensarbete på grundnivå inom Lärarutbildningen 15 G2E V
  9VAA02 Verksamhetsförlagd utbildning 7.5 G1X V
  9VAA02 Verksamhetsförlagd utbildning 7.5 G1X
  9VAA09 Bedömning och betygssättning i didaktiska processer 7.5 A1X V
  9VAA10 Verksamhetsförlagd utbildning 2 7.5 A1X V
  9VAA11 Verksamhetsförlagd utbildning 3 7.5 A1X V
  9VAA11 Verksamhetsförlagd utbildning 3 7.5 A1X V
  9VAA12 Verksamhetsförlagd utbildning 4 7.5 A1X V
  9VFR01 Fritidspedagogik - individuell läskurs 7.5 G2X
  9VFR02 Fritidspedagogik – utvecklingsarbete inom det fritidspedagogiska området 7.5 G2X
  9VFR03 Utbildningsvetenskaplig kärna - fritidshem 15 G2X
  9ÄEGEX Examensarbete utifrån förordningen 2011:689 15 G2X V
  LULV05 Det professionella språket i skolan 7.5 G2X V
  LULV06 Forskningsmetodiska begrepp och redskap 7.5 G2X V

  Termin 5 VT 2025

  Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
  919G20 Uppsatsarbete i textilslöjd (76-90hp) 15 G1F V
  919G21 Uppsatsarbete i trä- och metallslöjd (76-90hp) 15 G2X V
  919G22 Textilslöjd - ämnesdidaktisk fördjupning 7.5 G2X V
  919G23 Textilslöjd - ämnesspecifik fördjupning 7.5 G2X V
  919G24 Trä- och metallslöjd - ämnesdidaktisk fördjupning 7.5 G2X V
  919G25 Trä- och metallslöjd - ämnesspecifik fördjupning 7.5 G2X V
  919G26 Textilslöjd på distans, kurs 1 - Det pedagogiska slöjdrummet, 1-15hp 15 G1N V
  919G30 Trä- och metallslöjd på distans, kurs 1 - Det pedagogiska slöjdrummet, 1-15hp 15 G2X V
  919G44 Textilslöjd på distans, kurs 2 - Lärandeprocesser i slöjd, 16-30hp 15 G1F V
  919G45 Textilslöjd på distans, kurs 3 - Slöjdens tradition och samtid, 31-45hp 15 G1F V
  919G46 Textilslöjd på distans, kurs 4 - Slöjd och slöjddidaktik, 46-60hp 15 G2X V
  919G47 Trä- och metallslöjd på distans, kurs 2 - Lärandeprocesser i slöjd, 16-30hp 15 G1X V
  919G48 Trä- och metallslöjd på distans, kurs 3 - Slöjdens tradition och samtid, 31-45hp 15 G2X V
  919G49 Trä- och metallslöjd på distans, kurs 4 - Slöjd och slöjddidaktik, 46-60hp 15 G2X V
  923G12 Idrott och hälsa: Hälsa och livsstil 7.5 G1X V
  923G13 Idrott och hälsa: Motorik och lek 7.5 G1N V
  976G03 Yrkesdidaktik och lärande i yrkesämne del I 15 GXX V
  976G05 Bedömning och betygssättning 7.5 GXX V
  976G07 Utveckling av yrkesutbildning och utvärdering 7.5 GXX V
  9FVG12 Fortsatt läs- och skrivlärande med inriktning mot F-3 7.5 G1N V
  9FVG13 Fortsatt läs- och skrivlärande med inriktning mot 4-6 7.5 G1N V
  9FVG14 Barnlitteratur och litteraturdidaktik med inriktning mot F-3 7.5 G1N V
  9FVG15 Barn- och ungdomslitteratur och litteraturdidaktik med inriktning mot 4-6 7.5 G1N V
  9FVG16 Matematik för grundlärare F-3 15 G1N V
  9FVG17 Matematik för grundlärare 4-6 15 G1N V
  9FVG18 Fritidspedagogik i fritidshem 1 15 G1X V
  9FVG21 Fritidspedagogik i fritidshem 2 15 G1N V
  9FVG24 Geografi årskurs 4-6 7.5 G1N V
  9FVG25 Samhällskunskap årskurs 4-6 7.5 G1N V
  9FVG30 Flerspråkighet - lärande och utveckling 7.5 G1N V
  9FVG31 Litteraturdidaktik i modersmålsundervisning 7.5 G1N V
  9FVG32 Svenska som andraspråk med inriktning mot årskurs F-3 (16-30 hp) 15 G1F V
  9FVG33 Svenska som andraspråk med inriktning mot årskurs 4-6 (16-30 hp) 15 G1F V
  9KP304 Undervisningens didaktiska processer 7.5 GXX V
  9KPA05 Undervisningens sociala processer 7.5 AXX V
  9KPA07 Undervisningens specialpedagogiska dimensioner 7.5 AXX V
  9KPA08 Att leda och handleda didaktiska processer 7.5 AXX V
  9KPA08 Att leda och handleda didaktiska processer 7.5 AXX V
  9KPA12 Den professionella läraren i en lärande organisation 7.5 AXX V
  9TV391 AUO Tvärvetenskapliga ämnesstudier, Ämnesdidaktik och verksamhetsförlagd utbildning 15 G2F V
  9VA101 Kunskap och lärande med fokus på didaktiska processer 7.5 GXX V
  9VA202 Skolans samhällsuppdrag och organisation 7.5 GXX V
  9VA303 Verksamhetsförlagd utbildning i matematik och svenska åk 1-6 15 GXX V
  9VA404 Examensarbete på grundnivå inom Lärarutbildningen 15 GXX V
  9VAA02 Verksamhetsförlagd utbildning 7.5 GXX V
  9VAA02 Verksamhetsförlagd utbildning 7.5 GXX V
  9VAA09 Bedömning och betygssättning i didaktiska processer 7.5 AXX V
  9VAA10 Verksamhetsförlagd utbildning 2 7.5 AXX V
  9VAA11 Verksamhetsförlagd utbildning 3 7.5 AXX V
  9VAA11 Verksamhetsförlagd utbildning 3 7.5 AXX V
  9VAA12 Verksamhetsförlagd utbildning 4 7.5 AXX V
  9VFR01 Fritidspedagogik - individuell läskurs 7.5 G2X V
  9VFR02 Fritidspedagogik – utvecklingsarbete inom det fritidspedagogiska området 7.5 G2X V
  9VFR03 Utbildningsvetenskaplig kärna - fritidshem 15 G2X V
  9ÄEGEX Examensarbete utifrån förordningen 2011:689 15 G2X V
  LULV05 Det professionella språket i skolan 7.5 GXX V
  LULV06 Forskningsmetodiska begrepp och redskap 7.5 GXX V

  Termin 6 HT 2025

  Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
  919G20 Uppsatsarbete i textilslöjd (76-90hp) 15 G2X V
  919G21 Uppsatsarbete i trä- och metallslöjd (76-90hp) 15 G2X V
  919G22 Textilslöjd - ämnesdidaktisk fördjupning 7.5 G2X
  919G23 Textilslöjd - ämnesspecifik fördjupning 7.5 G2X
  919G24 Trä- och metallslöjd - ämnesdidaktisk fördjupning 7.5 G2X
  919G25 Trä- och metallslöjd - ämnesspecifik fördjupning 7.5 G2X
  919G26 Textilslöjd på distans, kurs 1 - Det pedagogiska slöjdrummet, 1-15hp 15 G2X V
  919G30 Trä- och metallslöjd på distans, kurs 1 - Det pedagogiska slöjdrummet, 1-15hp 15 G2X V
  919G44 Textilslöjd på distans, kurs 2 - Lärandeprocesser i slöjd, 16-30hp 15 G2X V
  919G45 Textilslöjd på distans, kurs 3 - Slöjdens tradition och samtid, 31-45hp 15 G2X V
  919G46 Textilslöjd på distans, kurs 4 - Slöjd och slöjddidaktik, 46-60hp 15 G2X V
  919G47 Trä- och metallslöjd på distans, kurs 2 - Lärandeprocesser i slöjd, 16-30hp 15 G1X V
  919G48 Trä- och metallslöjd på distans, kurs 3 - Slöjdens tradition och samtid, 31-45hp 15 G2X V
  919G49 Trä- och metallslöjd på distans, kurs 4 - Slöjd och slöjddidaktik, 46-60hp 15 G2X V
  923G14 Idrott och hälsa: Boll och dans 7.5 G1X V
  923G15 Idrott och hälsa: Friluftsliv och säkerhet 7.5 G1X V
  976G01 Den egna yrkeskunskapen och lärande i yrkesämne 7.5 V
  976G02 Perspektiv på skola, utbildningens styrning och organisation 7.5 V
  976G04 Yrkesdidaktik och lärande i yrkesämne del II 7.5 G1X V
  976G06 Sociala relationer, lärarens ledarskap och konflikthantering 7.5 G1X V
  976G07 Utveckling av yrkesutbildning och utvärdering 7.5 G2X V
  9FVG05 Utbildningsvetenskaplig kärna: Fritidshemmet och skolans samhälleliga roll och uppdrag 15 G1X
  9FVG06 Matematikdidaktik åk F-3 15 G1X V
  9FVG07 Matematikdidaktik åk 4-6 15 G1X V
  9FVG08 Tidigt läs- och skrivlärande med inriktning mot F-3 7.5 G1X V
  9FVG09 Tidigt läs- och skrivlärande med inriktning mot 4-6 7.5 G1X V
  9FVG10 Perspektiv på språk med inriktning mot F-3 7.5 G1X V
  9FVG11 Perspektiv på språk med inriktning mot 4-6 7.5 G1X V
  9FVG22 Historia årskurs 4-6 7.5 G1N
  9FVG23 Religionskunskap årskurs 4-6 7.5 G1N
  9FVG26 Språkdidaktik för modersmålslärare 7.5 G1N
  9FVG27 Modersmålsundervisning och studiehandledning i den svenska skolan 7.5 G1F
  9FVG28 Svenska som andraspråk med inriktning mot årskurs 4-6 (1-15 hp) 15 G1N
  9FVG29 Svenska som andraspråk med inriktning mot årskurs F-3 (1-15 hp) 15 G1N
  9KPA05 Undervisningens sociala processer 7.5 A1X V
  9KPA07 Undervisningens specialpedagogiska dimensioner 7.5 A1X V
  9KPA12 Den professionella läraren i en lärande organisation 7.5 A1X V
  9TV391 AUO Tvärvetenskapliga ämnesstudier, Ämnesdidaktik och verksamhetsförlagd utbildning 15 V
  9VA101 Kunskap och lärande med fokus på didaktiska processer 7.5 G2X V
  9VA202 Skolans samhällsuppdrag och organisation 7.5 G2X V
  9VA303 Verksamhetsförlagd utbildning i matematik och svenska åk 1-6 15 G2X V
  9VA404 Examensarbete på grundnivå inom Lärarutbildningen 15 G2E V
  9VAA02 Verksamhetsförlagd utbildning 7.5 G1X V
  9VAA02 Verksamhetsförlagd utbildning 7.5 G1X
  9VAA09 Bedömning och betygssättning i didaktiska processer 7.5 A1X V
  9VAA10 Verksamhetsförlagd utbildning 2 7.5 A1X V
  9VAA11 Verksamhetsförlagd utbildning 3 7.5 A1X V
  9VAA11 Verksamhetsförlagd utbildning 3 7.5 A1X V
  9VAA12 Verksamhetsförlagd utbildning 4 7.5 A1X V
  9VFR01 Fritidspedagogik - individuell läskurs 7.5 G2X
  9VFR02 Fritidspedagogik – utvecklingsarbete inom det fritidspedagogiska området 7.5 G2X
  9VFR03 Utbildningsvetenskaplig kärna - fritidshem 15 G2X
  9ÄEGEX Examensarbete utifrån förordningen 2011:689 15 G2X V
  LULV05 Det professionella språket i skolan 7.5 G2X V
  LULV06 Forskningsmetodiska begrepp och redskap 7.5 G2X V

  Termin 7 VT 2026

  Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
  919G20 Uppsatsarbete i textilslöjd (76-90hp) 15 G1F V
  919G21 Uppsatsarbete i trä- och metallslöjd (76-90hp) 15 G2X V
  919G22 Textilslöjd - ämnesdidaktisk fördjupning 7.5 G2X V
  919G23 Textilslöjd - ämnesspecifik fördjupning 7.5 G2X V
  919G24 Trä- och metallslöjd - ämnesdidaktisk fördjupning 7.5 G2X V
  919G25 Trä- och metallslöjd - ämnesspecifik fördjupning 7.5 G2X V
  919G26 Textilslöjd på distans, kurs 1 - Det pedagogiska slöjdrummet, 1-15hp 15 G1N V
  919G30 Trä- och metallslöjd på distans, kurs 1 - Det pedagogiska slöjdrummet, 1-15hp 15 G2X V
  919G44 Textilslöjd på distans, kurs 2 - Lärandeprocesser i slöjd, 16-30hp 15 G1F V
  919G45 Textilslöjd på distans, kurs 3 - Slöjdens tradition och samtid, 31-45hp 15 G1F V
  919G46 Textilslöjd på distans, kurs 4 - Slöjd och slöjddidaktik, 46-60hp 15 G2X V
  919G47 Trä- och metallslöjd på distans, kurs 2 - Lärandeprocesser i slöjd, 16-30hp 15 G1X V
  919G48 Trä- och metallslöjd på distans, kurs 3 - Slöjdens tradition och samtid, 31-45hp 15 G2X V
  919G49 Trä- och metallslöjd på distans, kurs 4 - Slöjd och slöjddidaktik, 46-60hp 15 G2X V
  923G12 Idrott och hälsa: Hälsa och livsstil 7.5 G1X V
  923G13 Idrott och hälsa: Motorik och lek 7.5 G1N V
  976G03 Yrkesdidaktik och lärande i yrkesämne del I 15 GXX V
  976G05 Bedömning och betygssättning 7.5 GXX V
  9FVG12 Fortsatt läs- och skrivlärande med inriktning mot F-3 7.5 G1N V
  9FVG13 Fortsatt läs- och skrivlärande med inriktning mot 4-6 7.5 G1N V
  9FVG14 Barnlitteratur och litteraturdidaktik med inriktning mot F-3 7.5 G1N V
  9FVG15 Barn- och ungdomslitteratur och litteraturdidaktik med inriktning mot 4-6 7.5 G1N V
  9FVG16 Matematik för grundlärare F-3 15 G1N V
  9FVG17 Matematik för grundlärare 4-6 15 G1N V
  9FVG18 Fritidspedagogik i fritidshem 1 15 G1X V
  9FVG21 Fritidspedagogik i fritidshem 2 15 G1N V
  9FVG24 Geografi årskurs 4-6 7.5 G1N V
  9FVG25 Samhällskunskap årskurs 4-6 7.5 G1N V
  9FVG30 Flerspråkighet - lärande och utveckling 7.5 G1N V
  9FVG31 Litteraturdidaktik i modersmålsundervisning 7.5 G1N V
  9FVG32 Svenska som andraspråk med inriktning mot årskurs F-3 (16-30 hp) 15 G1F V
  9FVG33 Svenska som andraspråk med inriktning mot årskurs 4-6 (16-30 hp) 15 G1F V
  9KP304 Undervisningens didaktiska processer 7.5 GXX V
  9KPA05 Undervisningens sociala processer 7.5 AXX V
  9KPA07 Undervisningens specialpedagogiska dimensioner 7.5 AXX V
  9KPA08 Att leda och handleda didaktiska processer 7.5 AXX V
  9KPA08 Att leda och handleda didaktiska processer 7.5 AXX V
  9KPA12 Den professionella läraren i en lärande organisation 7.5 AXX V
  9TV391 AUO Tvärvetenskapliga ämnesstudier, Ämnesdidaktik och verksamhetsförlagd utbildning 15 G2F V
  9VA101 Kunskap och lärande med fokus på didaktiska processer 7.5 GXX V
  9VA202 Skolans samhällsuppdrag och organisation 7.5 GXX V
  9VA303 Verksamhetsförlagd utbildning i matematik och svenska åk 1-6 15 GXX V
  9VA404 Examensarbete på grundnivå inom Lärarutbildningen 15 GXX V
  9VAA02 Verksamhetsförlagd utbildning 7.5 GXX V
  9VAA02 Verksamhetsförlagd utbildning 7.5 GXX V
  9VAA09 Bedömning och betygssättning i didaktiska processer 7.5 AXX V
  9VAA11 Verksamhetsförlagd utbildning 3 7.5 AXX V
  9VAA11 Verksamhetsförlagd utbildning 3 7.5 AXX V
  9VAA12 Verksamhetsförlagd utbildning 4 7.5 AXX V
  9VFR01 Fritidspedagogik - individuell läskurs 7.5 G2X V
  9VFR02 Fritidspedagogik – utvecklingsarbete inom det fritidspedagogiska området 7.5 G2X V
  9VFR03 Utbildningsvetenskaplig kärna - fritidshem 15 G2X V
  9ÄEGEX Examensarbete utifrån förordningen 2011:689 15 G2X V
  LULV05 Det professionella språket i skolan 7.5 GXX V
  LULV06 Forskningsmetodiska begrepp och redskap 7.5 GXX V

  Termin 8 HT 2026

  Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
  919G20 Uppsatsarbete i textilslöjd (76-90hp) 15 G2X V
  919G21 Uppsatsarbete i trä- och metallslöjd (76-90hp) 15 G2X V
  919G22 Textilslöjd - ämnesdidaktisk fördjupning 7.5 G2X
  919G23 Textilslöjd - ämnesspecifik fördjupning 7.5 G2X
  919G24 Trä- och metallslöjd - ämnesdidaktisk fördjupning 7.5 G2X
  919G25 Trä- och metallslöjd - ämnesspecifik fördjupning 7.5 G2X
  919G26 Textilslöjd på distans, kurs 1 - Det pedagogiska slöjdrummet, 1-15hp 15 G2X V
  919G30 Trä- och metallslöjd på distans, kurs 1 - Det pedagogiska slöjdrummet, 1-15hp 15 G2X V
  919G44 Textilslöjd på distans, kurs 2 - Lärandeprocesser i slöjd, 16-30hp 15 G2X V
  919G45 Textilslöjd på distans, kurs 3 - Slöjdens tradition och samtid, 31-45hp 15 G2X V
  919G46 Textilslöjd på distans, kurs 4 - Slöjd och slöjddidaktik, 46-60hp 15 G2X V
  919G47 Trä- och metallslöjd på distans, kurs 2 - Lärandeprocesser i slöjd, 16-30hp 15 G1X V
  919G48 Trä- och metallslöjd på distans, kurs 3 - Slöjdens tradition och samtid, 31-45hp 15 G2X V
  919G49 Trä- och metallslöjd på distans, kurs 4 - Slöjd och slöjddidaktik, 46-60hp 15 G2X V
  923G14 Idrott och hälsa: Boll och dans 7.5 G1X V
  923G15 Idrott och hälsa: Friluftsliv och säkerhet 7.5 G1X V
  976G01 Den egna yrkeskunskapen och lärande i yrkesämne 7.5 V
  976G02 Perspektiv på skola, utbildningens styrning och organisation 7.5 V
  976G04 Yrkesdidaktik och lärande i yrkesämne del II 7.5 G1X V
  976G06 Sociala relationer, lärarens ledarskap och konflikthantering 7.5 G1X V
  976G07 Utveckling av yrkesutbildning och utvärdering 7.5 G2X V
  9FVG05 Utbildningsvetenskaplig kärna: Fritidshemmet och skolans samhälleliga roll och uppdrag 15 G1X
  9FVG06 Matematikdidaktik åk F-3 15 G1X V
  9FVG07 Matematikdidaktik åk 4-6 15 G1X V
  9FVG08 Tidigt läs- och skrivlärande med inriktning mot F-3 7.5 G1X V
  9FVG09 Tidigt läs- och skrivlärande med inriktning mot 4-6 7.5 G1X V
  9FVG10 Perspektiv på språk med inriktning mot F-3 7.5 G1X V
  9FVG11 Perspektiv på språk med inriktning mot 4-6 7.5 G1X V
  9FVG22 Historia årskurs 4-6 7.5 G1N
  9FVG23 Religionskunskap årskurs 4-6 7.5 G1N
  9FVG26 Språkdidaktik för modersmålslärare 7.5 G1N
  9FVG27 Modersmålsundervisning och studiehandledning i den svenska skolan 7.5 G1F
  9FVG28 Svenska som andraspråk med inriktning mot årskurs 4-6 (1-15 hp) 15 G1N
  9FVG29 Svenska som andraspråk med inriktning mot årskurs F-3 (1-15 hp) 15 G1N
  9KPA05 Undervisningens sociala processer 7.5 A1X
  9KPA07 Undervisningens specialpedagogiska dimensioner 7.5 A1X V
  9KPA12 Den professionella läraren i en lärande organisation 7.5 A1X V
  9TV391 AUO Tvärvetenskapliga ämnesstudier, Ämnesdidaktik och verksamhetsförlagd utbildning 15 V
  9VA101 Kunskap och lärande med fokus på didaktiska processer 7.5 G2X V
  9VA202 Skolans samhällsuppdrag och organisation 7.5 G2X V
  9VA303 Verksamhetsförlagd utbildning i matematik och svenska åk 1-6 15 G2X V
  9VA404 Examensarbete på grundnivå inom Lärarutbildningen 15 G2E V
  9VAA02 Verksamhetsförlagd utbildning 7.5 G1X V
  9VAA02 Verksamhetsförlagd utbildning 7.5 G1X
  9VAA09 Bedömning och betygssättning i didaktiska processer 7.5 A1X V
  9VAA10 Verksamhetsförlagd utbildning 2 7.5 A1X V
  9VAA11 Verksamhetsförlagd utbildning 3 7.5 A1X V
  9VAA11 Verksamhetsförlagd utbildning 3 7.5 A1X V
  9VAA12 Verksamhetsförlagd utbildning 4 7.5 A1X V
  9VFR01 Fritidspedagogik - individuell läskurs 7.5 G2X
  9VFR02 Fritidspedagogik – utvecklingsarbete inom det fritidspedagogiska området 7.5 G2X
  9VFR03 Utbildningsvetenskaplig kärna - fritidshem 15 G2X
  9ÄEGEX Examensarbete utifrån förordningen 2011:689 15 G2X V
  LULV05 Det professionella språket i skolan 7.5 G2X V
  LULV06 Forskningsmetodiska begrepp och redskap 7.5 G2X V