Textilslöjd - ämnesspecifik fördjupning, 7.5 hp

Textile Craft Studies, 7.5 credits

919G23

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Kerstin Lind

Kursansvarig

Kerstin Lind

Studierektor eller motsvarande

Anders Narbrink

Kontaktinformation

Carina Skoog, administratör

Jonas Johansson, studievägledare

Kerstin Lind, kursansvarig lärare

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Kvartsfart, Dagtid) VT 2019 201904-201923 Svenska Linköping, Valla
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 1 (VT 2019) 201904-201923 Svenska Linköping V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 2 (VT 2019) 201904-201923 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 3 (VT 2019) 201904-201923 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 4 (VT 2019) 201904-201923 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 5 (VT 2019) 201904-201923 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 6 (VT 2019) 201904-201923 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 7 (VT 2019) 201904-201923 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 8 (VT 2019) 201904-201923 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

  • VAL II - Vidareutbildning av lärare
  • VAL II - vidareutbildning av lärare

Förkunskapskrav

Genomgångna kurser i textilslöjd motsvarande 60hp, varav 45hp godkända, eller motsvarande kunskaper som bedöms likvärdiga.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

- självständigt tillämpa ett fördjupat kunnande i formgivning och hantverkstekniker inom textilslöjd,
- analysera och reflektera över arbetsprocesser i slöjd och dess fysiska resultat, utifrån olika kvalitetsaspekter,
- identifiera och använda relevanta begrepp vid argumentation om slöjd i olika former och samhällsperspektiv,
- analysera och diskutera idéutveckling och arbetsprocesser i ett ämnesdidaktiskt perspektiv.

Kursinnehåll

Kursen utgör en delkurs inom fördjupning 61 till 90hp i Textilslöjd. Kursen innehåller ett självständigt gestaltningsarbete med fokus på idéutveckling och hantverkstekniker inom textil. Studenten väljer utgångspunkter för arbetet och formulerar ett individuellt syfte, vilket sedan utgör grund för reflektionen och analysen i slutet av kursen. Både de fysiska föremålen och arbetsprocesserna diskuteras utifrån kvalitetsaspekter som exempelvis materialhantering, hållbar utveckling, praktiska/estetiska/symboliska funktioner, ergonomi, etc. I kursen bearbetas också begrepp som används i samhällsdebatter inom kulturområdet slöjd, hantverk, konsthantverk, design, m m. Studierna omfattar även ett slöjddidaktiskt perspektiv då erfarenheterna av det individuella fördjupningsarbetet analyseras och diskuteras i relation till lärande och undervisning i skolslöjden.

Undervisnings- och arbetsformer

Handledning, individuellt och i grupp, föreläsningar och seminarier samt enskilt arbete.

Examination

Kursen examineras dels genom muntlig och visuell redovisning och dels genom skriftliga inlämningsuppgifter. Examination sker även genom kommentarer och diskussioner av andras texter samt aktivt deltagande i seminarier, varav viss del nätbaserat.


PROVKODER:
PRE1 Visuell och muntlig redovisning av praktiskt arbete och reflektioner 5hp U-VG
SRE1 Skriftlig redovisning av reflektioner i form av kursportfölj 1,5hp U-VG
SEM1 Muntlig redovisning av slöjdbegrepp i seminarium 1hp U-VG

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och kommunikation

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.