Textilslöjd, Det pedagogiska slöjdrummet (1-15hp), 15 hp

Area of Emphasis Textile Craft, The Pedagogical Room of Craft, (1-15 hp), 15 credits

919G26

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Ingrid Bergqvist

Kursansvarig

Ingrid Bergqvist

Studierektor eller motsvarande

Anders Narbrink
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Halvfart, Dagtid) HT 2018 201834-201903 Svenska Linköping, Valla
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 1 (HT 2018) 201834-201903 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 2 (HT 2018) 201834-201903 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 3 (HT 2018) 201834-201903 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 4 (HT 2018) 201834-201903 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 5 (HT 2018) 201834-201903 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 6 (HT 2018) 201834-201903 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 7 (HT 2018) 201834-201903 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 8 (HT 2018) 201834-201903 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

  • VAL II - Vidareutbildning av lärare
  • VAL II - vidareutbildning av lärare

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
– redogöra för slöjdens grundläggande begrepp och kunskapsformer
– dokumentera och presentera slöjdsalens organisation
– reflektera över innehållet i slöjdämnets nationella kursplaner
– reflektera över barns skapande förmåga kopplat till slöjdrummet
– använda olika skiss- och formgivningsmetoder i två dimensioner
– arbeta praktiskt med grundläggande material, verktyg/redskap och tekniker med fokus främst på material och handredskap
– uppvisa ett grundläggande vetenskapligt förhållningssätt till slöjdens material, tekniker och skapandeprocesser
– presentera och redovisa egna erfarenheter av egen arbetsprocess och produkt
– använda och kommunicera via IKT

Kursinnehåll

Kursen innehåller studier av slöjdsalens organisation och verksamhet samt grundläggande begrepp för slöjdområdet. Studenten skall arbeta med teorier kring barns utveckling genom skapande slöjdverksamhet. I kursen ingår övningar med tvådimensionell formgivning.
Kursen innehåller praktiskt arbete med grundläggande material och slöjdtekniker (fokus garnteknik) främst med handverktyg/redskap. Det praktiska arbetet kombineras med studier av arbetsmiljöfrågor och verktyg/redskapslära samt vård av dessa. Studentens idéer utvecklas, bearbetas, tillämpas och värderas i genomförda slöjdarbeten. En viktig del är att grundlägga ett didaktiskt förhållningssätt.
I kursen ingår övningar och uppgifter som ger studenten tillfälle att reflektera över hur den egna kunskapen omsätts i skolslöjdsundervisning. I kursen ingår att ta emot, skicka och redovisa dokument med IKT hjälpmedel.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen har ett problemorienterat arbetssätt och genomförs i distansform med tre fysiska träffar. Studenter inom textil och trä och metall arbetar både med gemensamma och enskilda uppgifter.
Mellan kursträffarna genomför studenterna egna slöjduppgifter inom ämnesområdet och ämnesdidaktiken och kommunicerar med varandra samt kursledaren via IKT.
Undervisningen bedrivs i form av litteraturstudier, föreläsningar, handledning, seminarier, verksamhetsförlagd utbildning, studiebesök samt praktiskt arbete enskilt och i grupp.

Examination

Examinationen sker individuellt genom skriftlig, muntlig och visuell redovisning, hemtentamen samt uppvisande av tillämpade didaktiska lärarförmågor.

PROVKODER:
PRE1 Redovisning av produkt/praktiskt arbete: visuell och muntlig, 5hp
PRE2 Redovisning av produkt/praktiskt arbete: visuell och muntlig, 5hp

SRE2 Skriftlig redovisning, 1.5hp
SRE3 Skriftlig redovisning, 1hp STN1 Skriftlig tentamen: Hemtentamen, slöjdens material, 1.5hp
TDLF Tillämpade didaktiska lärarförmågor, 1hp

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

  • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och kommunikation

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.