Textilslöjd, Det pedagogiska slöjdrummet (1-15hp), 15 hp

Area of Emphasis Textile Craft, The Pedagogical Room of Craft, (1-15 hp), 15 credits

919G26

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Katarina Jonsson

Kursansvarig

Katarina Jonsson

Studierektor eller motsvarande

Anders Narbrink
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 1 (HT 2019) 201934-202003 Svenska Linköping V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 2 (HT 2019) 201934-202003 Svenska Linköping V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 3 (HT 2019) 201934-202003 Svenska Linköping V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 4 (HT 2019) 201934-202003 Svenska Linköping V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 5 (HT 2019) 201934-202003 Svenska Linköping V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 6 (HT 2019) 201934-202003 Svenska Linköping V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 7 (HT 2019) 201934-202003 Svenska Linköping V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 8 (HT 2019) 201934-202003 Svenska Linköping V

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

  • VAL II - Vidareutbildning av lärare

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:


– redogöra för slöjdens grundläggande begrepp

– dokumentera och presentera slöjdsalens organisation
– reflektera över innehållet i slöjdämnets nationella kursplaner
– reflektera över barns skapande förmåga i relation till slöjdämnet
– använda olika skiss- och formgivningsmetoder i två dimensioner
– arbeta praktiskt med textila material och med grundläggande verktyg, redskap och hantverkstekniker för textil
– uppvisa ett grundläggande vetenskapligt förhållningssätt till slöjdens material, tekniker och skapandeprocesser
– presentera och redovisa egna erfarenheter av sin arbetsprocess och produkt inom textil slöjd

Kursinnehåll

Kursen innehåller studier av slöjdsalens organisation och verksamhet samt grundläggande begrepp för slöjdämnet. Studenten ska arbeta med teorier kring barns lärande genom skapande slöjdverksamhet. Kursen innehåller även praktiskt arbete med textila material och grundläggande hantverkstekniker för textilslöjd samt övningar med tvådimensionell formgivning. Det praktiska arbetet kombineras med studier av material, verktyg, redskap och relaterade arbetsmiljöfrågor. Studentens idéer utvecklas, bearbetas, tillämpas och värderas i genomförda slöjdarbeten. En viktig del är att grundlägga ett didaktiskt och vetenskapligt förhållningssätt. I kursen ingår övningar och uppgifter som ger studenten tillfälle att reflektera över hur den egna kunskapen kan användas i slöjdundervisning i grundskolan.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen har ett problemorienterat arbetssätt och genomförs i distansform med tre fysiska träffar.. Studenter inom de olika materialinriktningarna arbetar både med gemensamma och enskilda uppgifter. Mellan kursträffarna genomför studenterna egna slöjduppgifter inom ämnesområdet och ämnesdidaktiken och kommunicerar med varandra samt med lärarna via IKT. Undervisningen bedrivs i form av litteraturstudier, föreläsningar, handledning, seminarier, verksamhetsförlagd utbildning, studiebesök samt praktiskt arbete enskilt och i grupp. 

Examination

Examinationen sker individuellt genom skriftlig, muntlig och visuell redovisning, hemtentamen samt uppvisande av tillämpade didaktiska lärarförmågor.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

  • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och kommunikation
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
SEM1 Seminarium: på spaning i slöjdrummet 1 hp U, G
STN3 Skriftlig uppgift hemtentamen: slöjdens material 1.5 hp U, G
SRE4 Skriftl redovisn: barns skapande förmåga o min syn på slöjd 1.5 hp U, G, VG
PRE4 Redovisn av produkt/praktiskt arbete: skriftl, vis o muntl 5 hp U, G, VG
PRE3 Redovisn av produkt/praktiskt arbete: skriftl, vis o muntl 5 hp U, G, VG
TDLF Tillämpade didaktiska lärarförmågor 1 hp U, G
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.