Textilslöjd på distans, kurs 1 - Det pedagogiska slöjdrummet, 1-15hp, 15 hp

Area of Emphasis Textile Craft, The Pedagogical Room of Craft, (1-15 hp), 15 credits

919G26

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Katarina Jonsson

Kursansvarig

Katarina Jonsson

Studierektor eller motsvarande

Lisbeth Hurtig
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Halvfart, Dagtid) VT 2022 202204-202223 Svenska Linköping, Valla
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 1 (VT 2022) 202204-202223 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 2 (VT 2022) 202204-202223 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 3 (VT 2022) 202204-202223 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 4 (VT 2022) 202204-202223 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 5 (VT 2022) 202204-202223 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 6 (VT 2022) 202204-202223 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 7 (VT 2022) 202204-202223 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

  • VAL II - Vidareutbildning av lärare

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå

Lärandemål

– arbeta praktiskt med garntekniker med tillhörande textila material, grundläggande verktyg, redskap och hantverkstekniker för textil
– använda olika skiss- och formgivningsmetoder i två dimensioner– uppvisa ett grundläggande vetenskapligt förhållningssätt till slöjdens material, tekniker och skapandeprocesser
– redogöra för slöjdens grundläggande begrepp
– dokumentera och presentera slöjdsalens organisation
– reflektera över innehållet i slöjdämnets nationella kursplaner
– reflektera över barns skapande förmåga i relation till slöjdämnet– presentera och redovisa egna erfarenheter av sin arbetsprocess och produkt inom textil slöjd

Kursinnehåll

Kursen innehåller studier av slöjdsalens organisation och verksamhet samt grundläggande begrepp för slöjdämnet. Studenten ska arbeta med teorier kring barns lärande genom skapande slöjdverksamhet. Kursen innehåller även praktiskt arbete med textila material och grundläggande hantverkstekniker för textilslöjd samt övningar med tvådimensionell formgivning. Det praktiska arbetet kombineras med studier av material, verktyg, redskap och relaterade arbetsmiljöfrågor. Studentens idéer utvecklas, bearbetas, tillämpas och värderas i genomförda slöjdarbeten. En viktig del är att grundlägga ett didaktiskt och vetenskapligt förhållningssätt. I kursen ingår övningar och uppgifter som ger studenten tillfälle att reflektera över hur den egna kunskapen kan användas i slöjdundervisning i grundskolan. 

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen har ett problemorienterat arbetssätt och genomförs i distansform med tre fysiska träffar..Studenter inom de olika materialinriktningarna arbetar både med gemensamma och enskilda uppgifter. Mellan kursträffarna genomför studenterna egna slöjduppgifter inom ämnesområdet och ämnesdidaktiken och kommunicerar med varandra samt med lärarna via IKT. Undervisningen bedrivs i form av litteraturstudier, föreläsningar, handledning, seminarier, verksamhetsförlagd utbildning, studiebesök samt praktiskt arbete enskilt och i grupp. 

Examination

Examinationen sker individuellt genom skriftlig, muntlig och visuell redovisning, hemtentamen samt uppvisande av tillämpade didaktiska lärarförmågor.

Vär VG på hel kurs krävs minst 8hp VG.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

  • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Kursen reviderad 2020-04-02; Dnr LiU-2020-01361

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

  • Om undervisningsspråk är Svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
  • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
  • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
SKR1 Skriftlig redovisning 1 2 hp U, G, VG
SKR2 Skriftlig redovisning 2 3 hp U, G, VG
PRA3 Redovisning av produkt/praktiskt arbete: visuell, skriftlig och muntlig examination 5 hp U, G, VG
PRA4 Redovisning av produkt/praktiskt arbete: visuell, skriftlig och muntlig examination 5 hp U, G, VG
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.