Textilslöjd på distans, kurs 4 – Slöjd och slöjddidaktik, 46-60hp, 15 hp

Area of Emphasis Textile Craft, Textile Craft and Craft Didactics (46-60 credits), 15 credits

919G29

Kursen är nedlagd.

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Ingrid Bergqvist

Kursansvarig

Ingrid Bergqvist

Studierektor eller motsvarande

Anders Narbrink
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 1 (VT 2020) 202004-202023 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 2 (VT 2020) 202004-202023 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 3 (VT 2020) 202004-202023 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 4 (VT 2020) 202004-202023 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 5 (VT 2020) 202004-202023 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 6 (VT 2020) 202004-202023 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 7 (VT 2020) 202004-202023 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 8 (VT 2020) 202004-202023 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

  • VAL II - Vidareutbildning av lärare

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- tillämpa kunskaper och färdigheter inom grundläggande broderi och dess material, redskap och tekniker
- visualisera och kommunicera ett personligt formspråk samt visa förmåga att analysera och bedöma form- och materialuttryck
- visa förmåga att organisera och leda elevernas arbete i textilslöjd samt kunna reflektera över och utveckla det egna ledarskapet
- skriva och presentera en ämnesdidaktisk uppsats med vetenskaplig metod inom slöjd

- använda kunskap om centrala teoretiska perspektiv i forskning inom slöjd och hantverk

- granska och konstruktivt kommentera andras uppsatser 

Kursinnehåll

Kursen har en didaktisk profil. Inom VFU skall studenten tillämpa ämnesinnehåll, arbetssätt och arbetsformer som bedöms passande för verksamheten. Ledarskap och lärarrollen studeras och diskuteras i relation till litteratur och till erfarenheterna från VFU. I kursen ingår att skriva, presentera och opponera på en ämnesdidaktisk uppsats. Studenterna genomför praktiskt arbete med broderitekniker inom fria och bundna sömsätt med tillhörande material- och redskapslära. Kopplat till broderi ingår en tillämpning med ett samtida, personligt uttryck som görs med utgångspunkt i tidigare kulturstudier där broderi kan kombineras med andra tekniker.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen har ett problemorienterat arbetssätt och genomförs i distansform med tre fysiska träffar. Mellan kursträffarna genomför studenterna egna slöjduppgifter inom ämnesområdet och ämnesdidaktiken och kommunicerar med varandra samt lärarna via IKT.
Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, handledning, praktiskt arbete och verksamhetsförlagd utbildning. Kursarbetet genomförs både i grupp och individuellt, i såväl lärarledda som självständiga former. Under kursen genomförs muntliga, skriftliga och visuella presentationer av resultat från kursuppgifter och moment, samt redovisning och opponering av en skriftlig uppsats.

Examination

Kursen examineras individuellt genom uppvisande av tillämpade didaktiska och sociala lärarförmågor, uppsats med framläggning och opponering. Examinationen av kursens praktiska delar sker genom skriftlig, muntlig och visuell redovisning.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

  • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

  • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
OPP1 Opponentskap 0.5 hp U, G
PRE3 Redovisning av praktiskt arbete 3 hp U, G, VG
PRE4 Redovisning av praktiskt arbete 3 hp U, G, VG
RAP2 Rapport med respondentskap 4 hp U, G, VG
TDSL Tillämpad didaktisk och social lärarförmåga 4.5 hp U, G
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.