Trä- och metallslöjd på distans, kurs 1 – Det pedagogiska slöjdrummet, 1-15hp, 15 hp

Area of Emphasis Wood and Metal Craft, The Pedagogical Room of Craft (1-15 credits), 15 credits

919G30

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Anders Narbrink

Kursansvarig

Anders Narbrink

Studierektor eller motsvarande

Lisbeth Hurtig

Kontaktinformation

Anders Narbrink, kursansvarig lärare

Carina Skoog, administratör

Jennie Wallin, studievägledare

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Halvfart, Dagtid) VT 2021 202104-202123 Svenska Linköping
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 1 (VT 2021) 202104-202123 Svenska Linköping V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 2 (VT 2021) 202104-202123 Svenska Linköping V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 3 (VT 2021) 202104-202123 Svenska Linköping V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 4 (VT 2021) 202104-202123 Svenska Linköping V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 5 (VT 2021) 202104-202123 Svenska Linköping V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 6 (VT 2021) 202104-202123 Svenska Linköping V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 7 (VT 2021) 202104-202123 Svenska Linköping V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 8 (VT 2021) 202104-202123 Svenska Linköping V

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

  • VAL II - Vidareutbildning av lärare

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
– redogöra för slöjdens grundläggande begrepp
– dokumentera och presentera slöjdsalens organisation
– reflektera över innehållet i slöjdämnets nationella kursplaner
– reflektera över barns skapande förmåga i relation till slöjdämnet
– använda olika skiss- och formgivningsmetoder i två dimensioner
– arbeta praktiskt med trä och metall samt med grundläggande verktyg, redskap och hantverkstekniker för både trä och metall 
– uppvisa ett grundläggande vetenskapligt förhållningssätt till slöjdens material, tekniker och skapandeprocesser
– presentera och redovisa egna erfarenheter av egen arbetsprocess och produkt inom slöjd i trä och metall

Kursinnehåll

Kursen innehåller studier av slöjdsalens organisation och verksamhet samt grundläggande begrepp för slöjdämnet. Studenten ska arbeta med teorier kring barns lärande genom skapande slöjdverksamhet. Kursen innehåller även praktiskt arbete med trä och metall i samband med grundläggande hantverkstekniker för trä- och metallslöjd samt övningar med tvådimensionell formgivning. Det praktiska arbetet kombineras med studier av material, verktyg, redskap och relaterade arbetsmiljöfrågor. Studentens idéer utvecklas, bearbetas, tillämpas och värderas i genomförda slöjdarbeten. En viktig del är att grundlägga ett didaktiskt och vetenskapligt förhållningssätt. I kursen ingår övningar och uppgifter som ger studenten tillfälle att reflektera över hur den egna kunskapen kan användas i slöjdundervisning i grundskolan.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen har ett problemorienterat arbetssätt och genomförs i distansform med tre fysiska träffar.. Studenter inom textil och trä och metall arbetar både med gemensamma och enskilda uppgifter. Mellan kursträffarna genomför studenterna egna slöjduppgifter inom ämnesområdet och ämnesdidaktiken och kommunicerar med varandra samt kursledaren via IKT. Undervisningen bedrivs i form av litteraturstudier, föreläsningar, handledning, seminarier, studiebesök, verksamhetsförlagd utbildning samt praktiskt arbete enskilt och i grupp. 

Examination

Examinationen sker individuellt genom skriftlig, muntlig och visuell redovisning, hemtentamen, samt uppvisande av tillämpade didaktiska lärarförmågor. För VG på hel kurs krävs minst 7.5hp VG.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

  • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

  • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Kursen reviderad 2020-04-02; Dnr LiU-2020-01361

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

  • Om undervisningsspråk är Svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska. 
  • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
  • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
SKR1 Skriftlig examination 1 2 hp U, G, VG
SKR2 Skriftlig examination 2 3 hp U, G, VG
PRA3 Redovisning av produkt/praktiskt arbete: visuell, skriftlig och muntlig examination 5 hp U, G, VG
PRA4 Redovisning av produkt/praktiskt arbete: visuell, skriftlig och muntlig examination 5 hp U, G, VG
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.