Trä- och metallslöjd. Lärandeprocesser i slöjd (16-30hp), 15 hp

Area of Emphasis Wood and Metal Craft. Learning Process in Craft (16-30cr), 15 credits

919G31

Kursen är nedlagd. Ersätts av 919G47.

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Kursansvarig

Ulf Härdner

Studierektor eller motsvarande

Anders Narbrink
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Halvfart, Blandad undervisningstid) VT 2018 201804-201823 Linköping, Valla
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 1 (VT 2018) 201804-201823 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 2 (VT 2018) 201804-201823 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 3 (VT 2018) 201804-201823 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 4 (VT 2018) 201804-201823 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 5 (VT 2018) 201804-201823 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 6 (VT 2018) 201804-201823 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 7 (VT 2018) 201804-201823 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 8 (VT 2018) 201804-201823 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • VAL II - Vidareutbildning av lärare
  • VAL II - vidareutbildning av lärare

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- beskriva och arbeta efter slöjdprocessen
- reflektera över slöjdprocessen som teori och tillämpning i relation till aktuell forskning inom ämnesområdet
- utarbeta och presentera ett planeringsarbete för slöjdundervisning
- arbeta praktiskt med slöjdens material, redskap och tekniker främst inom konstruktion och sammansättning i 3-D.
- använda olika skiss och formgivningsmetoder samt tillämpa och presentera sina idéer i ett personligt formspråk
- analysera slöjdens möjligheter ur aspekter som miljö, ekonomi och jämställdhet
- dokumentera, presentera och kommunicera sin arbetsprocess via IKT

Kursinnehåll

Kursen innehåller studier av slöjdprocessen som teori och tillämpning.
Studenten skall arbeta med förslag till praktiskt arbete så att processmomenten tydliggörs.
I de verksamhetsförlagda delarna ingår uppgifter att studera och arbeta med slöjdprocessens inspirations och planeringsfas. I kursen ingår praktiskt arbete med grundläggande slöjdarbete inom konstruktions- och sammansättningstekniker.
Studenten ska prova att använda olika material i tillämpningar samt kunna motivera sina val. Det praktiska arbetet kombineras med studier av arbetsmiljöfrågor och verktyg/redskapslära samt vård av dessa. Studentens idéer utvecklas, bearbetas, tillämpas och värderas i genomförda slöjdarbeten.
Inom formgivningsavsnitten arbetar studenten främst med att kommunicera och visualisera formgivningsidéer samt att träna sig i att använda olika material och metoder. Kursen har en övergripande inriktning på slöjdrelaterade frågor kring miljö, ekonomi och jämställdhet. I kursen ingår att dokumentera och presentera sin egen process med bilder.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen har ett problemorienterat arbetssätt och genomförs i distansform med tre fysiska träffar. Studenter inom textil och trä och metall arbetar både med gemensamma och enskilda uppgifter.
Mellan kursträffarna genomför studenterna egna slöjduppgifter inom ämnesområdet och ämnesdidaktiken och kommunicerar med varandra samt kursledaren via IKT.
Undervisningen bedrivs i form av litteraturstudier, föreläsningar, handledning, seminarier, verksamhetsförlagd utbildning, studiebesök samt praktiskt arbete enskilt och i grupp.

Examination

Examinationen sker individuellt genom skriftlig, muntlig och visuell redovisning samt uppvisande av tillämpade didaktiska lärarförmågor.


PROVDKODER:
PRE1 Redovisning av produkt/praktiskt arbete: visuell och muntlig, 5hp, UV
PRE2 Redovisning av produkt/praktiskt arbete: visuell och muntlig, 5hp, UV
SRE1 Skriftlig redovisning Lärandeprocesser i slöjd, 3.5hp, UV
TDLF Tillämpade didaktiska lärarförmågor, 1.5hp, UG
 

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

  • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och kommunikation

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.