Trä- och metallslöjd. Slöjdens tradition och samtid (31-45hp), 15 hp

Area of Emphasis Wood and Metal Craft, Tradition and Contemporary Wood and Metal Craft (31-45 credits), 15 credits

919G32

Kursen är nedlagd. Ersätts av 919G48.

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Bo Hinnerson

Kursansvarig

Bo Hinnerson

Studierektor eller motsvarande

Anders Narbrink
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 1 (HT 2019) 201934-202003 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 2 (HT 2019) 201934-202003 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 3 (HT 2019) 201934-202003 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 4 (HT 2019) 201934-202003 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 5 (HT 2019) 201934-202003 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 6 (HT 2019) 201934-202003 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 7 (HT 2019) 201934-202003 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 8 (HT 2019) 201934-202003 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

  • VAL II - Vidareutbildning av lärare

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- tillämpa kunskaper och färdigheter inom några traditionella hantverkstekniker för trä och metall samt inom tekniker i andra material med inriktning mot slöjdundervisning
- beskriva och reflektera kring kulturhistoria och kulturtraditioner med anknytning till slöjd, hantverk och formgivning
- omsätta sina kunskaper inom kulturhistoria och kulturtraditioner till egna tillämpningar i ett nutida sammanhang i form, färg och material, samt göra didaktiska reflektioner över arbetsresultaten
- tillämpa ett medvetet ämnesdidaktiskt förhållningssätt samt analysera och reflektera över olika undervisningssituationer med inriktning på delarna i slöjdens arbetsprocesser
- tillämpa sitt ämneskunnande i olika undervisningssituationer inom slöjdämnet

– visa förmåga att med vetenskaplig metod formulera en ämnesdidaktisk problemställning inom slöjd

– tillämpa kunskaper om bedömning och betygssättning av elevarbeten i slöjd 

Kursinnehåll

Studenterna genomför praktiskt arbete med traditionella hantverkstekniker i trä och metall, dessutom ingår en tillämpning med ett samtida, personligt uttryck som görs med utgångspunkt i kulturstudierna. I kursen studeras kulturhistoria och kulturtraditioner med inriktning på arkitektur, inredning, stil/dräkthistoria och bruksföremål i olika sammanhang. I ett kulturperspektiv genomförs en mindre litteraturstudie med utgångspunkt från slöjdföremål och resultatet presenteras i form av ett skriftligt arbete. Inom VFU ingår att introducera ett eget planerat arbetsområde samt dokumentera arbetsprocesserna. Vidare ingår bedömning och betygssättning av elevarbeten i slöjd samt studier av styrdokument för slöjdundervisning.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen har ett problemorienterat arbetssätt och genomförs i distansform med tre fysiska träffar. Mellan kursträffarna genomför studenterna egna slöjduppgifter inom ämnesområdet och ämnesdidaktiken och kommunicerar med varandra samt kursledaren via IKT. Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, handledning, praktiskt arbete och verksamhetsförlagd utbildning. Kursarbetet genomförs både i grupp och individuellt, i såväl lärarledda som självständiga former. Under kursen genomförs muntliga, skriftliga och visuella presentationer av resultat från kursuppgifter.

Examination

Kursen examineras individuellt genom uppvisande av tillämpade didaktiska och lärarförmågor. Examination av kursens praktiska delar sker genom skriftlig, muntlig och visuell redovisning.
 

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

  • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
PRA1 Praktisk redovisning 1 4 hp U, G, VG
PRA2 Praktisk redovisning 2 4 hp U, G, VG
SKR1 Skriftlig redovisning 1 1.5 hp U, G, VG
SKR2 Skriftlig redovisning 2 3 hp U, G, VG
TDL1 Tillämpade didaktiska lärarförmågor 2.5 hp U, G
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.