Textilslöjd på distans, kurs 2 - Lärandeprocesser i slöjd, 16-30hp, 15 hp

Area of Emphasis Textile Craft, Learning Process in Craft (16-30 credits), 15 credits

919G44

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Katarina Jonsson

Kursansvarig

Katarina Jonsson

Studierektor eller motsvarande

Lisbeth Hurtig

Kontaktinformation

Carina Skoog, administratör

Jennie Wallin, studievägledare

Katarina Jonsson, kursansvarig lärare

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Halvfart, Dagtid) VT 2021 202104-202123 Svenska Linköping, Valla
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 1 (VT 2021) 202104-202123 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 2 (VT 2021) 202104-202123 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 3 (VT 2021) 202104-202123 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 4 (VT 2021) 202104-202123 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 5 (VT 2021) 202104-202123 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 6 (VT 2021) 202104-202123 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 7 (VT 2021) 202104-202123 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 8 (VT 2021) 202104-202123 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

  • VAL II - Vidareutbildning av lärare

Förkunskapskrav

  • Textilslöjd på distans, kurs 1 – Det pedagogiska slöjdrummet, 1-15hp, 15hp varav 3hp godkända.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- redogöra för kunskaper om slöjdens material, redskap och  hantverkstekniker med fokus på konstruktion och sömnad 
- använda slöjdens material, redskap och hantverkstekniker i praktiskt arbete med fokus på konstruktion och sömnad
- använda manuella metoder inom mönsterkonstruktion samt ha kännedom om cadbaserade metoder inom mönsterkonstruktion
- använda manuella såsom digitala metoder inom formgivning för textil
- visualisera och kommunicera formidéer i två- och tredimensionella skisstekniker
- presentera och motivera sina överväganden och val avseende slöjdens material, tekniker och processer
- redogöra för slöjdämnets roll ur aspekter som miljö, ekonomi och hållbarutveckling
- redogöra för och tillämpa ämnesdidaktiska perspektiv på slöjdundervisning
- identifiera och beskriva arbetsprocesser i slöjd i relation till aktuell forskning inom ämnesområdet
- granska och kommentera vetenskaplig litteratur inom slöjd, hantverk och slöjdundervisning

Kursinnehåll

Kursen innehåller praktiskt, laborativt arbete med konstruktion samt olika sömnadstekniker, huvudsakligen inom maskinsömnad. Studenten arbetar med manuell mönsterkonstruktion med fokus på klädsömnad och personligt utformade tredimensionella mönster samt har kännedom om datoriserad/cadbaserad mönsterkonstruktion med fokus på industriell framställning av mönster.
Ett annat moment är materialkunskap kopplat till tyger och dess industriella framställning. Inom formgivning arbetar studenten med olika två- och tredimensionella skisstekniker, kropp och proportioner, färg och form, visuell presentation och utställningslayout. Kursen har en övergripande inriktning mot slöjdrelaterade konsument- och miljöfrågor med fokus på hållbar utveckling. Studenten gör litteraturstudier om forskning kring slöjd och hantverk, samt bearbetar aktuell slöjdpedagogisk forskning, nationella utvärderingar och styrdokument. Villkor och förutsättningar för att organisera och leda undervisning i slöjd bearbetas i kursen. Kursen innehåller VFU där studenten diskuterar och planerar introduktioner av arbeten inom slöjdundervisning.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen har ett problemorienterat arbetssätt och genomförs i distansform med tre fysiska träffar. Studenter inom textil och trä och metall arbetar både med gemensamma och enskilda uppgifter. 
Mellan kursträffarna genomför studenterna egna slöjduppgifter inom ämnesområdet och ämnesdidaktiken och kommunicerar med varandra samt kursledaren via IKT. 
Undervisningen bedrivs i form av litteraturstudier, föreläsningar, handledning, seminarier, verksamhetsförlagd utbildning, studiebesök samt praktiskt arbete enskilt och i grupp. 

Examination

Examinationen sker individuellt genom skriftlig, muntlig och visuell redovisning, samt uppvisande av tillämpade didaktiska lärarförmågor.

För VG på hel kurs krävs minst 8hp VG.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

  • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

  • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Kursen reviderad 2020-04-02; Dnr LiU-2020-01361

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

  • Om undervisningsspråk är Svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska. 
  • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
  • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
PRE1 Redovisning av produkt/praktiskt arbete: visuell, skriftlig och muntlig presentation 5 hp U, G, VG
PRE2 Redovisning av produkt/praktiskt arbete: visuell, skriftlig och muntlig presentation 5 hp U, G, VG
SRE1 Skriftlig redovisning lärandeprocesser i slöjd 3.5 hp U, G, VG
TDLF Tillämpade didaktiska lärarförmågor 1.5 hp U, G, VG
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.