Trä- och metallslöjd på distans, kurs 2 - Lärandeprocesser i slöjd, 16-30hp, 15 hp

Area of Emphasis Wood and Metal Craft. Learning Process in Craft (16-30 credits), 15 credits

919G47

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Anders Narbrink

Kursansvarig

Anders Narbrink, Ulf Härdner

Studierektor eller motsvarande

Anders Narbrink

Kontaktinformation

Anders Narbrink, kursansvarig lärare höstterminen

Carina Skoog, administratör

Jennie Wallin, studievägledare

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Halvfart, Dagtid) HT 2023 202334-202403 Svenska Linköping, Valla
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 1 (HT 2023) 202334-202403 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 2 (HT 2023) 202334-202403 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 3 (HT 2023) 202334-202403 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 4 (HT 2023) 202334-202403 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 5 (HT 2023) 202334-202403 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 6 (HT 2023) 202334-202403 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 7 (HT 2023) 202334-202403 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 8 (HT 2023) 202334-202403 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

 • VAL II - Vidareutbildning av lärare

Förkunskapskrav

 • Trä- och metallslöjd på distans, kurs 1 - Det pedagogiska slöjdrummet, 1-15hp, 15hp varav 3hp godkända.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

 • redogöra för kunskaper om material, verktyg och hantverkstekniker inom trä och  metall
 • tillämpa kunskaper och färdigheter i slöjdens material, verktyg och tekniker i praktiskt arbete med fokus på konstruktion och sammansättningar i trä och metall
 • tillämpa begrepp och kunskaper inom form- och färglära
 • använda olika skiss- och formgivningsmetoder i två och tre dimensioner
 • tillämpa ett reflekterande förhållningssätt till slöjdens material, tekniker och    arbetsprocesser
 • reflektera över arbetsprocesser i slöjd och diskutera aspekter av slöjdundervisningens förutsättningar och organisation
 • utarbeta, presentera och diskutera ett pedagogiskt planeringsmaterial för slöjdundervisning
 • redogöra för slöjdämnets roll inom hållbar utveckling med aspekter som material, miljö, kvalitet och ekonomi
 • granska och diskutera vetenskapliga texter med relevans för slöjd och slöjdundervisning.

Kursinnehåll

Kursen innehåller praktiskt arbete i trä- och metallslöjd med fokus på grundläggande hantverkstekniker för konstruktion i trä och metall samt övningar med två- och tredimensionell formgivning. Det praktiska arbetet kombineras med studier av form, färg, material, verktyg, redskap, tekniker och relaterade arbetsmiljöfrågor. I kurser tränas ett reflekterande förhållningssätt till slöjdens material, tekniker och arbetsprocesser i analys av genomförda slöjdarbeten. Dessutom ingår en uppgift att göra en pedagogisk planering för slöjdundervisning då ämnets förutsättningar, arbetsprocesser och organisation bearbetas. Kursen har en övergripande inriktning mot slöjdrelaterade frågor inom hållbar utveckling med aspekter som material, miljö, kvalitet och ekonomi. Det didaktiska och vetenskapliga förhållningssättet vidareutvecklas genom analys och diskussion av vetenskapliga texter med relevans för slöjd och slöjdundervisning.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen och kursarbetet bedrivs i form av föreläsningar, handledning, seminarier, fältstudier, studiebesök samt teoretiskt och praktiskt arbete enskilt och i grupp.

Examination

Examinationen sker individuellt genom skriftlig, muntlig och visuell redovisning samt uppvisande av tillämpade didaktiska lärarförmågor.

För VG på hel kurs krävs minst 8hp VG.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

 • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

 • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

 • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Kursen reviderad 2020-04-02; Dnr LiU-2020-01361

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är Svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
 • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
PRE1 Redovisning av produkt/praktiskt arbete: visuell, skriftlig och muntlig presentation 5 hp U, G, VG
PRE2 Redovisning av produkt/praktiskt arbete: visuell, skriftlig och muntlig presentation 5 hp U, G, VG
SRE1 Skriftlig redovisning lärandeprocesser i slöjd 3.5 hp U, G, VG
SRE2 Skriftlig redovisning lärandeprocesser i slöjd 1.5 hp U, G, VG
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.