Trä- och metallslöjd på distans, kurs 2 - Lärandeprocesser i slöjd, 16-30hp, 15 hp

Area of Emphasis Wood and Metal Craft. Learning Process in Craft (16-30 credits), 15 credits

919G47

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Anders Narbrink

Kursansvarig

Anders Narbrink

Studierektor eller motsvarande

Lisbeth Hurtig

Kontaktinformation

Carina Skoog, administratör

Jennie Wallin, studievägledare

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Halvfart, Dagtid) VT 2022 202204-202223 Svenska Linköping, Valla
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 1 (VT 2022) 202204-202223 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 2 (VT 2022) 202204-202223 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 3 (VT 2022) 202204-202223 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 4 (VT 2022) 202204-202223 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 5 (VT 2022) 202204-202223 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 6 (VT 2022) 202204-202223 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 7 (VT 2022) 202204-202223 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • VAL II - Vidareutbildning av lärare

Förkunskapskrav

  • Trä- och metallslöjd på distans, kurs 1 - Det pedagogiska slöjdrummet, 1-15hp, 15hp varav 3hp godkända.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

- beskriva och arbeta efter slöjdens arbetsprocesser
- reflektera över slöjdprocessen som teori och tillämpning i relation till aktuell forskning inom ämnesområdet
- utarbeta och presentera ett planeringsarbete för slöjdundervisning
- arbeta praktiskt med trä och metall samt med grundläggande verktyg, redskap och hantverkstekniker för både trä och metall med fokus på konstruktion och sammansättningar
- använda olika tredimensionella skiss- och formgivningsmetoder samt tillämpa och presentera sina idéer i ett personligt formspråk
- analysera aspekter som hållbar utveckling, ekonomi och jämställdhet i relation till slöjd i grundskolan

Kursinnehåll

Kursen innehåller studier av slöjdens arbetsprocesser som teori och tillämpning. I de verksamhetsförlagda delarna ingår en uppgift att arbeta med slöjdens arbetsprocesser utifrån de centrala delarna: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering. Kursen innehåller även praktiskt arbete med trä och metall i samband med grundläggande hantverkstekniker för trä- och metallslöjd med inriktning mot konstruktions- och sammansättnings-tekniker. Studenten ska prova att använda olika material av trä och metall i sina tillämpningar samt kunna motivera sina val. Det praktiska arbetet kombineras med studier av material, verktyg, redskap och relaterade arbetsmiljöfrågor. Studentens idéer utvecklas, bearbetas, tillämpas och värderas i genomförda slöjdarbeten. Inom formgivnings¬avsnitten arbetar studenten främst med att kommunicera och visualisera formgivningsidéer samt att träna sig i att använda olika metoder och tredimensionella material. Kursen har en övergripande inriktning mot slöjdrelaterade frågor kring hållbar utveckling, ekonomi och jämställdhet. I kursen ingår också att dokumentera och presentera sin egen process med bilder och text.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen har ett problemorienterat arbetssätt och genomförs i distansform med tre fysiska träffar.. Studenter inom textil och trä och metall arbetar både med gemensamma och enskilda uppgifter. Mellan kursträffarna genomför studenterna egna slöjduppgifter inom ämnesområdet och ämnesdidaktiken och kommunicerar med varandra samt kursledaren via IKT. Undervisningen bedrivs i form av litteraturstudier, föreläsningar, handledning, seminarier, verksamhetsförlagd utbildning, studiebesök samt praktiskt arbete enskilt och i grupp. 

Examination

Examinationen sker individuellt genom skriftlig, muntlig och visuell redovisning samt uppvisande av tillämpade didaktiska lärarförmågor.

För VG på hel kurs krävs minst 8hp VG.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

  • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Kursen reviderad 2020-04-02; Dnr LiU-2020-01361

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

  • Om undervisningsspråk är Svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
  • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
  • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
PRE1 Redovisning av produkt/praktiskt arbete: visuell, skriftlig och muntlig presentation 5 hp U, G, VG
PRE2 Redovisning av produkt/praktiskt arbete: visuell, skriftlig och muntlig presentation 5 hp U, G, VG
SRE1 Skriftlig redovisning lärandeprocesser i slöjd 3.5 hp U, G, VG
SRE2 Skriftlig redovisning lärandeprocesser i slöjd 1.5 hp U, G, VG
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.