Trä- och metallslöjd på distans, kurs 4 - Slöjd och slöjddidaktik, 46-60hp, 15 hp

Area of Emphasis Wood and Metal Craft. Craft and Didactics (46-60 credits), 15 credits

919G49

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Kerstin Lind

Kursansvarig

Kerstin Lind

Studierektor eller motsvarande

Lisbeth Hurtig

Kontaktinformation

Kerstin Lind, kursansvarig lärare

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Halvfart, Dagtid) HT 2021 202134-202203 Svenska Linköping, Valla
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 1 (HT 2021) 202134-202203 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 2 (HT 2021) 202134-202203 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 3 (HT 2021) 202134-202203 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 4 (HT 2021) 202134-202203 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 5 (HT 2021) 202134-202203 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 6 (HT 2021) 202134-202203 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 7 (HT 2021) 202134-202203 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 8 (HT 2021) 202134-202203 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

 • VAL II - Vidareutbildning av lärare

Förkunskapskrav

 • Trä- och metallslöjd på distans, kurs 1, Det pedagogiska slöjdrummet (1-15hp) 15hp varav 6hp godkända 
 • Trä- och metallslöjd på distans, kurs 2, Lärandeprocesser i slöjd (16-30hp) 15hp varav 6hp godkända 
 • Trä- och metallslöjd på distans, kurs 3, Slöjdens tradition och samtid (31-45hp) 15hp varav 3 hp godkända

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- tillämpa kunskaper och färdigheter inom maskinarbete, konstruktion och formgivning i trä och metall
- visualisera och kommunicera ett personligt formspråk samt visa förmåga att analysera och bedöma form- och materialuttryck
- visa förmåga att organisera och leda elevernas arbete i trä- och metallslöjd samt kunna reflektera över och utveckla det egna ledarskapet
- skriva och presentera en ämnesdidaktisk uppsats med vetenskaplig metod inom slöjd
- använda kunskap om centrala teoretiska perspektiv i forskning inom slöjd och hantverk
- granska och konstruktivt kommentera andras uppsatser 

Kursinnehåll

Studenterna genomför en praktiskt uppgift med maskinarbete, konstruktion och formgivning i materialen trä och metall. Grundläggande maskinkunskap med tillhörande skydds- och säkerhetsfrågor bearbetas i kursen. Kursen har en didaktisk profil. Inom VFU skall studenten tillämpa ämnesinnehåll, arbetssätt och arbetsformer som bedöms passande för verksamheten. Ledarskap och lärarrollen studeras och diskuteras i relation till litteratur och till erfarenheterna från VFU. Studenten ordnar själv sin VFU plats på en grundskola i sin närhet. I kursen ingår att skriva, presentera och opponera på en ämnesdidaktisk uppsats.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen har ett problemorienterat arbetssätt och genomförs i distansform med tre fysiska träffar. Mellan kursträffarna genomför studenterna egna slöjduppgifter inom ämnesområdet och ämnesdidaktiken och kommunicerar med varandra samt kursledaren via IKT.
Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, handledning, praktiskt arbete och verksamhetsförlagd utbildning. Kursarbetet genomförs både i grupp och individuellt, i såväl lärarledda som självständiga former. Under kursen genomförs muntliga, skriftliga och visuella presentationer av resultat från kursuppgifter och moment, samt redovisning och opponering av en skriftlig rapport.

Examination

Kursen examineras individuellt genom uppvisande av tillämpade didaktiska och sociala lärarförmågor, rapport med framläggning och opposition. Examinationen av kursens praktiska delar sker genom skriftlig, muntlig och visuell redovisning. För VG på hel kurs krävs minst 8hp VG.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

 • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

 • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

 • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

 • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är Svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
 • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
PRE1 Redovisning av praktiskt arbete: Konstruktionsuppgift 6 hp U, G, VG
RAP1 Rapport med respondentskap 4 hp U, G, VG
OPP1 Opponentskap 0.5 hp U, G
TDSL Tillämpad didaktisk och social lärarförmåga 4.5 hp U, G
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.