Trä- och metallslöjd på distans, kurs 4 - Slöjd och slöjddidaktik, 46-60hp, 15 hp

Area of Emphasis Wood and Metal Craft. Craft and Didactics (46-60 credits), 15 credits

919G49

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Kerstin Lind

Kursansvarig

Kerstin Lind

Studierektor eller motsvarande

Anders Narbrink

Kontaktinformation

Carina Skoog, administratör

Jennie Wallin, studievägledare

Kerstin Lind, kursansvarig lärare

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Halvfart, Dagtid) HT 2022 202234-202303 Svenska Linköping, Valla
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 1 (HT 2022) 202234-202303 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 2 (HT 2022) 202234-202303 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 3 (HT 2022) 202234-202303 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 4 (HT 2022) 202234-202303 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 5 (HT 2022) 202234-202303 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 6 (HT 2022) 202234-202303 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 7 (HT 2022) 202234-202303 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 8 (HT 2022) 202234-202303 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

 • VAL II - Vidareutbildning av lärare

Förkunskapskrav

 • Trä- och metallslöjd på distans, kurs 1, Det pedagogiska slöjdrummet (1-15hp) 15hp varav 6hp godkända 
 • Trä- och metallslöjd på distans, kurs 2, Lärandeprocesser i slöjd (16-30hp) 15hp varav 6hp godkända 
 • Trä- och metallslöjd på distans, kurs 3, Slöjdens tradition och samtid (31-45hp) 15hp varav 3 hp godkända

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

 • tillämpa kunskaper och färdigheter inom hantverkstekniker, maskinarbete, konstruktion och formgivning i trä och metall
 • beskriva, analysera  och bedöma estetiska uttryck i färg, form och material
 • uppvisa och motivera ett medvetet formspråk i eget slöjdarbete
 • utarbeta och reflektera över ett digitalt undervisningsmaterial för slöjd
 • organisera och leda elevernas arbete i trä- och metallslöjd samt reflektera över och utveckla det egna ledarskapet
 • använda intervju som vetenskaplig metod i en studie
 • skriva och presentera en ämnesdidaktisk uppsats med vetenskaplig metod inom slöjd
 • tillämpa kunskaper om teoretiska perspektiv inom forskning i slöjd och hantverk
 • granska och konstruktivt kommentera andras uppsatser.

Kursinnehåll

Kursen innehåller praktiskt arbete med inriktning mot konstruktion och formgivning i materialen trä och metall, både med hantverkstekniker och med maskiner. Studenten tränas i att utveckla ett medvetet formspråk då slöjdföremålens estetiska uttryck diskuteras och analyseras. Inom kursens VFU genomför studenten, i samråd med handledare, slöjdundervisning utifrån planerat ämnesinnehåll och arbetsformer. Studenten ska även utarbeta och reflektera över digitalt undervisningsmaterial som läromedel i slöjdämnet. Ledarskap och lärarrollen i slöjd studeras och diskuteras i relation till vetenskaplig litteratur och till erfarenheterna från VFU. I kursen ingår också att göra en ämnes­didaktisk studie med intervju som vetenskaplig metod där studenten övas i att skriva och presentera en uppsats samt granska och kommentera andras uppsatser.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen har ett problemorienterat arbetssätt och genomförs i distansform med tre campus-träffar. Studenter inom textilslöjd respektive trä- och metallslöjd arbetar både med gemensamma och materialspecifika uppgifter. Mellan kursträffarna genomför studenterna egna praktiska och ämnesdidaktiska uppgifter och kommunicerar med gruppen via en digital lärplattform. Undervisningen och kursarbetet bedrivs i form av föreläsningar, handledning, seminarier, verksamhetsförlagd utbildning (VFU), studiebesök, rapportskrivning, framläggning och opposition samt teoretiskt och praktiskt arbete enskilt och i grupp. 

Examination

Kursen examineras individuellt genom uppvisande av tillämpade didaktiska och sociala lärarförmågor, rapport med framläggning och opposition. Examinationen av kursens praktiska delar sker genom skriftlig, muntlig och visuell redovisning. För VG på hel kurs krävs minst 8hp VG.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

 • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

 • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

 • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är Svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
 • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
PRE1 Redovisning av praktiskt arbete: Konstruktionsuppgift 6 hp U, G, VG
RAP1 Rapport med respondentskap 4 hp U, G, VG
OPP1 Opponentskap 0.5 hp U, G
TDSL Tillämpad didaktisk och social lärarförmåga 4.5 hp U, G
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.