Biologi (1-15 hp), 15 hp

Biology (1-15 cr), 15 credits

91BI11

Huvudområde

Biologi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1GBI Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Biologi 2 (VT 2014) Svenska

Huvudområde

Biologi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Biologi

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs områdesbehörighet 6c och Bi B, Ke A Ma C samt genomgångna kurser Allmändidaktik, 5 hp, Utveckling och lärande, 10 hp, Kunskapsbedömning och betyssättning, 7.5 hp samt Utbildningshistoria, skolans samhälleliga roll och värdegrund, 7.5 hp, eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande:
- kunna redogöra för skillnader i domänernas celltyper
- kunna beskriva endosymbiosen och dess följder för den eukaryota cellen
- kunna redogöra för eukaryota cellers struktur och funktion
- kunna förklara kromosomernas struktur och funktion
- kunna redogöra för begreppen mitos, meios, cell- och livscykler
- kunna förklara den molekylära grunden för nedärvning
- kunna beräkna populationsgenfrekvenser utifrån allelfrekvenserna i ett locus för ett antal egenskaper
- kunna genomföra demonstrationer och laborationer med didaktisk anknytning
- kunna jämföra och sammanställa laborationsresultat i en vetenskaplig rapport
- visa kännedom om ämnets grundläggande terminologi på svenska och engelska
- kunna redogöra för hur skolan formulerar och tydliggör kunskapen i form av kursplaner och betygskriterier
- kunna ge exempel på centrala begrepp inom cellbiologi och genetik i ett didaktiskt perspektiv
- kunna ge exempel på hur modeller och teorier utvecklas inom biologiområde

Kursinnehåll

Kursen omfattar eukaryota cellers uppbyggnad och funktioner, som till exempel membranstruktur, organeller, cytoskelett, cellrörelser, cellulär kommunikation och fotosyntesen. Mekanismer för mitos och meios, cell− och livscykler, den molekylära grunden för nedärvning samt kromosomers struktur och funktion, kromosomkartering, mutationer, rekombinationer och populationer som genetiskt system. Molekylärbiologiska tillämpningar av genteknik inom till exempel växt− och djurförädling, medicin och bioteknik ingår. Laborationer som illustration till teorimomenten. Resultat från laborationer sammanställs. Cellens uppbyggnad och funktioner exemplifieras genom laborativa moment där de studerande i grupp redogöra för ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska frågeställningar. Läromedel för olika verksamhetsområden (7-9, gymnasieskola, universitet) inom ämnet jämförs. Hur skapas naturvetenskaplig kunskap. Undervisningsdesign och bedömning. Vidare studeras olika modeller av utvärdering av undervisning. Den studerande undersöker likheter och olikheter utifrån vetenskapliga arbeten.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, laborationer, seminarier, grupparbete samt självstudier.

Examination

Kursen examineras genom skriftlig salstentamen och skriftlig och muntlig redovisning.

PROVKODER:
STN1 Skriftlig tentamen: salstentamen cellbiologi, 4.5 hp (U-VG)
LAB1 Laboration muntlig redovisning, cellbiologi 1.5 hp (U-G)
STN2 Skriftlig tentamen på engelska: salstentamen genetik, 4.5 hp (U-VG)
LAB2 Laboration, skriftlig och muntlig redovisning (grupparbete), genetik 1.5 hp (U-G)
MRE1 Muntlig redovisning med skriftligt underlag, ämnesdidaktik 3.0 hp (U-G)

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för fysik, kemi och biologi

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Becker WB et al. 2008. The world of the cell.Seventh edition. Pearson Education Inc. Rekommenderad: Perry,M 1998 Photoatlas for biology, eller liknande Genetics - A Conceptual Approach, 5th ed, Pierce Laborationskompendium från institutionen Obs! Kurslitteratur för ämnesdidaktiken kommer snart!

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.