Biologi (16-30 hp), 15 hp

Biology (16-30 cr), 15 credits

91BI21

Huvudområde

Biologi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1GBI Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Biologi 2 (VT 2014) Svenska Linköping

Huvudområde

Biologi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Biologi

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs områdesbehörighet 6c och Bi B, Ke A Ma C samt genomgångna kurser Allmändidaktik, 5 hp, Utveckling och lärande, 10 hp, Kunskapsbedömning och betyssättning, 7.5 hp, Utbildningshistoria, skolans samhälleliga roll och värdegrund, 7.5 hp samt Biologi (1-15 hp), 15 hp, eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- redogöra för mikroorganismers morfologi, fysiologi och ekologi
- förklara hur en− och flercelliga organismer är organiserade
- använda tekniker för odling, diagnostik och fysiologi
- beskriva växtrikets indelning och utveckling
- beskriva vattenhushållning och tillväxtreglering hos kärlväxter
- känna igen och namnge några vanliga växter
- använda bestämningslitteratur för att identifiera växter
- sammanställa experimentella resultat i en skriftlig vetenskaplig rapport.
- förbereda och genomföra praktiska moment utgående från skolans styrdokument
- beskriva naturvetenskapens metoder att skapa ny kunskap

Kursinnehåll

Kursen behandlar mikroorganismernas uppbyggnad och funktion samt deras roll i naturen och samhället, klassificering, morfologi, medicinsk och ekologisk mikrobiologi, tillämpad mikrobiologi samt virus. Översikt av eukaryota organismer av enklare slag såsom alger, lavar och protozoer. Mossors, ormbunksväxters samt naken− och gömfröiga växters utvecklingshistoria, form och funktion. Växternas inre och yttre byggnad behandlas med anknytning till deras funktion. Vidare behandlas högre växters vattenhushållning samt tillväxtmönster och hur dessa regleras. Formkännedom om växter i närmiljön, bestämningsmetodik samt övning i odling, insamling och preparering av organismer med tonvikt på användning i skolan. Skolans undervisning kring mikrobiologi och botanik exemplifieras genom laborativa moment där de studerande i grupp redogöra för och diskuterar ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska frågeställningar. Läromedel för olika verksamhetsområden (7-9, Gy) jämförs med fokus på laborativa moment i mikrobiologi och botanik. Diskuterar kring lärares ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska med stöd i litteratur och egna erfarenheter.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av självstudier, föreläsningar, laborationer, seminarier samt exkursioner.

Examination

Kursen examineras genom skriftlig salstentamen, skriftlig dugga, redovisning av laboration, muntlig och skriftlig redovisning.

PROVKODER:
STN1 Skriftlig tentamen: salstentamen mikrobiologi 4.5 hp (U-VG)
LAB1 Laboration muntlig redovisning: mikrobiologi 1.5 hp (U-G)
STN2 Skriftlig tentamen: salstentamen botanik 4.5 hp (U-VG)
LAB2 Laboration muntlig redovisning: botanik 0.5 hp (U-G)
STN3 Skriftlig tentamen: dugga botanik 1.0 hp (U-G)
SME Muntlig och skriftlig ämnesdidaktisk uppgift (floristik) 1.5hp (U-G)
MRE Muntlig redovisning med skriftligt underlag, ämnesdidaktik 1.5 hp (U-G)

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för fysik, kemi och biologi

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Madigan, Martinko: Brock Biology of Microorganisms, (12th ed 2008). Prentice Hall International, Inc. Evert RF & Eichhorn SE. 2013. Raven Biology of plants. 8th ed. Freeman. ISBN-13: 978-1-4292-1961-7 Rekommenderad: Perry, Morton. 1998. Photo Atlas for Biology el liknande. Obs! Kurslitteratur för ämnesdidaktiken kommer snart!

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.