Historia (1-30 hp), 30 hp

History (1-30 Credits), 30 credits

91HI13

Huvudområde

Historia

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

David Ludvigsson

Kursansvarig

David Ludvigsson, Maria Björkman, Anna Friberg

Studierektor eller motsvarande

David Ludvigsson

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L2A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång historia, 240 hp (Ingång historia) 2 (VT 2025) 202504-202523 Svenska Linköping, Valla O
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång historia, 300 hp (Ingång historia) 2 (VT 2025) 202504-202523 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Historia

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

GXX

Kursen ges för

 • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9
 • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå, Historia 1b alternativt Historia 1a1 + 1a2 Samhällskunskap 1b alternativt Samhällskunskap 1a1 + 1a2

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:

 • använda översiktlig kunskap om väsentliga historiska sammanhang och historiens huvudlinjer, genom studium av politiska, kulturella, ekonomiska och sociala tillstånd och processer i Sverige, Norden, Europa och globalt.
 • använda elementär kunskap om grunderna i historisk metod och teori.
 • analytiskt och kritiskt ordna fakta till förklarande beskrivningar av historiska sammanhang.
 • demonstrera grundläggande medvetenhet om hur val av perspektiv utifrån klass, genus och mångfald påverkar förståelsen av det förflutna.
 • diskutera betydelsen av historiedidaktisk reflektion.
 • redogöra för historieämnets framväxt som skolämne och universitetsämne.
 • identifiera huvuddragen i styrdokumenten rörande skolämnet historia i grundskolans årskurs 7-9 samt i gymnasieskolan.
 • utforma en lektionsplanering avsedd för historieämnet i grundskolans årskurs 7-9 eller i gymnasieskolan.
 • utforma en examinationsuppgift avsedd för historieämnet i grundskolans årskurs 7-9 eller i gymnasieskolan.

Kursinnehåll

Introduktion till historievetenskap
Kursen ges en allmän orientering i olika historiesyner, historiska teorier och perspektiv såsom genus, klass och etnicitet där studenten läser, strukturerar, skriver och diskuterar det aktuella kunskapsstoffet. Vidare ges en översikt av historievetenskapliga forskningsmetoder. Inom momentet belyses även historievetenskapens framväxt och hur historien används.

Antiken - medeltiden
Studenten studerar och jämför händelser och samhällsutveckling med utgångspunkt från de tidiga kulturerna i medelhavsområdet, den tidiga medeltidens feodala och kristna samhällen, Europas kris samt framväxten av en byråkratisk furstemakt. Huvuddragen i de nordiska ländernas historia från äldsta tid behandlas med betoning på Sverige.

Tidigmodern tid
Studenten studerar, diskuterar och jämför händelser och samhällsutveckling, främst i ett europeiskt perspektiv, såsom framväxten av furstemakt, kolonialism, de kontinentala konflikterna, utvecklingen från feodalism till kapitalism samt ideologiska utvecklingslinjer. I kursen igår även att studenten studerar och skriver om Sverige ur ett nationellt och lokalt perspektiv.

Det långa 1800-talet och 1900-talet
Studenten studerar och skriver om händelser och samhällsutveckling, främst ur ett europeiskt perspektiv. Häri ingår det industriella genombrottet, demografins förändringar, demokratiseringsprocesser, liberalism, nationalism, fascism och socialism, 1900-talets väpnade konflikter, det kalla kriget, kapprustning och fredssträvanden samt koloniernas frigörelse.

Ämnesdidaktik
Parallellt med det ämnesteoretiska epokvisa kursmomentet genomförs en serie didaktiska seminarier kring förutsättningar för historieundervisning i grundskolans årskurs 7-9 och i gymnasieskolan där studenten studerar och diskuterar styrdokument, elevers och lärares relation till historia, historieämnets utveckling samt källmaterial och läromedel.
 

Undervisnings- och arbetsformer

Litteraturstudier, föreläsningar, seminarier samt självständiga studier och diskussioner i grupp.

Examination

Kursen examineras genom skriftlig individuell salstentamen, hemtentamen och skriftlig redovisning individuellt samt muntlig redovisning i grupp.

För att få väl godkänt i slutbetyg krävs väl godkänt på minst 50 % av de VG-grundade momenten.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

 • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

 • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

 • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Kursen reviderad 2020-04-02; Dnr LiU-2020-01361

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
 • Om undervisningsspråk är svenska/engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPG1 Uppgift Introduktion till historievetenskap 2 hp U, G
STN5 Skriftlig tentamen: salstentamen 1900-talet 4 hp U, G, VG
STN4 Skriftlig tentamen: hemtentamen Det långa 1800-talet 4 hp U, G, VG
STN3 Skriftlig tentamen: hemtentamen Tidigmodern tid 4 hp U, G, VG
STN2 Skriftlig tentamen: salstentamen Medeltiden 3 hp U, G, VG
STN1 Skriftlig tentamen: hemtentamen Antiken 3 hp U, G, VG
SRE2 Skriftlig redovisning Ämnesdidaktik 7.5 hp U, G, VG
MRE5 Muntlig redovisning 1900-talet 0.5 hp U, G
MRE4 Muntlig redovisning Det långa 1800-talet 0.5 hp U, G
MRE3 Muntlig redovisning Tidigmodern tid 0.5 hp U, G
MRE2 Muntlig redovisning Medeltiden 0.5 hp U, G
MRE1 Muntlig redovisning Antiken 0.5 hp U, G

Böcker

Valfri historisk atlas

Gustafsson, Harald, (2017) Nordens historia : en europeisk region under 1200 år Tredje upplagan Lund : Studentlitteratur, [2017]

ISBN: 9789144105369

Hedenborg, Susanna, Kvarnström, Lars, (2019) Det svenska samhället 1720-2014 : böndernas och arbetarnas tid 5., [rev. och uppdaterade] uppl. Lund : Studentlitteratur, 2019

ISBN: 9789144129051

Även tidigare upplagor går bra.

Hermansson Adler, Magnus, (2014) Historieundervisningens byggstenar. : grundläggande pedagogik och ämnesdidaktik 3. uppl. Stockholm : Liber, 2014 2013)

ISBN: 9789147106608

Karlsson, Klas-Göran, Zander, Ulf, (2014) Historien är närvarande : historiedidaktik som teori och tillämpning 1. uppl. Lund : Studentlitteratur, 2014

ISBN: 9789144096384

Liljegren, Bengt, (2012) Att undervisa i historia : tusen och ett sätt att inspirera sina elever 1. uppl. Lund : Studentlitteratur, 2012

ISBN: 9789144056821

Lindkvist, Thomas, Sjöberg, Maria, (2019) Det svenska samhället 800-1720 : klerkernas och adelns tid 5., [rev. och uppdaterade] uppl. Lund : Studentlitteratur, 2019

ISBN: 9789144129044

Även tidigare upplaga går bra.

McKay, John P., Hill, Bennett D., Buckler, John, Hill, Bennett D., Ebrey, Patricia Buckley, Beck, Roger B., Crowston, Clare Haru, Wiesner, Merry E., Dávila, Jerry, (2015) A history of world societies Tenth edition. Boston : Bedford/St. Martin's, [2015]

ISBN: 9781457685262

Finns upplaga från 2018.

Stolare, Martin, Wendell, Joakim, (2018) Historiedidaktik i praktiken: För lärare 4-6

ISBN: 9789140697141

Studentlitteratur

Ågren, Henrik, (2015) Perspektiv på historia : en introduktion till historiestudier 1. uppl. Lund : Studentlitteratur, 2015

ISBN: 9789144097381

Åmark, Klas, (2018) Varför historia? : en ämnesintroduktion för nya studenter Upplaga 2 Lund : Studentlitteratur, [2018]

ISBN: 9789144125534

Artiklar

Artiklar tillkommer.

Webbsidor

Nu gällande kursplaner för historia, LPO samt LPF www.skolverket.se

Bedömningsstöd samt Kommentarmaterial till kursplanen i historia, www.skolverket.se

Kompendier

Kompendium LiU (A-huset)

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.