Historia (16-30 hp), 15 hp

History (16-30 cr), 15 credits

91HI21

Kursen är nedlagd.

Huvudområde

Historia

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1GHI Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Historia 2 (VT 2012) Svenska Linköping

Huvudområde

Historia

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Historia

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs områdesbehörighet 6c och Sh A samt genomgångna kurser Allmändidaktik, 5 hp, Utveckling och lärande, 10 hp, Kunskapsbedömning och betyssättning, 7.5 hp, Utbildningshistoria, skolans samhälleliga roll och värdegrund, 7.5 hp, samt Historia (1-15), 15 hp eller motsvarande.

Lärandemål

LÄRANDEMÅL
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- redogöra för huvuddragen i den historiska utvecklingen från tidigmodern tid till nutid, särskilt ur ett västerländskt och nordiskt perspektiv.
- redogöra för förändringar som lett fram till vår tid utifrån politiska, ekonomiska, kulturella och sociala perspektiv.
- diskutera fakta och tolkningar av tidsperiodens historiska sammanhang.
- diskutera betydelsen av historiedidaktisk reflektion.
- redogöra för olika läromedel i vid bemärkelse och diskutera deras användbarhet i historieundervisningen i gymnasieskolan.
- beskriva historieämnets struktur och centrala begrepp inom gymnasieskolan.
- utforma en momentplanering avsedd för historieämnet i gymnasieskolan.

Kursinnehåll

KURSINNEHÅLL:
Tidigmodern tid
Studenten studerar, diskuterar och jämför händelser och samhällsutveckling i ett europeiskt perspektiv, såsom framväxten av furstemakt och nationalstater, kolonialism, de kontinentala konflikterna, utvecklingen från feodalism till kapitalism samt ideologiska utvecklingslinjer. I kursen igår även att studenten studerar och skriver om Sverige ur ett nationellt och lokalt perspektiv.

Modern tid
Studenten studerar och skriver om händelser och samhällsutveckling, främst ur ett europeiskt perspektiv. Häri ingår den industriella revolutionen, demografins förändringar, demokratiseringsprocesser, liberalism, nationalism, fascism och socialism, 1900-talets väpnade konflikter, det kalla kriget, kapprustning och fredssträvanden samt koloniernas frigörelse.

Ämnesdidaktik
Parallellt med det ämnesteoretiska epokvisa kursmomentet genomförs en serie didaktiska seminarier där studenten studerar, skriver och diskuterar om förutsättningar för historieundervisning i gymnasieskolan såsom styrdokument, lärares och elevers relation till historia, historieämnets utveckling samt källmaterial och läromedel.

Undervisnings- och arbetsformer

UNDERVISNINGS-/ARBETSFORMER:
Litteraturstudier, föreläsningar, seminarier samt genom gruppvisa diskussioner och självständiga studier.

OBLIGATORISKA MOMENT
Metodövningar och seminarier.

Examination

EXAMINATIONSFORMER:
Kursen examineras genom muntlig redovisning i grupp, skriftlig salstentamen och individuell skriftlig redovisning.

PROVKODER:
MRE1 Muntlig redovisning Tidigmodern tid 0.5 hp U-G
STN1 Skriftlig tentamen: salstentamen Tidigmodern tid 4.0 hp U-VG
MRE2 Muntlig redovisning Modern tid 0.5 hp U-G
STN2 Skriftlig tentamen: salstentamen Modern tid 7.0 hp U-VG
SRE1 Skriftlig redovisning: Ämnesdidaktik 3 hp U-VG

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Tidigmodern tid, 4,5 hp Hedenborg, S Kvarnström, L Det svenska samhället 1720-2000, Lund 2010 Gustafsson, Harald: Nordens historia 2007 Lindqvist, T, Sjöberg, M. Det svenska samhället 800-1720 McKay, Hill, Buckler, Ebrey, Beck: A History of World Societies, Seventh edition eller senare Seminarietexter LIU (C-huset) Modern tid, 7,5 hp Hedenborg S, Kvarnström, L: Det svenska samhället 1720-2006, Lund 2010 Gustafsson, Harald: Nordens historia, 2007 McKay, Hill, Buckler, Ebrey, Beck: A History of World Societies, Seventh edition eller senare Kompendium LiU (C-huset) Litteraturlista för ämnesdidaktik, 7,5 hp Hermansson Adler, M; Historieundervisningens byggstenar – grundläggande pedagogik och ämnesdidaktik. Liber, Malmö 2009 (andra upplagan) LPO, LPF, www.skolverket.se Nu gällande och kommande kursplaner (2011) för historia, www.skolverket.se Kompendium LiU (C-huset) Ludvigsson David; Filmtexter i kompendium VFU Ytterligare texter kommer att delas ut i anslutning till de olika kursmomenten. Alla texter från Skolverket finns gratis att ladda ned som pdf. För att läsa och skriva ut dessa filer behöver du en pdf-läsare installerad i din dator, vilket kan laddas ned på följande länk: http://get.adobe.com/se/reader/otherversions/. De flesta nyare datorer har dock redan Adobe Reader istallerat som standard.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.