Samhällskunskap (1-30 hp), 30 hp

Social Science (1-30 cr), 30 credits

91SH17

Kursen är nedlagd.

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L17SA Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Samhällskunskap 2 (VT 2013) Svenska Linköping

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Samhällskunskap

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs områdesbehörighet 6c och Sh B, Ma B samt genomgångna kurser Allmändidaktik, 5 hp, Utveckling och lärande, 10 hp, Kunskapsbedömning och betyssättning, 7.5 hp samt Utbildningshistoria, skolans samhälleliga roll och värdegrund, 7.5 hp, eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
- redogöra för sociala, politiska och ekonomiska institutioner på olika nivåer i det svenska samhället.
- redogöra för demokratiska och ekonomiska processer i det svenska samhället.
- redogöra för politiska ideologier och samhällsteorier.
- redogöra för och diskutera EU:s politiska system och framväxt.
- redogöra för och jämföra olika politiska system.
- förklara hur ekonomiska, sociala och politiska förhållanden hänger samman och påverkar varandra.
- förklara vad olika samhällsvetenskapliga perspektiv innebär applicerat på olika samhällsfrågor.
- redogöra för samhällskunskapens framväxt som skolämne, lärarutbildningsämne och universitetsämne.
- diskutera olika former av politisk styrning av samhällskunskapsämnets innehåll, i synnerhet styrdokument och nationella/internationella utvärderingar för grundskolan.
- diskutera samhällskunskapsämnets centrala begrepp i grundskolans undervisning.
- diskutera olika teorier om och perspektiv på kunskap och lärande i grundskolans samhällskunskapsundervisning.
- diskutera konsekvenserna av samhällskunskapsämnets innehåll i relation till genus, klass, etnicitet, normalitet.
- diskutera lärarens roll och elevers lärande i samhällskunskapsundervisningen i grundskolan.

Kursinnehåll

I kursen läser den studerande om grundläggande samhällsstrukturer, sociala, ekonomiska och politiska institutioner, t ex etnicitet, genus, klass, ägande, marknader, företag, kommuner och stat samt det politiska systemets uppbyggnad – kommuner, riksdag och regering, statsförvaltning, grundlagarna och lagstiftningsprocessen. I detta sammanhang preciseras även innebörden av ett ekonomiskt, sociologiskt respektive statsvetenskapligt perspektiv på samhälle och samhällsvetenskap. Den studerande studerar demokratibegreppet, massmediernas och intresseorganisationernas roll och inflytande i det svenska samhället är ytterligare inslag i kursen, liksom marknadsmekanismer, faktorer som påverkar utbud och efterfrågan, nationalinkomst, BNP och dess användning, sysselsättning och inflation.
Den studerande diskukterar sambandet mellan det politiska och ekonomiska systemet i termer av den offentliga sektorns roll i en marknadsekonomi, där jämförelser görs mellan olika länder vad gäller politiska och ekonomiska system. Den studerande jämför innebörden av den svenska välfärdsmodellen med andra länder och studerar även EU:s uppbyggnad och betydelse.

De didaktiska inslagen i kursen behandlar teorier om lärande i relation till elevers lärande i grundskolans samhällskunskapsundervisning, samhällskunskapslärarens roll och centrala begrepp och samhällskunskapsämnets innehåll i relation till genus, klass, etnicitet och normalitet. Vidare behandlas samhällskunskapsämnets utformning och innehåll på olika nivåer i utbildningssystemet. Styrdokument och nationella/internationella utvärderingar i samhällskunskap presenteras och teorier om perspektiv på kunskap och lärande i samhällskunskapsundervisning behandlas.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, lektioner och seminarier, samt självständiga studier.

Examination

Kursen examineras genom skriftlig och muntlig redovisning individuellt och i grupp, salstentamen samt hemtentamen.

PROVKODER:
MRE1 Muntlig redovisning med skriftligt underlag, 4 hp
MRE2 Muntlig redovisning med skriftligt underlag, 4 hp
MRE3 Muntlig redovisning med skriftligt underlag, 4 hp
STN1 Skriftlig tentamen: salstentamen, 6 hp
STN2: Skriftlig tentamen: hemtentamen, 6 hp
STN3: Skriftlig tentamen: hemtentamen, 6 hp

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Arevik, S., & Hartzell, O. (2007), Att göra tänkandet synligt. En bok om begreppsbaserad undervisning. Stockholm: HLS. Boglind, A, Eliæson, S & Månsson, P (2005), Kapital, rationalitet och social sammanhållning. Norstedts förlag. Eklund, K. (2011), Vår ekonomi. Nordstedts Akademiska. Eklund, Niklas & Anna Larsson (2009), ”Samhällskunskapen och disciplinfrågan. Om utbildning av lärare i samhällskunskapen” i Utbildning och demokrati, nr 1, 2009. Frank, Robert (2008), The Economic Naturalist. Virgin Books. Giddens, A. (2007), Sociologi. Lund: Studentlitteratur. Goffman, Erving (2001), Stigma. Stockholm: Norstedts Akademiska Förlag. Hyltegren, G & Lindqvist, S. (2010), Att utveckla elevernas tänkande. Stockholm: Liber. Larsson, R. (2006), Politiska ideologier i vår tid. Lund: Studentlitteratur. Lindahl, Rutger (2009), Utländska politiska system, Stockholm: SNS förlag. Montin, Stig (2007), Moderna kommuner. Malmö: Liber. Oscarsson, V. Elevers demokratiska kompetens. Göteborgs universitet (via hemsidan) Petersson, O. (2007), Svensk politik. Stockholm: Nordstedt Juridik. Schüllerqvist, Bengt & Christina Osbeck (red) (2009), Ämnesdidaktiska insikter och strategier. Studie i de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik nr 1, Karlstad University Press, Karlstad (kap 1,2 och 6) Tallberg, Jonas (2007), EUs politiska system. Lund: Studentlitteratur Kompletterande artiklar och kompendium tillkommer.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.