Idrott och hälsa: Motorik och lek, 7.5 hp

Physical Education: Motor skills, Play and Learning, 7.5 credits

923G13

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Raheb Muftee

Kursansvarig

Raheb Muftee

Studierektor eller motsvarande

Oskar Treffler Jonsson

Kontaktinformation

Linda Alm, administratör

Raheb Muftee, kursansvarig lärare

Sofia Meinhold, studievägledare

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Kvartsfart, Veckoslut) VT 2022 202204-202223 Svenska Linköping, Valla
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 1 (VT 2022) 202204-202223 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 2 (VT 2022) 202204-202223 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 3 (VT 2022) 202204-202223 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 4 (VT 2022) 202204-202223 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 5 (VT 2022) 202204-202223 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 6 (VT 2022) 202204-202223 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 7 (VT 2022) 202204-202223 Svenska Linköping, Valla

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • VAL II - Vidareutbildning av lärare

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå

Lärandemål

Efter kursen ska den studerande kunna:
- redogöra för barns motoriska och perceptuella utveckling
- praktiskt förevisa grundläggande färdigheter och övningar inom redskapsgymnastik, skridsko och friidrott
- anpassa och leda motoriska övningar och lekar utifrån barns och ungdomars olika förutsättningar och motoriska utveckling
- tillämpa övningar med hänsyn till säkerhetsaspekter
- redogöra för och tillämpa de mål och riktlinjer som berör motorik och lek i aktuella styrdokument för grundskolan, samt ge exempel på hur dessa kan utvärderas

Kursinnehåll

Kursen behandlar barns motoriska och perceptuella utveckling och träning. Studenten utmanas i att anpassa och leda motoriska övningar och lekar utifrån barns- och ungdomars olika förutsättningar och motoriska utveckling. Exempel på moment som ingår är redskapsgymnastik, friidrott och skridskoåkning. Studenten tränar den egna förmågan att tillämpa aktuella styrdokument för främst grundskolan utifrån ämnet idrott och hälsa samt i att förhålla sig till dess mål och riktlinjer. Kursen är en av fyra fristående kvällskurser i ämnet idrott och hälsa som tillsammans utgör 30hp.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, verkstäder, litteraturstudier och grupparbeten. Fortlöpande under kursens gång, under självstudietid, dokumenterar och reflekterar studenten över kursinnehållet i portfolioform.

Examination

Kursen examineras genom muntliga och skriftliga redovisningar samt skriftlig tentamen.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

  • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tvågradig skala, U, G

Övrig information

Kursen reviderad 2020-04-02; Dnr LiU-2020-01361

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

  • Om undervisningsspråk är Svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
  • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
  • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
POR1 Portfolio 4.5 hp U, G
PRA1 Praktisk examination skridsko o rörelseanalys friidrott 1 hp U, G
PRA4 Examination redskapsgymnastik 1 hp U, G
PRA5 Redovisning motorik och lek 1 hp U, G
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.