Biologi (46-60 hp), 15 hp

Biology (46-60), 15 credits

92BI41

Huvudområde

Biologi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Agneta Johansson

Studierektor eller motsvarande

Agneta Johansson
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1GBI Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Biologi 3 (HT 2014) Svenska

Huvudområde

Biologi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Biologi

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs områdesbehörighet 6c och Bi B, Ke A, Ma C samt genomgångna kurser Allmändidaktik, 5 hp, Utveckling och lärande, 10 hp, Bedömning och betygsättning, 7.5 hp, Utbildningshistoria, skolans samhälleliga roll och värdegrund, 7.5 hp, Biologi 1-15 hp, Biologi 16-30 hp, eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- diskutera grundläggande principer kring frågan ”vad är ett
djur?”
- redogöra för djurens morfologi
- redogöra för systematiska principer och djurrikets klassificering
- redogöra för anatomi samt funktion hos organ och
organsystem hos djur med fokus på människan
- identifiera och förklara centrala fysiologiska principer i olika
organsystem
- reflektera över undervisningen i sex och samlevnad
- kunna planera och genomföra en för ämnet relevant laboration
vilken presenteras i en vetenskaplig rapport.
- demonstrera ett didaktiskt kunnande vid laborativt arbete inom
fysiologi utifrån ämnes
didaktisk forskningslitteratur

Kursinnehåll

Kursen behandlar djurrikets sammansättning och mångfald
belyst med hjälp av modern systematik, morfologi och
funktioner. Även djurgruppernas historiska utveckling behandlas
samt grundläggande embryologi. Djurriket exemplifieras med:
protozoer, svampdjur, nässeldjur, plattmaskar, rundmaskar,
ringmaskar, blötdjur, leddjur, tagghudingar och ryggsträngsdjur
inkl ryggradsdjur. Att redogöra för människans fysiologi
omfattade jämförande och funktionell anatomi och fysiologi.
Inslag med reflektion över undervisning i sex och samlevnad,
alkohol, narkotika och tobak. En fysiologilaboration planeras och
utförs utifrån ett didaktiskt perspektiv. För att utveckla den egna
lärarprofessionaliteten reflekterar över och utvärderar den
studerande sin egen och andras planering och genomförandetav
laborationen.
En skriftlig inlämningsuppgift där studenten får använda sina
kunskaper i fysiologi då ett valt fysiologiskt problem löses och
fysiologiska principer identifieras i problemlösningen.
Naturvetenskapligt arbetssätt tillämpas. Vetenskapsteori och
vetenskapshistoria behandlas.
Den studerande reflekterar över naturvetenskap som
allmänbildning och kultur, inklusive attityder till naturvetenskap
och dess roll i samhället. Hanterar sökning av, samt läsaer,
naturvetenskaplig didaktisk forskningslitteratur.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av självstudier, föreläsningar,
laborationer, grupparbete och seminarier.

Examination

Examinationen sker genom skriftlig salstentamen, redovisning av laboration, skriftlig och muntlig redovisning

PROVKODER
STN1 Skriftlig tentamen: salstentamen zoologi: morfologi och systematik 4.5 hp (U-VG)
LAB1 Laboration: muntlig och skriftlig redovisning morfologi och systematik 1.5 hp (U-G)
STN2 Skriftlig tentamen: salstentamen zoologi: fysiologi 4.0 hp (U-VG)
LAB2 Laboration och skriftlig rapport: fysiologi 1.0 hp (U-G)
SRE1 Skriftlig inlämningsuppgift: fysiologi 1.0 hp (U-G)
MRE1 Muntlig redovisning med skriftligt underlag, ämnesdidaktik 3.0 hp (U-G)

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för fysik, kemi och biologi

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Hickman, Roberts, Keen, Eisenhour, Larson, l´Anson: Integrated Principles of Zoology, 16th ed. (2014), McGraw-Hill. Silverthorn, D.U. Human Physiology: An integrated approach. 5th ed + Kompendiematerial från institutionen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.