Biologi: verksamhetsförlagd utbildning (31-37,5 hp), 7.5 hp

Biology, Teaching Practise, 7.5 credits

92BIV1

Kursen är nedlagd.

Huvudområde

Biologi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Agneta Johansson

Studierektor eller motsvarande

Agneta Johansson
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1GBI Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Biologi 3 (HT 2014) Svenska

Huvudområde

Biologi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Biologi

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs områdesbehörighet 6c och Bi B, Ke A, Ma C samt genomgångna kurser Allmändidaktik, 5 hp, Utveckling och lärande, 10 hp, Bedömning och betygsättning, 7.5 hp, Utbildningshistoria, skolans samhälleliga roll och värdegrund, 7.5 hp, Biologi 1-15 hp, Biologi 16-30 hp, eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- visa initiativförmåga i den pedagogiska verksamheten
- visa förmåga att etablera relationer på professionellt sätt
- visa förmåga att reflektera över egna insatser, dra slutsatser och förändra sitt agerande
- planera undervisning inom tilldelat kunskapsområde
- visa förmåga att undervisa inom aktuellt kunskapsområde
- följa upp och reflektera över olika former för kunskapsbedömning
- visa grundläggande förmåga att bedöma elevers prestationer och förstå hur bedömningar påverkar undervisning och lärande.

Kursinnehåll

Den studerande genomför verksamhetsförlagd utbildning i biologi inom gymnasieskolan där olika tillämpade lärarförmågor övas.
Den studerande tränar på att planera, organisera och genomföra enskilda undervisningsmoment i biologi på gymnasiekolan. Den studerande övar även på att anpassa undervisningen till elevernas ålder och förutsättningar, samt reflekterar tillsammans med handledaren över den egna lärarrollen.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av verksamhetsförlagd utbildning, samt seminarium

Examination

Examinationen sker genom muntlig redovisning med skriftligt underlag samt uppvisande av tillämpade sociala och didaktiska lärarförmågor.

Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

PROVKODER
MRE1 Muntlig redovisning med skriftligt underlag 0.5 hp (U-G)
TDLF Tillämpade didaktiska lärarförmågor 4.0 hp (U-G)
TSLF Tillämpade sociala lärarförmågor 3.0 hp (U-G)

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tvågradig skala, U, G

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för fysik, kemi och biologi

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Björn Andersson: Elevers tänkande om naturvetenskap (denna bok används även inom ramen för kurser i kemiämnet) + Aktuella forskningsartiklar inom biologididaktik

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.