Engelska (1-27,5 hp), 27.5 hp

English (1-27,5 cr), 27.5 credits

92EN17

Kursen är nedlagd.

Huvudområde

Engelska

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Kursansvarig

Lars Liljegren

Studierektor eller motsvarande

Lars Jämterud

Huvudområde

Engelska

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs områdesbehörighet 6c samt genomgångna kurser Allmändidaktik, 5 hp, Utveckling och lärande, 10 hp Kunskapsbedömning och betyssättning, 7.5 hp, Utbildningshistoria, skolans samhälleliga roll och värdegrund, 7.5 hp, samt Ingångsämne 1-60 hp, eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
- på engelska uttrycka sig språkligt korrekt med hänsyn tagen till grammatiska strukturer och ett grundläggande formellt och akademiskt engelskt ordförråd
- språkligt korrekt hantera kontrastiva skillnader mellan engelska och andra språk
- behärska grundläggande grammatisk terminologi
- definiera och exemplifiera grundläggande lingvistiska begrepp
- demonstrera grundläggande förståelse för lingvistiska metoder
- uttala engelska ljud på ett korrekt sätt enligt företrädesvis amerikanska eller brittiska uttalsnormer
- demonstrera grundläggande kunskaper om och förståelse för samhällsstruktur och vardagsliv i Förenta staterna och Storbritannien
- på engelska, med utgångspunkt i grundläggande litteraturvetenskaplig metod och med viss självständighet, diskutera litterära texter som även belyser samhällsstruktur och vardagsliv i Förenta staterna och Storbritannien, samt göra jämförelser med svensk kultur och svenskt samhälle
- på engelska diskutera brittisk och amerikansk kultur utifrån aktuella tidningsartiklar och annan sakprosa
- behärska formaliahantering och med viss självständighet tillämpa ett kritiskt förhållningssätt i användandet av källtexter i uppsatsskrivning där även källkritiska och forskningsetiska ställningstaganden ingår
- analysera och kritiskt granska konsekvenserna av skolans styrdokument för Engelska i årskurs 7-9
- relatera olika teorier om och perspektiv på kunskap och lärande till olika delar av engelskundervisningen i årskurs 7-9 och därav dra relevanta slutsatser för den framtida lärargärningen.

Kursinnehåll

Kursens olika delmoment ska inte ses som isolerade moment utan som olika delar av en helhet, där didaktiken och ämnesstudierna integreras.

Lärarkompetens
Den studerande tillägnar sig aktuell forskning och teorier inom ramen för språkdidaktik och lär sig hur dessa teorier kan omsättas i praktiken i klassrumssituationen. Härigenom skaffar sig den studerande verktyg för bearbetning och analys av texter som berör didaktisk forskning och teori inom språkundervisning.

Språklig och kommunikativ kompetens
Den studerande tillägnar sig grundläggande grammatisk terminologi samt analyserar språk med hjälp av lingvistiska metoder och begrepp samt övar sina språkliga färdigheter inom delmomenten uttal, muntlig kommunikation, engelsk grammatik med tillämpningsövningar och uppsatsskrivning.Den studerande analyserar sakprosa från kurslitteratur, Internetkällor och tidningstext inom valda områden med fokus på nutida amerikanskt och brittiskt samhällsliv samt analyserar litterära verk som belyser det amerikanska och brittiska samhället.

Vetenskaplig förmåga
Den studerande övar sig i hur vetenskaplig produktion går till genom analytiska studier av akademiska uppsatser

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, lektioner och övningar samt självständiga studier.

Obligatoriska moment:
Aktiv närvaro på Didactical Seminars

Examination

Kursen examineras genom skriftlig hemtentamen, skriftlig salstentamen, muntlig tentamen samt muntlig och skriftlig redovisning.

 

PROVKODER:

ESS2 Essä: Litterär uppsats Written English Essay Högskolepoäng: 1.0

MN11 Muntlig tentamen Pronunciation Högskolepoäng: 1.0

MRE1 Muntlig redovisning Oral Proficiency in Cultural Högskolepoäng: 1.0

Studies

MTN6 Muntlig tentamen American Cultural Studies Högskolepoäng: 2.5

MTN7 Muntlig tentamen British Cultural Studies Högskolepoäng: 3.0

OBL1 Obligatorisk aktiv närvaro på Didactics Seminars Högskolepoäng: 2.0

STN1 Skriftlig tentamen: Salstentamen English Grammar Högskolepoäng: 3.0

STN2 Skriftlig tentamen: Salstentamen Written English Högskolepoäng: 4.0

STN3 Skriftlig tentamen: Salstentamen Language Studies Högskolepoäng: 3.0

STN4 Skriftlig tentamen: Hemtentamen Academic Writing Högskolepoäng: 0.5

STN6 Skriftlig tentamen: General Grammar Högskolepoäng: 1.0

STN7 Literature 1: Skriftlig tentamen, hemtentamen Högskolepoäng: 3.0

STN8 Literature 2: Skriftlig tentamen, hemtentamen Högskolepoäng: 2.5

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

  • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och kommunikation

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Estling Vannestål. A University Grammar of English. Studentlitteratur, 2015. ISBN: 9789144104997 Heffernan, James A., John E. Lincoln & Janet Atwill: Writing. A College Handbook, 5th edition. New York: Norton, 2001. ISBN: 039397426X Yule, George (2016) The Study of Language. 6th ed. Cambridge: Cambridge University Press (ISBN: 9781316606759) Mays, Kelly. J. Ed. Norton Introduction to Literature, shorter eleventh edition. WW. Norton, 2012. ISBN 9780393913392. Proulx, Annie. Brokeback Mountain. Scribner, 2005. ISBN 9780743271325. Danticat, Edwidge. The Dew Breaker. Vintage Books. 2005. ISBN 9781400034291. Hedge, Tricia. Teaching and Learning in the Language Classroom. Oxford: Oxford UP, 2000 or later. ISBN: 9780194421720 MacQueen, Donald. Window on the United States. 5th ed. Lund: Studentlitteratur, 2017. ISBN: 9789144083667 McCormic, John. Contemporary Britain. 3rd. ed. Basingstoke: Palgrave MacMillan, 2012. ISBN: 0230002145 Ishiguro, Kazuo. Never Let Me Go. Faber & Faber, 2005. ISBN: 9780571224142

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.