Franska (31-55 hp), 25 hp

French (31-55), 25 credits

92FR31

Kursen är nedlagd.

Huvudområde

Franska

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Ann-Sofie Persson

Studierektor eller motsvarande

Jean André
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1GEN Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Engelska 4 (VT 2016) Svenska Linköping V
L1GSV Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Svenska 4 (VT 2016) Svenska Linköping

Huvudområde

Franska

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Engelska
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Svenska

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs områdesbehörighet 6c och Franska, steg 3, samt genomgångna kurser Allmändidaktik, 5 hp, Utveckling och lärande, 10 hp, Bedömning och betygsättning, 7.5 hp,Utbildningshistoria, skolans samhälleliga roll och värdegrund, 7.5 hp, 1-30 hp i Ingångsämne samt Franska 1-30 hp, eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- på franska använda ett språk anpassat till olika syften, mottagare och sociala sammanhang
- översätta svensk text till franska på ett adekvat och språkligt korrekt sätt
- formulera relevanta didaktiska problemställningar som grund för en enklare undersökning av vetenskaplig karaktär
- producera enklare text av vetenskaplig karaktär på i huvudsak korrekt franska
- på talad franska diskutera enklare franskspråkig text av vetenskaplig karaktär
- på franska diskutera och analysera litterära texter med hjälp av grundläggande litteraturvetenskapliga analysverktyg och i förhållande till olika litterära strömningar
- utifrån kunskaper i litteraturhistoria planera och genomföra ett avgränsat undervisningsmoment på franska
- på franska diskutera kultur- och samhällsförhållanden utifrån ett didaktiskt perspektiv
- planera ett undervisningsmoment utifrån ett språkligt perspektiv och diskutera didaktiska val och möjliga tillämpningar i pedagogisk verksamhet inom de fria skolformerna
- problematisera bedömning och återkoppling av muntlig eller skriftlig text i förhållande till elevers olika nivåer i de fria skolformerna

Kursinnehåll

Kursen innehåller studier i det franska språket, kulturstudier, litteraturstudier, ämnesdidaktiska studier och skrivande av ett enklare vetenskapligt arbete inom det språkdidaktiska området. Kursen kan delvis vara förlagd till ett franskt universitet.

Språkstudier
Språkstudier innebär fördjupade studier i fransk grammatik och översättning. Skillnader mellan det talade och skrivna språket problematiseras ur såväl språklig som didaktisk synvinkel. Grundläggande språkvetenskapliga termer introduceras och tillämpas ur ett förenat teoretiskt, praktiskt och didaktiskt perspektiv. Grundläggande metoder för uppsatsskrivande bearbetas och tillämpas genom författande av ett självständigt arbete med didaktiskt inriktning på ca 5-8 sidor. Arbetet utgår ifrån material insamlat under utlandsvistelse eller motsvarande och presenteras vid ett seminarium där studenterna övar sig på att vara opponent och respondent.

Kulturstudier
Kulturstudier innebär studier av Frankrikes historia och samhällsförhållanden utifrån ett didaktiskt perspektiv. Studenten bearbetar och problematiserar olika aspekter av kultur- och samhällsförhållanden samt begreppet interkulturell förståelse. Olika typer av informationssökning och källkritisk analys med särskild anknytning till undervisning och lärande utifrån ett interkulturellt perspektiv genomförs.

Litteraturstudier
Litteraturstudier innehåller studium av 1900-talets litteraturhistoria samt av skönlitteratur från 1900-talet. Texterna studeras från såväl litterär, kulturell som språklig synpunkt. De olika texterna diskuteras och analyseras med hjälp av grundläggande litteraturvetenskapliga analysverktyg och i förhållande till olika litterära strömningar. Ett litteraturdidaktiskt perspektiv genomsyrar studierna.

Språkdidaktiska studier
I de språkdidaktiska studierna görs jämförande analyser av utbildningssystem, undervisningspraxis, social interaktion och pedagogiskt ledarskap. I kursen ingår att formulera och tillämpa olika didaktiska frågeställningar samt teoretiska och metodologiska aspekter. Studenter övar sig i att bedöma och ge återkoppling på skriftliga och muntliga texter av olika slag. I kursen ingår även planering och uppläggning av begränsade kursmoment. Delar av studierna genomförs i samverkan med lärarutbildningen i franska vid ett partneruniversitet.

Undervisnings- och arbetsformer

Arbetsformer är lärstödjande seminarier, lektioner, föreläsningar, litteraturstudier, grupparbeten, övningar samt självständiga studier.

Examination

Kursen examineras genom skriftlig salstentamen, uppsatsseminarium, muntlig redovisning med skriftligt underlag. Examination sker individuellt.

Provkoder:

STN1 Skriftlig tentamen: salstentamen i översättning 4 hp (U-VG)
UPS1 Uppsats med didaktisk inriktning 3,5 hp (U-VG)
RESP Respondentskap 0 hp
OPPO Opponentskap 0 hp
MRE1 Muntlig redovisning med skriftligt underlag: litteratur
utifrån ett didaktiskt perspektiv 5 hp (U-VG)
MRE2 Muntlig redovisning med skriftligt underlag:
litteraturhistoria utifrån ett didaktiskt perspektiv 2,5 hp (U-VG)
MRE4 Muntlig redovisning med skriftligt underlag: kulturstudier utifrån ett didaktiskt perspektiv 5 hp (U-VG)
MRE5: Muntlig redovisning med skriftligt underlag: språkdidaktiska studier 5 hp (U-VG)

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och kommunikation

Det finns inga examinationsmoment att visa.

SPRÅKSTUDIER Kerstin Wall, Monika Ekman, Denis Béhar, Hans Kronning. Bonniers franska grammatik. ISBN: 9789162208936 Kerstin Wall, Hans Kronning, Monika Ekman, Denis Béhar, Bonniers Franska Grammatik II (2008) ISBN: 9789162269487 Hansén, I. 1996. Franska stilar för universitetet. Gleerups. Boken köps direkt från författaren via e-post: iah.hansen@rom.gu.se KULTURSTUDIER Kursmaterial tillhandahålls av institutionen. LITTERATURSTUDIER Valfri bok på franska som behandlar 1900-talets franska litteraturhistoria Bok 1 – välj mellan: Marcel Proust, ”Combray” i Du côté de chez Swann Jean Cocteau, La machine infernale Jean Anouilh, Antigone André Breton, Nadja Boris Vian, L’écume des jours Bok 2 – välj mellan: Albert Camus, L’étranger Jean-Paul Sartre, Les mouches Simone de Beauvoir, L’invitée Bok 3 – välj mellan: Eugène Ionèsco, Rhinocéros Samuel Beckett, En attendant Godot Bok 4 – välj mellan: Marguerite Duras, Moderato cantabile Nathalie Sarraute, Tropismes Alain Robbe-Grillet, Les gommes Bok 5 – välj mellan: Camara Laye, L’enfant noir Mariama Bâ, Une si longue lettre Patrick Chamoiseau, Solibo magnifique Maryse Condé, Le cœur à rire et à pleurer Assia Djebar, Femmes d’Alger dans leur appartement Leïla Sebbar, La jeune fille au balcon J-M. G. Le Clézio, L’Africain OBS ! Utöver boken i litteraturhistoria och annat kursmaterial, läser ni totalt fem (5) böcker, en under varje rubrik. Varje bok kommer att behandlas i sitt litteraturhistoriska sammanhang, dvs. (i princip) i den ordning som de anges i listan. Ni meddelar mig vilka böcker ni väljer att läsa i början av kursen. Mer utförliga instruktioner kommer att finnas på Lisam. Har ni svårt att välja, ta den första under varje rubrik! LEXIKON Franska ordboken (Norstedts) eller Fransk-svensk ordbok (Natur och Kultur) Ett fransk-franskt lexikon REKOMMENDERAD LITTERATUR Olof Eriksson/Elisabeth Tegelberg, Svensk-franska strukturövningar med facit

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.