Franska: verksamhetsförlagd utbildning (56-60 hp), 5 hp

French: Teaching practice, 5 credits

92FRV1

Kursen är nedlagd.

Huvudområde

Franska

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Gwenelle Clairet

Studierektor eller motsvarande

Jean Andre

Huvudområde

Franska

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Engelska
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Internationell matematik
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Matematik
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Svenska

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs områdesbehörighet 6c och Franska, steg 3, samtgenomgångna kurser Allmändidaktik, 5 hp, Utveckling ochlärande, 10 hp, Bedömning och betygsättning, 7.5 hp,Utbildningshistoria, skolans samhälleliga roll och värdegrund,7.5 hp, 1-30 hp i Ingångsämne samt Franska 1-30 hp, eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
- analysera olika aspekter av pedagogiska praktiker i Sverige och i ett franskspråkigt land ur ett kontrastivt perspektiv med viss tonvikt på frivilliga skolformer
- diskutera pedagogiskt ledarskap i förhållande till undervisning och lärande med fokus på unga vuxna och vuxna
- identifiera pedagogiska dilemman samt diskutera olika typer av lösningar som används i undervisningssituationer utifrån ett kontrastivt perspektiv
- diskutera planering, genomförande och utvärdering av begränsade arbetsområden inom franskundervisning i de fria skolformerna i förhållande till elevers olika förutsättningar
- diskutera olika typer av bedömningskulturer, återkopplingsförfaranden i förhållande till franskundervisningens olika delar

Kursinnehåll

Den studerande genomför verksamhetsförlagd utbildning i franska inom gymnasieskolan där olika tillämpade lärarförmågor övas. Den studerande tränar på att planera, organisera och utvärdera begränsade undervisningsområden i franska på gymnasieskolan. Den studerande övar även på att anpassa undervisningen till elevernas ålder och förutsättningar, samt reflekterar över olika aspekter av pedagogiskt ledarskap. VFU i Frankrike består huvudsakligen av observation i olika fria skolformer. Observationerna introduceras och följs upp i språkdidaktiska seminarier där ett stort fokus läggs på problematisering av pedagogiskt ledarskap, pedagogiska dilemman och olika lösningar av dessa.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av verksamhetsförlagd utbildning.

Examination

Examination sker genom uppvisande av tillämpade sociala och
didaktiska lärarförmågor. Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

Provkoder:
TSLF Tillämpade sociala lärarförmågor 2 hp (U-G)
TDLF Tillämpade didaktiska lärarförmågor 3 hp (U-G)

Betygsskala

Tvågradig skala, U, G

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och kommunikation

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.