Filosofi (31-37,5 hp), 7.5 hp

Philosophy (31-37,5), 7.5 credits

92FS31

Huvudområde

Teoretisk filosofi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Engelska
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Historia
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Internationell matematik
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Internationell samhällskunskap
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Matematik
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Samhällskunskap
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Svenska

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs områdesbehörighet 6c och Hi A samt genomgångna kurser Allmändidaktik, 5 hp, Utveckling och lärande, 10 hp, Bedömning och betygsättning, 7.5 hp, Utbildningshistoria, skolans samhälleliga roll och värdegrund, 7.5 hp, 1-30 hp i Ingångsämne samt Filosofi 1-30 hp, eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- använda språkfilosofins nyckelbegrepp och redogöra för dess huvudfrågor
- genomföra satslogiska formaliseringar och kontrollera giltighet i satslogiska bevis
- på ett grundläggande sätt diskutera kunskapsteorins centrala frågor
- planera ett mindre ämnesområde för filosofiundervisningen i gymnasieskolan

Kursinnehåll

I den första delen av kursen skaffar sig studenten en inblick i den teoretiska filosofins centrala delar, framför allt språkfilosofi och kunskapsteori, och kursen innehåller även en introduktion till formell logik.
Inom ämnesdidaktiken tränas att utforma en planering för mindre ämnesområde för filosofiundervisningen i gymnasieskolan med utgångspunkt i styrdokumenten. I planering ingår att kunna motivera val av innehåll, arbetsformer och läromedel.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisning ges i form av föreläsningar, seminarier och övningar, samt litteraturstudier.

Examination

Kursen examineras genom skriftlig tentamen samt genom skriftlig redovisning som seminariebehandlas.

PROVKODER:
SRE1 Skriftlig redovisning:Introduktion till teoretisk filosofi, 6,5 hp U-VG
SRE2 Skriftlig redovisning: inlämningsuppgift som seminariebehandlas 1,0 hp U-VG

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och kommunikation

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Ämnesdidaktisk litteratur: Långström, Sture, Ulf Viklund: Metoder – undervisning och framträdande, Studentlitteratur, Lund, 2010 Styrdokument, inklusive eventuellt kommentarsmaterial, för gymnasieskolan hämtas på www.skolverket.se Introduktionskurs: Föllesdal, D., L. Wallöe och J. Elster, Argumentationsteori, språk och vetenskapsfilosofi, Stockholm, Bokförlaget Thales, 2001, Prawitz, Dag, ABC i symbolisk logik. Logikens språk och grundbegrepp, Bokförlaget Thales, Stockholm, 2010 Pritchard, Duncan, What is this thing called knowledge? Oxon: Routledge, 2006.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.