Filosofi (31-37,5 hp), 7.5 hp

Philosophy (31-37,5), 7.5 credits

92FS31

Huvudområde

Teoretisk filosofi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Studierektor eller motsvarande

Fredrik Stjernberg
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Teoretisk filosofi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Engelska
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Historia
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Samhällskunskap
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Svenska

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs områdesbehörighet 6c och Hi A samt genomgångna kurser Allmändidaktik, 5 hp, Utveckling och lärande, 10 hp, Bedömning och betygsättning, 7.5 hp, Utbildningshistoria, skolans samhälleliga roll och värdegrund, 7.5 hp, 1-30 hp i Ingångsämne samt Filosofi 1-30 hp, eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- använda språkfilosofins nyckelbegrepp och redogöra för dess huvudfrågor
- genomföra satslogiska formaliseringar och kontrollera giltighet i satslogiska bevis
- på ett grundläggande sätt diskutera kunskapsteorins centrala frågor
- planera ett mindre ämnesområde för filosofiundervisningen i gymnasieskolan

Kursinnehåll

I den första delen av kursen skaffar sig studenten en inblick i den teoretiska filosofins centrala delar, framför allt språkfilosofi och kunskapsteori, och kursen innehåller även en introduktion till formell logik.
Inom ämnesdidaktiken tränas att utforma en planering för mindre ämnesområde för filosofiundervisningen i gymnasieskolan med utgångspunkt i styrdokumenten. I planering ingår att kunna motivera val av innehåll, arbetsformer och läromedel.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisning ges i form av föreläsningar, seminarier och övningar, samt litteraturstudier.

Examination

Kursen examineras genom skriftlig tentamen samt genom skriftlig redovisning som seminariebehandlas.

PROVKODER:
SRE1 Skriftlig redovisning:Introduktion till teoretisk filosofi, 6,5 hp U-VG
SRE2 Skriftlig redovisning: inlämningsuppgift som seminariebehandlas 1,0 hp U-VG

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och kommunikation

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Didaktikdelkurs 1hp: Ämnesdidaktisk delkurs 1hp: Bronäs, Agneta & Runebou, Niclas 2010, Ämnesdidaktik, Nordstedts. Lundahl, Christian 2014, Bedömning för lärande, Studentlitteratur. Filosofilärarna.se, filosofilärarna sophia: http://www.filosofilararna.se/om-undervisning/allmant-om-undervisning/ Skolinspektionen, Mer än vad du kan tro Kvalitetsgranskning rapport 2012:3: http://www.skolinspektionen.se/Documents/Kvalitetsgranskning/rela/kvalgr-rela-slutrapport.pdf Skolverket, Allmänna råd för planering och genomförande av undervisningen – för grundskola, grundsärskola, specialskolan och sameskolan: http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2698 Skolverket 2013, Att förstå sin omvärld och sig själv: http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D3137 Skolverket, ämnesplaner för filosofi: http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/fio?tos=gy&subjectCode=fio&lang=sv Delkurs: Introduktionskurs 6,5 hp Föllesdal, D., L. Wallöe och J. Elster, Argumentationsteori, språk och vetenskapsfilosofi, Stockholm, Bokförlaget Thales, 2001, ISBN 917235013X Prawitz, Dag, ABC i symbolisk logik. Logikens språk och grundbegrepp, Bokförlaget Thales, Stockholm, ISBN 9172350091 Pritchard, Duncan (2006) What is this thing called knowledge? Oxon: Routledge. ISBN 978-0-415-38798-9

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.