Filosofi (46-60 hp), 15 hp

Philosophy (46-60 cr), 15 credits

92FS41

Huvudområde

Teoretisk filosofi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Martin Berzell

Kursansvarig

Martin Berzell

Studierektor eller motsvarande

Martin Berzell
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Teoretisk filosofi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Förkunskapskrav

Filosofi (1-30 hp) med minst 15 hp godkända samt alla tidigare VFU-kurser enligt studiegången godkända

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- redogöra för utvalda nyckelbegrepp och problem inom det samhällsfilosofiska området,
- redogöra för centrala teorier i politisk filosofi och samhällsfilosofi,
- analysera och värdera pågående politiska och samhälleliga debatter ur ett teoretiskt perspektiv, 
- i tal och skrift kunna diskutera politiska och samhällsfilosofiska argument,
- demonstrera kunskaper och färdigheter i något centralt problemområde,
- visa bekantskap med central analytisk-filosofisk teoribildning, 
- redogöra för något klassiskt arbete som har allmänt filosofiskt intresse,
- visa färdighet att inom ramarna för etablerad begreppsbildning och inom befintlig diskussion behandla en filosofisk fråga,
- skriftligen genomföra ett längre filosofiskt resonemang i form av en akademisk uppsats, som uppfyller grundläggande krav på akribi, språk, struktur och innehåll,
- argumentera för val av olika typer av dokumentation och bedömning av kunskap i filosofiämnets olika delar.

Kursinnehåll

Politisk filosofi och samhällsfilosofi

I kursen skaffar sig studenten förtrogenhet med olika ståndpunkter och teorier inom samhällsfilosofi och politisk filosofi. En central del av kursen utgörs av en introduktion till nyckelbegrepp på detta område. Varje kursmoment fokuserar på ett specifikt begrepp, såsom rättvisa, jämlikhet eller moraliskt ansvar. Studenterna lär sig under kursens gång att analysera och värdera olika definitioner av och teorier om dessa begrepp. En viktig del av kursen utgörs av att visa hur dessa teoretiska kunskaper kan användas för att förstå aktuella politiska och samhälleliga frågor och debatter.   

Självständigt arbete

Den studerande väljer i samråd med handledare ett ämne. Genom sin uppsats skall studenten visa exempel på självständighet, till exempel i fråga om tolkning och bedömning av argument. Uppsatserna diskuteras i seminarier.

Ämnesdidaktik

Erfarenheterna från den verksamhetsförlagda utbildningen följs upp och diskuteras. Olika typer av dokumentation och bedömning av kunskap inom filosofiämnet i gymnasieskolan diskuteras och problematiseras.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består i huvudsak av föreläsningar, och obligatoriska seminarier. Den studerande ska bedriva självständiga litteraturstudier.

Examination

Kursen examineras genom deltagande vid de obligatoriska seminarierna och skriftlig hemtentamen. Undantaget delkurs Självständigt arbete, som examineras genom seminariebehandling (både opponentskap och respondentskap) av ett självständigt arbete i form av en uppsats.

För att få VG på hela kursen krävs Väl Godkänt på minst hälften av kursens totala poäng.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

  • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Kursen reviderad 2020-04-02; Dnr LiU-2020-01361

Kursen reviderad 2019-09-10; Dnr LiU-2019-02897

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

  • Om undervisningsspråk är Svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
  • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
  • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
STN2 Politisk filosofi och samhällsfilosofi, hemtentamen 6.5 hp U, G, VG
UPS2 Uppsats: uppsats som seminariebehandlas ft-specialisering 6.5 hp U, G, VG
SRE1 Skriftlig redovisning av uppgift som seminariebehandlas 2 hp U, G, VG
OPP1 Opponentskap 0 hp D
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.