Filosofi: verksamhetsförlagd utbildning (38-45 hp), 7.5 hp

Philosophy, Teaching Practise, 7.5 credits

92FSV1

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Engelska
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Historia
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Internationell matematik
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Internationell samhällskunskap
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Matematik
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Samhällskunskap
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Svenska

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
− planera, genomföra, leda och följa upp begränsade områden inom ämnet på gymnasienivå
− visa förmåga att utifrån egna reflektioner och andras konstruktiva kritik dra slutsatser och förändra sitt agerande i undervisningssituationer
− diskutera hur lärarroll och ledarskap kan utövas i filosofiämnet

Kursinnehåll

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Studenten övar sig på att inta ett professionellt förhållningssätt i lärarrollen, planera egna lektioner i filosofi i gymnasieskolan, samt genomföra, leda och följa upp dessa. Studenten tränar sig också i att utifrån egna reflektioner och andras konstruktiva kritik dra slutsatser och förändra sitt agerande i undervisningssituationer.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av verksamhetsförlagd utbildning.

Examination

Kursen examineras genom uppvisande av tillämpade sociala och didaktiska lärarförmågor. Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

PROVKODER:
TSLF Tillämpade sociala lärarförmågor 3,5 hp U-G
TDLF Tillämpade didaktiska lärarförmågor 4 hp U-G

Examinationen av tillämpade sociala lärarförmågor begränsas till tre tillfällen

Betygsskala

Tvågradig skala, U, G

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och kommunikation

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.