Filosofi: verksamhetsförlagd utbildning (38-45 hp), 7.5 hp

Philosophy: Teaching Practice (38-45 cr), 7.5 credits

92FSV3

Huvudområde

Pedagogiskt arbete

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Martin Berzell

Kursansvarig

Martin Berzell
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Pedagogiskt arbete

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs områdesbehörighet 6c samt genomgångna kurser Allmändidaktik, 5 hp, Utveckling ochlärande, 10 hp, Bedömning och betygsättning, 7.5 hp,Utbildningshistoria, skolans samhälleliga roll och värdegrund,7.5 hp, 1-30 hp i Ingångsämne samt Filosofi 1-30 hp, eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- välja och motivera ett filosofiskt stoff utifrån elevers förutsättningar och behov
- planera och organisera undervisning av ett arbetsområde i filosofi utifrån styrdokument och didaktisk reflektion kring ämnesinnehåll och upplägg
- genomföra undervisning av ett arbetsområde i filosofi utifrån styrdokument och didaktiska perspektiv
- beakta jämlikhet och jämställdhet i sin planering och undervisning i filosofi
- använda digitala hjälpmedel i undervisning i filosofi
- utvärdera den egna undervisningen i filosofi i förhållande till planeringen
- dokumentera och bedöma elevers kunskaper i filosofi
- interagera och kommunicera med elever och kollegor
- ta emot konstruktiv kritik och reflektera kring dem egna lärarrollen.

Kursinnehåll

Den studerande genomför verksamhetsförlagd utbildning i filosofi och övar där olika lärarförmågor. Den studerande omsätter sina ämneskunskaper i filosofi och i didaktik till den pedagogiska verksamheten. Studenten övar sig på att inta ett professionellt förhållningssätt i lärarrollen. Studenten övar sig i att planera egna lektioner i filosofi i gymnasieskolan, samt genomföra, leda och följa upp dessa. Studenten tränar sig också i att utifrån egna reflektioner och andras konstruktiva kritik dra slutsatser för den egna lärarrollen. 

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av verksamhetsförlagd utbildning.   

Examination

Kursen examineras genom uppvisande av tillämpade sociala och didaktiska lärarförmågor, samt genom en skriftlig inlämningsuppgift.

Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

PROVKODER:
TSLF Tillämpade sociala lärarförmågor 2,5 hp U-G
TDLF Tillämpade didaktiska lärarförmågor 4 hp U-VG
SRE1 Skriftlig redovisning: VFU-reflektion 1 hp U-VG

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

  • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och kommunikation

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.