Filosofi: verksamhetsförlagd utbildning (38-45 hp), 7.5 hp

Philosophy: Teaching Practice (38-45 cr), 7.5 credits

92FSV3

Huvudområde

Pedagogiskt arbete

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Martin Berzell

Kursansvarig

Martin Berzell

Studierektor eller motsvarande

Martin Berzell

Huvudområde

Pedagogiskt arbete

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Förkunskapskrav

Kursen förutsätter Filosofi (1-30 hp) varav 15 hp ska vara godkända inklusive didaktiska moment i filosofi samt godkända kurser Allmändidaktik, 5 hp, Utveckling och lärande, 7,5 hp, Utbildningsvetenskaplig kärna 2: Verksamhetsförlagd utbildning, 1,5 hp, Kunskapsbedömning och betygssättning, 7.5 hp, eller motsvarande.

Förkunskapskraven ska vara uppfyllda vid terminsstart den aktuella terminen.

För att få påbörja den verksamhetsförlagda utbildningen krävs också att studenten har bekräftat till VFU-koordinator att studenten har för avsikt att genomföra VFUn den aktuella terminen. Bekräftelsen ska ske terminen innan genomförandet av VFUn för att anskaffning av handledare ska kunna ske.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- välja och motivera ett filosofiskt stoff utifrån elevers förutsättningar och behov
- planera och organisera undervisning av ett arbetsområde i filosofi utifrån styrdokument och didaktisk reflektion kring ämnesinnehåll och upplägg
- genomföra undervisning av ett arbetsområde i filosofi utifrån styrdokument och didaktiska perspektiv
- beakta jämlikhet och jämställdhet i sin planering och undervisning i filosofi
- använda digitala hjälpmedel i undervisning i filosofi
- utvärdera den egna undervisningen i filosofi i förhållande till planeringen
- dokumentera och bedöma elevers kunskaper i filosofi
- interagera och kommunicera med elever och kollegor
- ta emot konstruktiv kritik och reflektera kring dem egna lärarrollen.

Kursinnehåll

Den studerande genomför verksamhetsförlagd utbildning i filosofi och övar där olika lärarförmågor. Den studerande omsätter sina ämneskunskaper i filosofi och i didaktik till den pedagogiska verksamheten. Studenten övar sig på att inta ett professionellt förhållningssätt i lärarrollen. Studenten övar sig i att planera egna lektioner i filosofi i gymnasieskolan, samt genomföra, leda och följa upp dessa. Studenten tränar sig också i att utifrån egna reflektioner och andras konstruktiva kritik dra slutsatser för den egna lärarrollen. 

Under VFUn auskulterar och undervisar studenten även i sitt andra ämne/-n.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av verksamhetsförlagd utbildning.   

Examination

Kursen examineras genom uppvisande av tillämpade sociala och didaktiska lärarförmågor, samt genom en skriftlig inlämningsuppgift.

Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

PROVKODER:
TSLF Tillämpade sociala lärarförmågor 2,5 hp U-G
TDLF Tillämpade didaktiska lärarförmågor 4 hp U-VG
SRE1 Skriftlig redovisning: VFU-reflektion 1 hp U-VG

En student kan komma att få avbryta den verksamhetsförlagda utbildningen i förtid och bli underkänd om det finns en påtaglig risk för att studenten på grand av grov oskicklighet riskerar att skada en person i verksamheten, t.ex. elev, patient eller motsvarande. Studenten får inte delta i den verksamhetsförlagda utbildningen på nytt innan examinator har kontrollerat och godkänt att studenten har de kunskaper och färdigheter som krävs för att inte riskera att skada en annan person. En student har rätt till maximalt två sådana tillfällen.

Under förutsättning att det finns tillräckligt underlag för bedömning av studentens prestationer under verksamhetsförlagd utbildning i relation till kursens mål får betyg sättas även om studenten har varit delvis frånvarande från den verksamhetsförlagda utbildningen eller avbrutit den i förtid.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

  • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och kommunikation

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.